بازاریابی رابطه مند و نام و نشان تجاری

۲-۳ پیشینه تحقیق
در این بخش از فصل دوم به مرور تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پایان نامه حاضر می پردازیم. به همین منظور این تحقیقات را در دوبخش طبقه بندی کرده ایم. ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و سپس به تحقیقلتی که در خارج از کشور انجام گرفته است، می پردازیم.
۲-۳-۱ پیشینه تحقیقات داخلی :
نویسندگان
روش تحقیق
موضوع
نتایج
علیرضامؤتمنی
و
هومن هرمزی
(سال ۱۳۹۲)
از الگوی تجدید نظر شده آکر برای تشخیص عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری استفاده شد
شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی
آنچه برای محصولات یک شرکت داخلی مانند پارس خزر اهمیت دارد کاکرد مطمئن و بادوام برای رضایت مندی مشتری بوده که ضرورتی برای پرداختن به ابعاد هیجان انگیز بودن در آن احساس نشده است در حالی که همین بعد به عنوان ضرورت برای یک شرکت خارجی مانند گلدیران کاملاً احساس می شود. عوامل اصلی موثر در شخصیت نام و نشان ابتدا لوکس بودن و سپس هیجان انگیز بودن در شخصیت و نام و نشان تجاری یک شرکت داخلی پارس خزر در مرتبه آخر قرار گرفته و به اندازه یک محصول خارجی اهمیت ندارد
حیدر زاده و ترابی (۱۳۹۲)
این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی میباشد که نقش مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه مورد نظر مصرف کنندگان لوازم خانگی شرکت گلدیران (الجی الکترونیکس) در تهران می باشند و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و ۳۸۵ نفر نمونه از روش رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون دو فرضیه به کار گرفته شد
« بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان »
نتایج نشان داده است که فعالیتهای روابط عمومی ادراک شده با وفاداری مشتری رابطه مستقیم دارد و این رابطه تحت تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری قرار میگیرد و زمانی که تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری مطلوب میباشد، اثر فعالیت های روابط عمومی ادراک شده بر روی وفاداری مشتری قویتر و مشخصتر است. در حالی که تصویر ذهنی نا مطلوب از نام و نشان تجاری اثر کاهشی بر روی وفاداری مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری میشود. در این تحقیق بررسی نقش روابط عمومی در بازاریابی رابطه مند برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود.
شهریار عزیزی ، شهرام جمالی ودیگران(۱۳۹۱)
نمونه ای ۱۸۵ نفری از مشتریان فروشگاهی را با نمونه گیری غیر احتمالی مورد
بررسی قرار دادند
بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند ومشتری
نتایجی حاصل شد مبنی بر اینکه بین همخوانی شخصیت برند و مشتری بر اعتماد بر میزان برند اثر مثبت و معنا درا وجود دارد همچنین حس تعلق به برند و وفاداری بر برند اثر مثبت و معنا دار وجود دارد .
رحیم نیا و فاطمی (۱۳۹۱)