دسترسی متن کامل – بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام …

در این پژوهش به برررسی رابطهی بین اعلان تعدیل سود پیش بینی شده با قیمت سهام و حجم مبادلات پرداخته شده است . در این فصل متدولوژی پژوهش یا روش پژوهش تشریح می گردد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر نظام یافته برای واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مسائل و مشکلات است. این پژوهش از نوع رویدادی است و تغییرات قیمت و حجم مبادلات سهام را حول و حوش روز اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم بررسی کرده است . پس از مقالات بیور (۱۹۶۸) ، بال و براوان ( ۱۹۶۸) و فاما ، فیشر ، جنسن و رل (۱۹۶۹) روش شناسی رویدادی در امور مالی و حسابداری به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است.
در این فصل با توجه به اصول روش علمی پژوهش ، فرضیه های پژوهش، جامعه و نمونه ی آماری و روش گرد آوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش بیان می شود.
۳-۲- فرضیه ها
با توجه به مبانی نظری که در فصل دوم بیان شد، یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران سود پیش بینی شده ی هر سهم می باشد. فرض بر این است که اعلان تعدیل سود پیش بینی شده بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و متعاقب آن حجم های متفاوتی از مبادلات را رقم میزند.
در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال می باشیم که” آیا اعلان تعدیل سود پیش بینی شدهی هر سهم، قیمت و حجم دادوستد سهام را تحت تاثیر قرار می دهد؟”
به منطور یافتن پاسخی برای این سوال و بر اساس تئوری های بیان شده، فرضیه های پژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
۱- اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می شود .
۲- اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می شود .
۳- اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر در قیمت سهام می شود.
۴- اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می شود.
۵- اعلان تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می شود.
۶- اعلان تعدیل منفی سود پیش بینی شده ی هر سهم باعث تغییر درحجم معاملات می شود.
به طور کلی فرضیه های فوق به دنبال بررسی تغییرات قیمت سهام و حجم مبادلات در اثر اعلان تعدیل سود پیش بینی شده به بازار می باشند. پرسش کلی این است که آیا اعلان تعدیل EPS پیشبینیشده دارای محتوای اطلاعاتی می باشد ؟
۳-۳- داده ها
جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی موارد اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها ، مواردی که واجد شرایط لازم برای انجام پژوهش بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
ابتدا کلیهی اطلاعیه های اعلان تعدیل سود پیش بینی شده ی کلیه ی شرکت هااز طریق آرشیو خبری نرم افزار تدبیر پرداز برای دوره ی زمانی پژوهش ( ۱/۱/۸۴ تا ۲۹/۱۲/۸۸) استخراج شده اند که تعداد آنها ۹۷۵۰ اطلاعیه بوده است. سپس نمونه ها از بین موارد اعلان تعدیل سودی انتخاب شده که فاقد موارد زیر بوده است:
۱-وقفه های معاملاتی بیش از ۶۰ روز در دوره ی ۱۸۱ تا ۲ روز قبل از اعلان.
۲-وقفه ی معاملاتی در دوره ی یک روز قبل تا یک روز پس از اعلان
۳- افزایش سرمایه حول و حوش زمان اعلان
نهایتا پس از اعمال محدودیت های فوق ۲۹۴ مورد به عنوان نمونه انتخاب گردید،که در پیوست (الف) آورده شده است.
۳-۴- قلمرو
این پژوهش محدود به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از بین اعلامیههای مختلفی که در بورس انتشار یافته، صرفا به اعلامیه های مربوط به تعدیل سود پیش بینی شدهی شرکت ها (در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، پرداخته شده است.
۳-۵- روش جمع آوری و منابع اطلاعات
در این پژوهش برای جمع اوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است . در بخش کتابخانه ای ، مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش عمدتا از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت و نیز کتاب ها ، پایان نامه ها و مجلات تخصصی فارسی و لاتین که در دسترس بودند جمع آوری شده است. در بخش میدانی، به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از قبیل تاریخ اعلان تعدیل سودهای پیش بینی شده، آمار معاملات ( شامل آخرین قیمت، تعداد معامله ، ارزش بازار و جمع معاملات ) برای دوره ی رویداد، شاخص بازده نقدی و قیمت، نوع صنعت شرکت و افزایش سرمایه و سایر اطلاعیه های شرکت از بانک اطلاعاتی نرم افزار رها ورد نوین و سایت اینترنتی irbourse.com استفاده گردیده است.
۳-۶- نحوه ی محاسبه ی متغیرها
متغیرهای این پژوهش شامل قیمت سهام ، بازده سهام ، بازده غیر عادی سهام، بازده بازار، حجم مبادلات سهام ، جمع ارزش معاملات است . در ادامه متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش تعریف و نحوه ی محاسبه ی آنها ارائه می شود :
بازده سهام : بازده سهام به طور پیوسته و با استفاده از رابطه ی (۳-۶) محاسبه می شود:
Rit =ln[] (3-6)
در این رابطه Rit بازده سهم i حد فاصل زمان t و t-1 است.همچنین Pt وPt-1 قیمت سهم در زمان های t و t-1 و ln نماد لگاریتم طبیعی است.(قائمی،معصومی و آزاد ۱۳۹۰)
بازده غیر عاد ی: منظور از بازده غیر عادی که آن را با AR نشان می دهیم، تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار است یعنی :
(۳-۷)
در این پژوهش بازده مورد انتظار به ۳ روش محاسبه می شود:
در روش اول بازده بازار rmt ، یعنی بازده روزانه شاخص بازده نقدی و قی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مت (TEDPIX)، به عنوان بازده مورد انتظار در نظر گرفته شده:
Rmt = ln[] (3-8)
که در این رابطه TEDPIXt و TEDPIXt-1 به ترتیب شاخص بورس در پایان روز t و t-1 می باشد.
(۳-۹)
در روش دوم بازده مورد انتظار بر اساس مدل بازار به شرح زیر بدست آمده است:
(۳-۱۰)  +