بازار اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار

از آنجا که قیمت سهام باید هر لحظه به وسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین گردد، لذا بازار اوراق بهادار باید عاری از هر گونه محدودیت در ساز و کار تقابل عرضه و تقاضا باشد. به طور کلی، در بازارهای مالی طراحان و قانون
در بازارهای مالی از حد نوسان قیمت به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت سهام استفاده کرده‎اند. حامیان اعمال حد نوسان قیمت سهام ادعا می
نوسانات بیش از اندازه قیمت سهام، عموماً به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا یا معاملات سفته
الف) ایجاد محدودیت قانونی در تغییر قیمت سهام
ب) ایجاد یک فرصت زمانی برای ارزیابی مجدد و منطقی سهام در وضعیت بحرانی (کیم و ری ۱۹۹۷).
برای اولین بار، حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، از اویل سال ۱۳۷۸ به کار گرفته شد. پس از آن، میزان حد نوسان قیمت سهام تا پایان سال ۱۳۸۸ در شش مرحله تغییر کرده است. در هر صورت، قانون حد نوسان قیمت سهام به این جهت وضع شده تا یک دوره توقف را مهیا کند و از تغییر مفرط و هیجانی قیمت
برای آزمون تغییرات نوسان
(۲-۱۲)
۲-۴-۴ حجم مبنا
در دهه ۱۹۹۰ متوقف کننده
براساس این اهرم که از فرمول ۰۰۰۸/۰ ضربدر تعداد سهام شرکت
در زیر به مهمترین ایرادهای که برحجم مبنا مطرح است اشاره
* حجم مبنا از نوسانات منطقی قیمت سهم که باید تحت تأثیر ساز و کار عرضه و تقاضا باشد و از لحاظ نظری و در یک بازار کارآ؛ بستگی به شفافیت اطلاعاتی دارد، جلوگیری می
* از زمان به کارگیری حجم مبنا، نگرش بازار عمدتاً به سوی شرکت
* برعکس مورد فوق، وجود حجم مبنا از کاهش توجه بازار به شرکت
* ایجاد نگرش منفی در سهامداران برای افزایش سرمایه به دلیل بالا رفتن حجم مبنا که به تبع آن تغییر قیمت سهام را مشکل
* وجود حجم مبنای بالا باعث بر هم زدن رابطه بین ارزش ذاتی سهام و قیمت آن شده و سهام شرکت
از آنجایی که در یک بازار، سهامداران علاوه بر سود نقدی، انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت
از آنجایی که حجم مبنا در بدو امر قرار بود تنها برای محاسبه شاخص و کنترل نوسانات شدید قیمت به کار رود، ولی عملکرد اصلی آن معطوف به کنترل نیروهای عرضه وتقاضا گردیده که به دنبال خود در روند تعیین قیمت سهم نیز اختلال ایجاد نموده‎اند. از سوی دیگر، با حذف برخی از شرکت
حقیقت آن است که در بازار بورس اوراق بهادار در بازه
(۲-۱۳)
۶۳*( حجم معامله روز ۳۱/۶) +(حجم معامله روز ۳۰/۶)*۶۲+…+(حجم معامله روز۵/۱)*۱/(۶۱+…+۶۲+۶۳)
لذا در این پیشنهاد عدد حجم مبنا منعطف می