بازاریابی اجتماعی شامل موارد زیر می شود:
بازاریابی اجتماعی شامل موارد زیر نمی شود:
یک راهبرد اجتماعی تغییر رفتار
فقط یک نظام اطلاع رسانی
مؤثرترین روشی است که مردم را به
فعالیت تحریک می کند.
یک شعار یا راهبرد پیام رسانی
نیازمند استفاده ی کارامد از منابع
به صورت یکدفعه و آنی

تدریجی و دارای برنامه ریزی مشخص
یک تلاش تبلیغاتی
جدول (۲-۳)ویژیگی های کلیدی بازاریابی اجتماعی(اندریسن،۱۳۸۴ ،۲۹)
۱)رفتارمصرف کننده اصل موضوع است
۲)برنامه ها باید مقرون به صرفه باشند.
۳)همه راهبردها با مشتری آغاز می شود.
۴)مداخله ها شامل چهارمفهوم (چهارp ) هستند:محصول قیمت مکان وتبلیغ.
۵)تحقیق بازار برای طراحی پیش آزمایی وارزیابی برنامه های مداخله ضروری است.
۶)بازارها دقیق تقسیم بندی شده اند.
۷)رقابت همواره تشخیص داده می شود.
۲-۱۰-بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت:
از اواسط دهه هشتاد میلادی که فعالان عرصه سلامت نیز به استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی علاقمند شدند وبطور جدی برای حل مشکلات سلامت عمومی وارد این عرصه شدند واز سال ۱۹۸۵ که ریچارد مانوف با بیان جزئیات استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت ازآن به عنوان “دیدگاهی منظم و سازمان دهی شده برای ارتقای سلامت عمومی و ارتباطات ” یاد کرد.
برنامه های مداخله ای مبتنی براین دیدگاه به حل بسیاری از مشکلات سلامت کشورهای جهان سوم کمک بسیاری کرده است.درمان بیماری های اسهالی کودکان با ترویج استفاده از مایع درمانی خوراکی وترویج روش های پیشگیری از بارداری موفقیت هایی بودکه باعث شد تا فعالان عرصه سلامت در سایر برنامه های خود نیز به دیدگاه بازاریابی اجتماعی توجه نمایند.ترویج تغذیه سالم و ارتقای رفتار تغذیه ای، ترویج تغذیه با شیرمادر، پیشگیری وکنترل بیماری ایدز وسایربیماری های آمیزشی از طریق گسترش استفاده از کاندوم در روابط جنسی، پیشگیری ومبارزه با بیماری مالاریا در مناطق اندمیک با ترویج اسفاده از پشه بندآغشته به حشره کش ،کاهش مصرف سیگار، کاهش سطح کلسترول خون، افزایش تحرک بدنی، تهیه موادآموزشی بهداشتی، توسعه نیروی انسانی از طریق ارتقای سطح کیفی برنامه های آموزشی وبازآموزی مداوم پزشکان ودانشجویان پزشکی واستفاده ازآن برای ارتقای عملکرد پرسنلی نمونه هایی از کاربرد بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت عمومی به شمار می رود. (شمس،۱۳۸۶ ،۱۱)
۲-۱۱-کاربرد بازاریابی اجتماعی در مدیریت اهدا کننده:
طی ۲۰ سال گذشته ، بسیاری از سازمانهای انتقال خون از استراتژیهای بازاریابی برای طراحی وتوسعه برنامه های مدیریت اهدا کننده خون استفاده کرده اند . اگرچه بازاریابی اجتماعی مثل بازاریابی تجاری ، روند منطقی برنامه ریزی را دنبال می کند که با تحقیقاتی با محوریت مصرف کننده ، تجزیه و تحلیل ، دسته بندی بازار ،تعیین اهداف و شناسایی استراتژی ها و تاکتیک ها ، برمبنای تبادل داوطلبانه هزینه ها و منافع بر ای دو یاچند طرف همراه است ، این بازاریابی نوین در مقایسه با بازاریابی تجا ری بدلیل تغییرات رفتا ری غیر قابل اجتناب از جنبه های پیچیده اقتصادی ، اجتما عی وسیاسی ناشی از محدودیت منابع آن را پیچیده کرده است . علاوه بر این هدف نهایی بازاریابی تجا ری تحقق اهداف سهامداران است درحا لی که دغدغه اصلی بازاریابان اجتماعی تامین خواسته جمعیت بر ای بهبود کیفیت زندگی شهروندان آن جامعه است . در همین راستا مدیریت اهداکننده ، در تا مین منابع اهدای داوطلبانه خون سالم و کافی اهمیت یافته است .