فرضیه فرعی فرضیه اصلی دوم : سیاست های مشتری محوری بر سیستم های اطلاع رسانی شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد.
با توجه به جدول (۴-۱۲) مقدار t مشاهده شده معنی دار بوده و فرض مقابل تأیید می گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر سیستم های اطلاع رسانی شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی فرضیه اصلی دوم : سیاست های مشتری محوری بر سیستم های اطلاع گیری شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد.
با توجه به جدول (۴-۱۳) مقدار t مشاهده شده معنی دار نبوده و فرض مقابل تأیید نمی گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر سیستم های اطلاع گیری شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار نیست و فرضیه رد می شود .
فرضیه فرعی فرضیه اصلی دوم : سیاست های مشتری محوری بر سیستم های نرم افزاری شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد
با توجه به جدول (۴-۱۴) مقدار t مشاهده شده معنی دار نبوده و فرض مقابل تأیید نمی گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر سیستم های نرم افزاری شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذارنیست و فرضیه رد می شود ..
فرضیه اصلی سوم : سیاست های مشتری محوری بر مدیریت شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد.
با توجه به جدول (۴-۱۵) مقدار t مشاهده شده معنی دار بوده و فرض مقابل تأیید می گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر مدیریت شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی فرضیه اصلی سوم : سیاست های مشتری محوری بر برنامه ریزی شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد.
با توجه به جدول (۴-۱۶) مقدار t مشاهده شده معنی دار بوده و فرض مقابل تأیید می گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر برنامه ریزی شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی فرضیه اصلی سوم : سیاست های مشتری محوری بر آموزش شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد.
با توجه به جدول (۴-۱۷) مقدار t مشاهده شده معنی دار بوده و فرض مقابل تأیید می گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر آموزش شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است.
فرضیه فرعی فرضیه اصلی سوم : سیاست های مشتری محوری بر انگیزه کارکنان شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .
برای آزمون این فرضیه، فرض مقابل به این صورت بیان می شود که میانگین نمره پاسخ ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر از ۳ و فرض صفر به این صورت که میانگین نمره پاسخ ها کوچکتر یا مساوی ۳ می باشد.
با توجه به جدول (۴-۱۸) مقدار t مشاهده شده معنی دار نبوده و فرض مقابل تأیید نمی گردد. لذا سیاست های مشتری محوری بر انگیزه کارکنان شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار نیست.
فرضیه فرعی فرضیه اصلی سوم : سیاست های مشتری محوری بر نظارت و کنترل شرکت بیمه سامان در رشته بیمه های عمر و تشکیل سرمایه تاثیر گذار است .