بررسی ارتباط مدیریت عملکرد با اهداف استراتژیک بانک تجارت مبتنی بر مدل …

 • دشمنی و خطر خشونت در محل کار کاهش مییابد
 • کارهای ارزشیابی برای سرپرستان آسانتر میشود
 • با ساختار سنتی حقوق و دستمزدها مقابله میشود
 • ادراکی مشترک در مدیر و کارمند درباره کاری که باید انجام شود و اینکه چگونه میشود آن کار را انجام داد، ایجاد میکند که این خود موجب افزایش احتمال موفقیت در کار میشود. (ابیلی و موفقی، ۱۳۸۰)
 • ۲-۲-۶ فرایند مدیریت عملکرد
  مدیریت عملکرد کارکنان فرآیندی است سیستماتیک که شامل مراحل زیر میباشد:

  • برنامهریزی کار و تنظیم انتظارات
  • کنترل مداوم عملکرد
  • توسعه و بهبود ظرفیت کاری کارکنان
  • ارزیابی متناوب عملکرد
  • پاداش به عملکرد مطلوب

  1. برنامهریزی عملکرد

  مرحله اول فرآیند مدیریت عملکرد میباشد. در این مرحله از سرپرستان و مدیران انتظار میرود، حدود انتظارات عملکردی را روشن نموده و به طور شفاف درباره اهداف و اولویتهای کاری با کارکنان تحت سرپرستی به توافق برسند. همچنین در این مرحله فرصتی برای بازنگری در شرح شغل کارکنان به وجود میآید به ویژه اگر هیچگونه تغییری از زمان آخرین بررسی صورت نگرفته باشد. درگیر شدن کارکنان در فرآیند برنامهریزی به آنها کمک میکند تا: اهداف سازمان، آنچه نیاز به انجام دادن دارد، چرا این مهم باید انجام شود و نیاز به انجام دادن دارد و چگونه بایستی انجام شود را درک کنند.
  برنامهریزی عملکردی کارکنان در برگیرنده تدوین و ایجاد عناصر و استانداردهای برنامه ارزیابی عملکرد است. منظور از عناصر، توصیفی کلی از مسئولیت کارمند در زمینه خاصی از کار میباشد. از این نظر میتوان وظایف شغل را به دو دسته تقسیم کرد.
  الف) عناصرمهم: آن دسته از وظایف و مسئولیتهای شغلی میباشند که به دلیل اهمیتشان، انجام غیر صحیح آنها باعث میشود عملکرد کافی فرد غیر قابل قبول تشخیص داده شود. این عناصر بایستی فقط برای اندازهگیری در سطح دیگری نه در سطح بعدی (نه در سطح گروهی) بکار روند.
  ب) عناصر غیرمهم: چنین عناصری از اهمیت چندان برخوردار نبوده و ممکن است در برگیرنده اهداف برنامههای کاری باشد اما محدود به اینها نیست.
  استانداردهای عملکرد الگویی موجز برای ارزیابی عملکرد کار ارائه میدهد. استاندارد عملکرد با شرح شغل متفاوت است. شرح شغل وظایف ضروری و کارهایی که باید انجام شود را شرح میدهد، در حالیکه استاندارد عملکرد میگوید هر وظیفه یا کار بایستی با چه کیفیتی انجام شود تا انتظارات کمین شده یا فراتر از انتظارات محسوب گردد. (گودرزی و کرمی، ۱۳۸۲).
  برای تشریح عملکرد کارکنان میتوان از مقیاس زیر استفاده کرد:
  جدول۲- ۲-مقیاس برای تشریح عملکرد کارکنان

  علامت اختصاری سطح شرح
  E استثنایی عملکرد، کاملاً فراتر از انتظارات و همواره عالی میباشد
  A
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.