انگیزش الهام بخش و خلاقیت و نوآوری

اجرای هر تحقیقی نیاز به تدوین یک طرح جامع دارد. هدف از نگارش فصل سه در این پایاننامه، ارائه نسبتاً دقیق جزئیات طرح اجرایی تحقیق است. جامعه آماری، نمونه تحقیق ونحوه گزینش نمونهها، متغیرهای تحقیق مطالعه مقدماتی، روش جمعآوری دادهها (روش اجرایی) و روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمونهای بکار رفته، از جمله بخشهای مهم این فصل هستند که بهترتیب به توضیح آنها پرداخته خواهد شد.
روش و طرح تحقیق
با توجه به اینکه این پژوهش رابطه بین سبک رهبری مدیران جامعه آماری با شخصیت و ویژگیهای شخصی آنها را مورد مطالعه قرار میدهد، مناسبترین روش برای انجام تحقیق، روش همبستگی است. محقق در این پژوهش، ضمن ارائه تصویر روشنی از خصوصیات جامعه آماری، آنچه که هست بدون هیچ تأثیر و دخالت در نتایج حاصله، توصیف و تفسیر نموده و سپس با استفاده از دادههای بدست آمده، به تعیین روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته است.
جامعه آماری و نمونه تحقیق
جامعه مورد نظر این تحقیق تمامی مدیران و معاونین دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاههای کشور و مدیرا ن گروه، گروههای تربیت بدنی دانشگاههای کشور میباشد و تعداد آنها ۶۹ میباشد (نورایی، ۱۳۸۷). پرسشنامهها در ۱۳ دانشکده و ۱۴ گروه تربیتبدنی در دانشگاههای کشور توزیع شد. نمونه برابر با جامعه در دسترس در نظر گرفته شد که تعداد۶۷ پرسشنامه توزیع شد و تعداد ۶۴ پرسشنامه بطور کامل تکمیل شدند.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای پیشبین در این پژوهش شخصیت و ویژگیهای شخصی مدیران مربوطه و متغیر ملاک سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرا و عدم مداخلهی مدیران بود. که متغیرهای سبک رهبری و شخصیت هر دو کمی و پیوسته بوده و در سطح فاصلهای اندازهگیری میشوند. منظور ازویژگیهای شخصی در این پژوهش سمت (پست) مدیریتی، سن، جنس، سابقه کاری، مدرک تحصیلی، گرایش تحصیلی و دوره های آموزش مدیریت که مدیران گذراندهاند، میباشد.
تعاریف عملیاتی متغیرها
تعریف عملیاتی متغیرهای این تحقیق متکی بر ابزارهای تحقیق بوده و از این رو تعریف عملیاتی سنجشی (دربرابر تعریف عملیاتی آزمایشی) نام دارد (کامکاری، ۱۳۸۷).
الف) سبکهای رهبری
۱) سبک رهبری تحولگرا
سبک رهبری تحولگرا: پنج عامل یا خرده مقیاس از طریق پرسشنامه استاندارد سبکهای رهبری باس، رهبری تحولگرا را برحسب مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری میکنند. این عوامل عبارتند از:
نفوذ کمال گرایانه یا ویژگیهای آرمانی (کاریزما): رهبران تحولگرا دارای ویژگیهایی هستند که از سوی پیروان حس شده و به آنها نسبت داده میشود. ویژگیهایی از قبیل ظرفیتهای فوقالعاده، ثابت قدمی و قاطعیت که از طریق چهار سوال (۱۰-۱۸-۲۱-۲۵) اندازهگیری میشوند.
رفتار کمالگرایانه یا رفتارهای آرمانی: رهبران تحولگرا به گونه ای رفتار میکنند که مورد تحسین، احترام و اعتماد هستند. این ویژگیها از طریق چهار سوال (۶-۱۴-۲۳-۳۴) اندازهگیری میشوند.
ترغیب به تلاش فکری یا ترغیب ذهنی: رهبران تحولگرا زیردستان خود را برای بروز خلاقیت و نوآوری از طریق پرسش درباره مفروضهها، طرح مسئله و توجه به شیوههای قدیمی انجام امور از طریق راههای نو وادار میکنند. این خرده مقیاس از طریق چهار سوال (۲-۸-۳۰-۳۲) اندازهگیری میشود.
روحیه ایجاد انگیزش یا انگیزش الهام بخش: رهبران تحولگرا به شیوهای رفتار میکنند که زیردستان خود را برانگیخته کرده و به آنها روحیه دهند. این خرده مقیاس از طریق چهار سوال (۹-۱۳-۲۶-۳۶) اندازهگیری میشود.
توجه به تفاوتهای فردی یا ملاحظات فردی: یک رهبر تحولگرا توجه خاصی را به تک تک نیازهای پیروانش برای دستیابی به رشد و موفقیت میکند. این خرده مقیاس از طریق چهار سوال (۱۵-۱۹-۲۹-۳۱) اندازهگیری میشود.
۲) سبک رهبری عملگرا
سبک رهبری عملگرا: سه عامل یا خرده مقیاس از طریق پرسشنامه استاندارد سبکهای رهبری باس، رهبری عملگرا را برحسب مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازهگیری میکنند. این عوامل عبارتند از:
مدیریت مبتنی بر پاداشهای اقتضایی یا پاداشهای مشروط: رهبر و پیرو برای آنچه که باید انجام شود و شرایط و کیفیت کار مورد نظر و همچنین میزان پاداش مورد نظر به توافق میرسند. این خرده مقیاس از طریق چهار سوال (۱-۱۱-۱۶-۳۵) اندازهگیری میشود.
مدیریت فعال بر مبنای استثنائات (MBE-A): در این مورد رهبر درصورت ضرورت، به شکلی فعال در جهت اصلاح خطاها و کنترل انحراف از استانداردها میکوشد. این خرده مقیاس از طریق چهار سوال (۴-۲۲-۲۴-۲۷) اندازهگیری میشود.
مدیریت منفعل بر مبنای استثنائات (MBE-P): در این مورد رهبر به شکلی منفعل منتظر میماند تا انحراف از استانداردها و خطایی در انجام وظایف کارکنان اتفاق بیفتد، سپس به اصلاح آنها اقدام میکند. این خرده مقیاس نیز ازطریق چهار سوال (۳-۱۲-۱۷-۲۰) اندازهگیری میشود.
۳) سبک رهبری عدم مداخله
رهبری عدم مداخله: عبارتست از عدم حضور یا پرهیز از هرگونه اعمال رهبری از سوی رهبر. این خرده مقیاس نیز از طریق چهار سوال (۵-۷-۲۸-۳۳) اندازهگیری میشود.