اهداف سیاست پولی

red paper plane leading white ones, leadership concept

اهداف سیاست پولی:

سیاستهای پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی جهت ایجاد تعادل در فعالیتهای اقتصادی صورت می‌گیرد (ماجدی و گلریز،1370:.261-262). اما عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل و تثبیت سطح عمومی قیمتهاست که دسترسی به آنها همواره از اهداف و اولویتهای تبصره‌های تسهیلات اشتغالزایی نیز ذکر گردیده است.

 

 

الف ــ تسریع رشد اقتصادی:

چون تسریع رشد اقتصادی غالباً مستلزم افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه‌های ملی است، لذا نقش سیاست پولی را در این زمینه می‌توان در تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خلاصه کرد و بدین منظور مقامات بانکی می‌توانند از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری، اقداماتی در جهت افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد، به عمل آورند. از سوی دیگر سیاست مالی دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات بر مصرف و نیز اعطای بخشودگی‌های مالیاتی به سرمایه گذاری، سبب تشویق پس انداز و سرمایه گذاری شود و موجبات حمایت از سیاست پولی در جهت دستیابی به رشد سریع اقتصادی را فراهم آورد؛ که در اعطای تسهیلات اشتغالزایی هدف همان اعطای بخشودگی قسمتی از سود متعلقه توسط دولت بوده و در جهت حمایت از متقاضیان و تسهیل در بازپرداخت وام دریافتی آنها اعمال می‌گردد.

به منظور ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد، همواره می‌توان از سیاستهای انبساطی پولی و مالی بهره گرفت اما نحوه استفاده از این گونه سیاستها می‌تواند در تعیین سهم مصرف و سرمایه گذاری در ترکیب نهایی هزینه ملی و در نتیجه در آهنگ رشد مؤثر واقع شود. بدین ترتیب که ترکیبی از سیاست پولی انبساطی و سیاست مالی انقباضی، میتواند ضمن ایجاد اشتغال کامل در اقتصاد، سبب افزایش سهم سرمایه گذاری در هزینه ملی و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب نیز ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سهم سرمایه گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی شود. به همین ترتیب نیز ترکیبی از سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال کامل، سبب کاهش سهم سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش سهم مصرف و رفاه عمومی جامعه شود. در حالت دوم آهنگ رشد اقتصادی، کندتر خواهد بود؛ که بحث اصلی این رساله را (ایجاد اشتغال) به خود اختصاص می‌دهد.

ج ـــ تثبیت سطح عمومی قیمتها:

در شرایطی که افزایش بی رویه تقاضای کل در اقتصاد موجب تشدید فشارهای تورمی و روند فزاینده سطح عمومی قیمتها می‌گردد، استفاده از سیاست پولی انقباضی موجب تقلیل شکاف تورمی میان عرضه و تقاضای کل و در نهایت تخفیف فشارهای تورمی در اقتصاد می‌شود. از سوی دیگر در صورتیکه روند فزاینده قیمتها ناشی از هزینه‌های تولید و شرایط عرضه باشد، استفاده از سیاست پولی انقباضی، ممکن است موجب تشدید رکود اقتصادی شود و تأثیر نهایی آن در روند تورم بسیار ناچیز باشد. در این صورت لازم است که از طریق افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی و حذف تنگناهای تولیدی برای مهار کردن تورم اقدام نمود.