متن کامل – بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران۹۲- قسمت ۲۲

تمایل به محصور کردن دارد.

۶

۱- وقتی بچهها درِ خانه را به روی او باز نمیکنند، او در را می شکند.
۲- رویا را با ساتور تهدید میکند که مشتش را باز کند.

وقتی کارش پیش نمیرود به زور و خشونت متوسل میشود.

نمودار ۴- ۲ مفصلبندی دالهای مرتبط با شخصیت جهانگیر
به جز استفاده از نظام نشانهای زبان که در گفتگوها نمود پیدا میکند، فیلم از نظامهای نشانهای دیگری همچون اسامی و تصاویر هم به منظور تأثیرگذاریِ بیشتر و درک بهتر شخصیتها بهره میبرد. مثلاً اسم جهانگیر معنای تسلط بر جهان و به انقیاد درآوردن آن را به ذهن متبادر میکند، چنانچه در دنیای فیلم نیز میبینیم، جهانگیر قصد به انقیاد در آوردن رویا را دارد. در مقابل، اسم رویا بر خلاف همسرش معنایی از رهایی و آزادی را به ذهن میرساند. جهانگیر در فیلم، نقشهکش است و در حال طراحی نقشۀ زندان دیده میشود، زندان نیز محدودکردن را با خود به همراه دارد. اما علاقه رویا در فیلم، فیلمنامهنویسی است؛ کاری که به ذهنی باز و نامحدود نیاز دارد. جهان نقشۀ زندانی را طراحی میکند با دیوارهای چهارمتری و سیم خاردار، حال آنکه رویا طرح شهری بدون زندان و قبرستان را در سر میپروراند.
در فیلم، و در چند نمای مختلف جهان را یا به دنبال دستشویی، یا در حمام و در حال تراشیدن ریش میبینیم و یا این که به دنبال لباس تمیز است، انگار آلودگیهایی دارد که باید از شرّشان خلاص شود. جهان هیچ وقت چیزی را تمیز یا منظم نمیکند، اگر هم ماهی پاک میکند، پاک کردن ماهی بیشتر به آلودهکردن چیزهای دیگر میانجامد. بهطورکلی آنچه او در خانه انجام میدهد معمولاً به هم ریختن و آلودهکردن است. او همچنین در چند نما در حال خاموشکردن چراغ و یا بستن در تصویر شده است، یک بار هم به جای بازکردن در، آن را میشکند. این نماها نقطۀ مقابل نماهایی است که در آنها رویا نمایشداده میشود، او را معمولاً در حال نظمدادن و تمیزکردن میبینیم؛ آراستن و نظمدادن به امور خانه، یا آمادهکردن پسر و دخترش برای رفتن به مدرسه. رویا چند بار نیز در حال روشنکردن چراغ و یا بازکردن در و عبور از آن تصویر شده است؛ شاید همان درهایی که قرار است در آینده باز کند.
– شخصیت استادِ رویا
استاد فیلمنامهنویسیِ رویا با وجود این که متعلق به نسل گذشته است (چنانکه سر کلاس تاریخ تولد خود را همزمان با سال ساخت فیلم حاجی آقا آکتور سینما اعلام میکند) ولی طرزتفکر مدرن دارد و رویـا را به اندیشیدن برای پیداکردن جایگاه خود در عالم و همچنین آفرینش دنیای جدید تشویق میکند.
جدول ۴- ۳ دال و مدلولهای مرتبط با شخصیت استاد رویا

دال ارزشی مدلول
۱ نشانهای از مذهبیبودن در او دیده نمیشود. غیرمذهبی است.
۲ خطاب به رویا: «همه چیز باید طبق اراده تو باشه، تو توی قصه همه چی رو از نو خلق میکنی». به اهمیت اراده و خواست انسان باور دارد.
۳ خطاب به رویا: «باید یه جای دنج داشته باشی برای فکرکردن»، «انسان باید جای خودشو تو در جهان و تو زندگی پیدا کنه». به اهمیت تفکر و خودشناسی اعتقاد دارد.

نمودار ۴- ۳ مفصلبندی دالهای مرتبط با شخصیت استاد
– شخصیت مادرِ رویا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.