البته باید متذکر شد که آنچه که از مطالعه آثار و آراء صاحب نظران این حوزه به دست می آید این است که توافق جامعی درباره انواع گردشگری میان آن ها وجود ندارد و هرکدام از صاحب نظران، باتوجه به زاویه دید خود گونه هایی از فعالیت ها را فعالیت های گردشگری دانسته و بر حسب دید خود آن ها را تقسیم بندی نموده اند؛ مثلاً یکی بر اساس انگیزه های مسافران و دیگری بر اساس عوامل دیگری مانند زمان (گردشگری تابستانی یا زمستانی) یا نوع فعالیت (گردشگری تجاری، ورزشی، فرهنگی و …) (سبحانی، ۱۳۸۹).
۱-۲-۲ گردشگری ورزشی و گردشگری زمستانی
گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد و ورزش به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهان محسوب می گردد که از تلفیق آن ها یکی از شگفت انگیزترین صنایع خدماتی مدرن به نام صنعت “گردشگری ورزشی” به وجود آمده است. نیمه دوم قرن ۲۰ شاهد توسعه بسیار سریع ورزش و گردشگری بود. درواقع واژه “گردشگری ورزشی” برای درک بهتر استفاده از ورزش به عنوان یک تلاش گردشگری به وجود آمد (مستر و همکاران، ۲۰۰۸). برای درک بهتر رابطه میان ورزش و گردشگری، می توان به شکل ۱-۲ مراجعه کرد.
دبیر کل سازمان جهانی گردشگری و رئیس کمیته بین المللی المپیک در پیامی مشترک در سپتامبر ۲۰۰۴ تأکید کردند گردشگری و ورزش دو نیروی محرک برای ثبات در رشد اقتصادی، اشتغال زایی و افزایش درآمدند (معین فرد، ۱۳۹۰).
گردشگری ورزشی، از زمان افزایش اهمیت و توجه به رویدادهای ورزشی، به عنوان شکلی جدید از گردشگری محسوب می گردد (مستر و همکاران، ۲۰۰۸). پیوند میان گردشگری و ورزش، ساختار جدید و جامعی برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسان به وجود آورده است. گردشگری ورزشی فرد را قادر می سازد تا به دور از زندگی پرفشار و استرس آور روزمره فعالیت هایی را انجام دهد یا تجربه کند که به شادی و لذت جسمی و روحی برسد. چنین فعالیتی ورزش و تمرین را دربر می گیرد (بنسبردی و همکاران، ۱۳۹۲).
شکل ۱-۲: رابطه میان ورزش و گردشگری
منبع: مستر و همکاران، ۲۰۰۸
گردشگری ورزشی بیشترین رشد را در صنعت گردشگری جهانی داشته است. درآمدزایی گردشگری ورزشی هر ساله ۱۰ درصد رشد داشته است. به دلیل تجارب خوبی که رویدادها و فعالیت های ورزشی برای گردشگران فراهم می کنند، این صنعت به سرعت در حال توسعه است، بنابراین شهرها و کشورهای سراسر جهان در تلاشند تا میزبانی فعالیت ها و رویدادهای ورزشی را به دست آورند و از این طریق گردشگران را از تمام جهان جذب کنند (بنسبردی و همکاران، ۱۳۹۲).
با توجه به تلاقی این دو مفهوم، تعاریف متفاوتی از گردشگری ورزشی توسط صاحب نظران ارائه شده که در جدول ۲-۲ به آن ها می پردازیم:
نام نویسنده
سال
تعریف
منبع
هال
۱۹۹۲
گردشگری ورزشی یعنی سفر به دور از محدوده زندگی به دلایل غیر تجاری به منظور شرکت در فعالیت های ورزشی و یا تماشای آن ها.
هینچ و هیگام، ۲۰۰۱
روسکین،
وید و بول
۱۹۸۷
۱۹۹۷