در پهلوی خرادت آمده است که به معنی «کمال و رسایی و صحت» است. خرداد مظهر کمال هورامزدا هست و اهورامزدا خوشی (خرداد)را به کسی می بخشد که در دنیا گفتار و پندارش طبق آیین مقدس باشد (پورداوود، ۱۳۰۹: ۱/۹۵). روز ششم از هر ماه به نام خرداد است که به ترتیب و خلق اشجار و نبات و ازاله پلیدی موکل است (دانا سرشت، ۱۳۵۲: ۲۸۰) پرستاری آب با خرداد است.یشت چهارم اوستا به خرداد تعلق دارد. زردشت در روز خرداد تولد یافت. بنابر روایات، رستاخیز هم در همین روز خواهد بود (پورداوود، ۱۳۰۹: ۱/۹۶).
در روز ششم هر ماه که به نام این فرشته است جشنهای خردادگان بوده است. ایزد تشتر و ایزد فروردین و ایزدباد از همکاران خردادند. دیو گرسنگی (تاریچ) از دشمنان خرداد هستند.
گل سوسن، مخصوص خرداد است:
خجسته روزا، کاندر نبرد سطوت تو به آب تیغ بیفروخت آذر خرداد
همیشه تا بپرستنــد مایــه کشمیــر همیشه تا بفروزنــد مایه خـرداد
(مسعود سعد: ۵۴۱)
زینت باغ ماه خرداد است گر به باده گرایی از داد است
(مسعود سعد: ۶۵۵)
تیر ماه
«چهارمین ماه سال و سیزدهمین روز هر ماه شمسی به نام این فرشته است. تشتر همیشه با دو صفتِ رایومند و فرهمند به عنوان سپهسالار ستارگان مشرق که علیه ستارگان مغرب نبرد می کند معروف است». (یاحقی، ۱۳۸۶: ۲۶۲)
ماه تیرست ای نموده تیر از روی تـو مــاه می درین مه لعل روشن گردد ای مه می بخواه
وقت نعمتهاست لیکن نعمتی چون می مدان جان بدیــن گفته که من گفتــم گواه آید گواه
(مسعود سعد: ۵۴۲)
مرداد ماه
در پهلوی امردات به معنی، «بی مرگی و جاودانگی» آمده است. مرداد مظهر دوام هورامزدا هست و اهورامزدا جاودانی (مرداد)را به کسی می بخشد که در دنیا گفتار و پندارش طبق آیین مقدس باشد (پور داوود، ۱۳۰۹: ۱/۹۵). و روز هفتم به مرداد تعلق دارد که به حفظ گیتی و اقامه غذاها و دواهایی که منشأ نباتی دارند و دافع جوع و ضرر و مرض هستند می کوشد (همان: ۲۸۹).
و نگهبانی گیاه با مرداد می باشد. در روز هفتم هر ماه که به نام این فرشته است جشنهای مردادگان بوده است. و ایزد رشن (رشن روز) و ایزد اشتاد ( اشتادروز) و ایزد زامیاد ( زامیادروز) از یاران مردادند.
دیو تشنگی(زاریچ) از دشمنان مرداد هستند و گل چمبک از آن مرداد است.
مرداد مهست سخت خرم می نوش پیاپی و دمادم
از گردون طبع خاک پر تف وز باران چیم ابر پر نم
(مسعود سعد: ۵۴۲)
شهریور
«مرکب از دو جزء است. جزء اول به معنی سلطنت و مملکت و جزء دوم که صفت است به معنی آرزو شده و جمعاً به معنی سلطنت مطلوب و کشور آرزو شده است» (بیرونی، ۱۳۵۲: ۸۴)
شهریور است و گیتی از عدل شهریار شاد است خیز و مایه شادی برِ من آر
(مسعود سعد: ۶۵۶)