بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل …

۸-ارتقاء سطح رضایت مندی کارکنان (اکبری؛ ۱۳۸۸).
از جمله مزایای رویکرد مدیریت عملکرد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
۱-با اعمال رویکرد مذکور ارزشهای سازمانی تقویت می‌شوند .
۲-دشمنی بین افراد سازمان کاهش یافته و خطر ناشی از اعمال خشونت بین کارکنان کاهش می یابد .
۳-پرداخت حقوق و مزایا، پاداش و سایر بر پرداختهای جبرانی بر اساس ارزش عملکرد افراد صورت می‌گیرد .
۴-با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله می‌شود و پرداختها بیشتر بر عملکرد و کارایی افراد متمرکز می‌گردد .
۵-کارمندان و سرپرستان راحت تر با هم گفتگو می کنند و اهداف مورد نظر سازمان بهتر محقق می‌گردد.
۶-ارزشیابی کارکنان راحت تر انجام می‌شود و تأثیر ارزشیابی‌ها در افزایش بهره وری کارکنان بیشتر می‌گردد .
۷-ارزشیابی کارکنان برای سرپرستان راحت تر می‌شود .
۸-فشارهای روحی و چالشهای سرپرستی کاهش می یابد .
۹-کارکنان وظایف خود را بهتر درک کرده و با راهنمایی سرپرستان در رسیدن به اهداف سازمان تلاش می نمایند.
۱۰-سرپرستان با هدایت کارکنان، اهداف آنها را با اهداف سازمان همسو می نمایند(خوشوقتی؛ ۱۳۸۴).
لذا مدیریت عملکرد این امکان را دارد که الزامات عملیاتی و راهبردی سازمان، افراد و نیز نیازهای حرفه ای کارکنان را به فنون گوناگون برآورده می نماید. اکنون نیز محقق با توجه به ضرورت و اهمیت مدیریت عملکرد در دستیابی به اهداف استراتژیک در صدد بررسی وضعیت مدیریت عملکرد کارکنان در بانک تجارت می باشد.
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف کلی تحقیق
بررسی ارتباط مدیریت عملکرد کارکنان با اهداف استراتژیک بانک تجارت
۲-۴-۱ اهداف جزئی تحقیق
بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد و رشد و یادگیری آنان
بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد و بهبود فرایندهای داخلی بانک
بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد و جلب رضایت مشتریان بانک
بررسی رابطه بین نتایج مدیریت عملکرد سوددهی بانک
۱-۵ فرضیههای تحقیق
نتایج مدیریت عملکرد نشاندهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه رشد و یادگیری می باشد.
نتایج مدیریت عملکرد نشاندهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه بهبود فرایندهای داخلی می باشد.
نتایج مدیریت عملکرد نشاندهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه جلب رضایت مشتریان می باشد.
نتایج مدیریت عملکرد نشاندهنده موفقیت شعب بانک تجارت در دستیابی به اهداف استراتژیک، در حوزه سوددهی بانک می باشد.
۱-۶ روش تحقیق
یکی از مدلهای کارآمد که با نگرش استراتژیک به ارزیابی عملکرد سازمان میپردازد مدل امتیازات متوازن است. این پژوهش به ارزیابی عملکرد کارکنان بانک تجارت با استفاده از مدل امتیازات متوازن میپردازد. هدف هر سیستم سنجش عملکرد، سوق دادن کلیهی مدیران و پرسنل به سمت اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای سازمان میباشد. سازمانهایی که میتوانند استراتژیهایشان را به سیستم سنجش عملکرد ترجمه کنند، در اجرای استراتژی خود خیلی بهتر عمل میکنند، چرا که آنها اهدافشان را به کلیهی پرسنل سازمان منتقل کردهاند. کارت امتیازی متوازن، کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعهی یکپارچه از شاخصهای مالی و غیرمالی ارتباط داده میشود (طبری و آراسته، ۱۳۸۷) .
در رویکرد کارت امتیازی متوازن، سازمان به چهار وجه مختلف تقسیم میشوند، این چهار وجه عبارتند از:

  1. وجه مالی
  2. وجه مشتری
  3. وجه فرآیندهای داخلی کسب و کار
  4. وجه رشد و یادگیری (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۳).

با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن عملکرد کارکنان بانک تجارت مورد ارزیابی قرار میگیرد تا وضعیت کارکنان بانک تجارت در چهار بُعد رشد و یادگیری کارکنان، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و بُعد مالی مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۷ قلمرو تحقیق
۱-۷-۱ قلمرو زمانی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است