اهمیت تعهد سازمانی و عوامل روانشناختی

جدول شماره ۴-۱۸-میزان تعهد سازمانی حاصل از آزمون تی تست تک نمونه ای
تعهد سازمانی کارکنان آماره درجه آزادی عدد معنی داری
رد فرض صفر ۵۷۱/۶۶ ۹۹ ۰۰۰/۰
با توجه به جدول مشاهده می گردد که آماره t محاسبه شده برابر با ۵۷۱/۶۶ و درجه آزادی برابر با ۹۹ میباشد و عدد معنی داری برای ۰۰۰/۰ است که از سطح خطا ۰۵/۰ = α کمتر می باشد ، از آنجا که آماره t دارای علامت مثبت می باشد فرض صفر رد می شود ، می توان گفت میزان تعهدسازمانی نیز از حد متوسط بالاتر می باشد .
فصل پنجم
خلاصه، نتایج و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
هر تحقیق علمی براساس هدف مشخصی انجام می‎شود، هدف از هر تحقیق پاسخ به پرسشهایی است که در ذهن محقق ایجاد شده و یا نتیجه عملی فرضیه‎هایی است که تحقیق برپایه دانش و مطالعات گذشته خود، برای ریشه‎یابی مسائل و مشکلات و ارائه راه‎حل بیان نموده است. همچنین اهمیت تعهد سازمانی در سازمانها بر همگان روشن شده است. لذا شناسایی شرایط و عواملی که موثر و دخیل در این فاکتور می‎باشند ضرورت دارد چه بسا با شناخت آنها و تقویت زمینه‎های مساعد و مطلوب در بهبود عملکرد افراد و سازمانها می‎توان گام برداشت. از طرفی اهمیت و کارکرد بانکها و محیط‎های رقابتی آنها لزوم این شناخت و تقویت را ایجاب می‎کند. لذا یافته‎ها و نتایج پژوهش از مهمترین بخش‎های تحقیق می‎باشد. در این فصل براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، به بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیه‎های تحقیق پرداخته می‎شود و سپس پیشنهادات لازم ارائه می‎گردد.
۵-۲-نتایج بدست آمده از داده‎های توصیفی
همانگونه که در فصل سوم بیان شد ، تعداد پاسخ دهندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ، تعداد ۱۰۳ نفر انتخاب شدند، به منظور سنجش رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و تعهدسازمانی از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان اقدام گردید که با جمع آوری ۱۰۰ پرسشنامه از بین کارکنان نتایج زیر حاصل شد.
از تعداد نمونه مورد نظر ۶۷ درصد از پاسخ دهندگان را آقایان و ۳۳ درصد از آنان خانم‎ها می‎باشند. این تعداد نمونه باتوجه به رسالتی که این بانک بر عهده دارد، طبیعی به نظر می‎رسد چون فلسفه وجودی ادارات مرکزی نظارت، پشتیبانی و برنامه ریزی بر واحدهای صف می‎باشد، لذا تعداد فراوانی نمونه آقایان نسبت به خانم‎ها منطقی به نظر می‎رسد.
نتایج داده‎های مربوط به میزان تحصیلات کارکنان نشان می‎دهد که بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات لیسانس با ۵۶ درصد و کمترین فراوانی مربوط به فوق دیپلم با ۱۲ درصد می‎باشد که این امر نیز نشان دهنده ی آشنایی کامل کارکنان در پاسخ به سوالات محقق بوده است.
نتایج داده‎های مربوط به سن کارکنان نشان می‎دهد که بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی ۴۰-۳۰ سال با ۵۲ درصد و کمترین فراوانی مربوط به بالای ۵۰ سال با ۱ درصد می‎باشد .
داده‎های مربوط به سنوات خدمت کارکنان با توجه به در نظر گرفتن سابقه کار افراد که به صورت کمتر از ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال و ۲۰ سال به بالا در نظرگرفته شده بود. این نتیجه به دست آمد که ۴۶ درصدکارمندان بین ۵ تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند که این امر نشان دهنده ی اشراف کامل آنان به سازمان می باشد.
همچنین نتایج به دست آمده مربوط به سمت شغلی با توجه به اینکه در ادارات مرکزی بانک ملت مشاغل سازمانی به سه پست اجرایی، تخصصی و مدیریتی تقسیم بندی می‎شوند بیشترین درصد فراوانی مربوط به پست مدیریتی با ۳۷ درصد و کمترین درصد فراوانی مربوط به پست اجرائی با ۲۸ درصد می‎باشد.
۵-۳-بررسی یافته‎های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون
با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر به بررسی نتایج آنها می پردازیم:
فرضیه اول: بین خوداثر بخشی (احساس شایستگی) و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه، می‎توان گفت با توجه به مقدار عدد معنی‎دار بدست آمده که از سطح معنی دار استاندارد که ۵% می‎باشد کمتر است ، لذا فرضیه اول در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می شود و چون علامت ضریب همبستگی (۲۳۵/۰) مقداری مثبت می‎باشد پس می‎توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معنی داری میان احساس شایستگی و تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور کارکنان بانک ملت وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مهم بودن (احساس معنی داربودن) و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه، می‎توان گفت با توجه به مقدار عدد معنی‎دار بدست آمده که از سطح معنی دار استاندارد که ۵% می‎باشد کمتر است ، لذا فرضیه دوم در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می شود و چون علامت ضریب همبستگی (۳۰۳/۰) مقداری مثبت می‎باشد پس می‎توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معنی داری میان احساس معنی داربودن و تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور کارکنان بانک ملت وجود دارد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...