بررسی رابطه اعلان تعدیل سود پیش بینی شده هرسهم با قیمت سهام و حجم …

فرضیه های پژوهش در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرند:
۱)در بخش اول به بررسی مواردی پرداخته می شود که در دوره ی رویداد[۲] و دوره ی برآورد[۳] وقفه ی معاملاتی نداشته باشند. در این بخش آزمون حجم و تمامی آزمون های قیمت انجام می شوند. به طور کلی بازده غیر عادی از حاصل تفریق بازده روزانه از بازده مورد انتظار بدست می آید که در بخش اول بازده مورد انتطار عبارت است از بازده بازار(rmt)یعنی بازده روزانه ی شاخص بازده نقدی و قیمت (TEDPIX). برای تحلیل آماری در این بخش از روش برابری میانگین ها استفاده می شود.
۲)در بخش دوم تمامی موارد اعلان مورد بررسی قرار می گیرند، اعم از اینکه دارای وقفه ی معاملاتی باشند یا نباشند. در بخش اول از آنجا که موارد بدون وقفه ی معاملاتی مورد بررسی قرار می گیرند، مشکل خاصی برای محاسبه ی بازده روزانه ی شرکت ها وجود ندارد اما در بخش دوم و سوم از آنجا که علاوه بر موارد بدون وقفه، موارد دارای وقفه نیز مورد بررسی قرار می گیرند و نیز با توجه به اینکه وقفه های معاملاتی مشکلاتی را برای محاسبه ی بازده روزانه ی شرکت ها ایجاد می کنند باید به گونه ای این محدودیت رفع شود، که در بخش دوم این محدودیت به سه روش: بازده های یکجا جمع شده[۴]، روش بازده های یکسان[۵] و روش دادوستد تا دادوستد[۶] برطرف می شود. در این بخش برای بدست آوردن بازده مورد انتطار از مدل بازار استفاده می شود و برای تحلیل آماری در این بخش از آماره ی براون و وارنر(۱۹۸۵) استفاده می شود.
۳)در بخش سوم نیز تمامی موارد اعلان مورد بررسی قرار میگیرند. برای رفع محدودیت وقفههای معاملاتی از روش بازده های یکجا جمع شده استفاده می شود و بازده مورد انتظار در این بخش عبارت است از میانگین بازده های دورهی برآورد، یعنی ۱۸۰ روز قبل از دورهی رویداد(از ۱۸۱- تا ۲-). برای تحلیل آماری در این بخش نیز از آماره ی براون و وارنر (۱۹۸۵) استفاده می شود.
۱-۸- واژه ها و اصطلاحات کلیدی
قیمت سهام : قیمت مورد نظر این پژوهش قیمت ثبت شده در پایان هر روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش قیمت پایانی به عنوان قیمت سهام در نظر گرفته می شود.
سود پیشبینی شده ی هر سهم : سود هر سهم (EPS) شرکت در دوره ی مالی جاری است که طبق مقررات بورس اوراق بهادار پیش بینی و به بازار اعلام می گردد.
تعدیل سود پیش بینی شده: تغییر سود پیش بینی شده ی شرکت هاست که طی اطلاعیه ی تعدیل EPS به بازار اعلان می گردد. این تعدیل می تواند از نوع افزایشی(مثبت) یا کاهشی(منفی) باشد.
حجم معاملات: به تعداد سهام معامله شده برای هر شرکت در هر روز حجم معاملات گفته می شود.
بازده غیر عادی: منظور از بازده غیر عادی که آن را با AR و یا e نشان می دهیم، تفاوت بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار است.
دوره ی رویداد: دوره ی رویداد یا پنجره ی رویداد که در پژوهش های رویدادی کاربرد دارد، عبارت است از یک دوره ی زمانی حول و حوش رویدادی که قصد بررسی آن را داریم. در این پژوهش که آزمون ها در سه بخش انجام می شوند، از دو دوره ی رویداد استفاده شده است.در آزمون های بخش اول دوره ی رویداد ۱۱ روزه در نظر گرفته شده است یعنی ۵ روز قبل از روز اعلان و ۵ روز پس از روز اعلان. در آزمون های بخش دوم و سوم از دوره ی رویداد ۳ روزه(یک روز قبل تا یک روز بعد از اعلان) استفاده شده است.
۱-۹- فصل های بعدی
فصل دوم شامل دو بخش است که در بخش اول به مبانی و مباحث نظری پرداخته می شود و در بخش دوم برخی از پژوهش های انجام شده ی مرتبط با موضوع اجمالا معرفی می شود.
در فصل سوم به معرفی و تشریح روشهای مختلف برای آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته می شود. همچنین در این فصل نحوه ی جمع آوری اطلاعات و انجام محاسبات لازم بیان می شود.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش ارائه می شود.
در فصل پنجم خلاصه ای از پژوهش، یافته های پژوهش، محدودیت های پژوهش و پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی ارائه می شود.
فصل دوم:ادبیات
بخش اول : مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مقدمه
تصمیم گیری در مسائل مالی از جمله سرمایه گذاری در سهام شرکت ها همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. یکی از مهم ترین صورتهای مالی اساسی، صورت سود و زیان است که نشان دهندهی نتیجه ی عملیات و عملکرد مالی شرکت طی یک دوره ی مشخص است و یکی از ارقام مهم مندرج در صورت سود و زیان که بسیار مورد توجه سرمایه گذاران و سهامداران است سود شرکت است. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران در امر خرید و فروش سهام، ارائه ی پیش بینیهایی درباره ی دور نمای کلی شرکت و همچنین برخی از عناصر صورت های مالی نظیر سود می باشد.
افشای پیش بینی های شرکت از سود های سالانه موضوع یک مباحثه ی شدید میان سرمایه گذاران طی سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ بود که نهایتا بیشتر دیدگاه های تئوریکی و تجربی به این نتیجه رسیدند که رفتار و عکس العمل سرمایه گذاران می تواند تحت تاثیر افشای پیش بینی های مدیریت قرار بگیرد.[۷]
هر چه این پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند، مبنای تصمیمات صحیح تری قرار خواهند گرفت.
در این بخش به تشریح موارد زیر پرداخته می شود:
۱)کارآیی بازار
۲)سود
۳)پیش بینی سود
۴)تعدیل سود پیش بینی شده
۵) انجام پژوهش های رویدادی در یک بازار سهام کوچک
۶) مدل بازار
۲-۲- کارایی بازار

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ng>
۲-۲-۱- مفهوم بازار کارا
سرمایه گذاران در بورس، قیمت های سهام را بر پایه ی جریان نقدی مورد انتظار و ریسک همراه آن برآورد می کنند. در سرمایه گذاری عقلایی باید همه ی اطلاعات در دسترس یا قابل کسب مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه ی اطلاعاتی هم اطلاعات معلوم و هم باورهای مربوط به آینده، یعنی اطلاعاتی که به طور منطقی قابل استنباط است را در بر می گیرد.”اطلاعات جدا از شکل آن، کلید تعیین قیمت های سهام بوده و لذا موضوع محوری مفهوم بازار کارا می باشد.[۸]
فاما بازار کارا را به عنوان بازاری تعریف میکند که در آن قیمت اوراق بهادار انعکاس کاملی از اطلاعات موجود می باشد. فرضیه ی بازار کارا به تناسب سرعت و جامعیتی که قیمت های اوراق بهادار، اطلاعات قابل دسترس را منعکس می کنند، به سه دسته تقسیم می شود : ۱)شکل ضعیف کارایی ۲) شکل نیمه قوی و ۳) شکل قوی کارایی.
۲-۲-۲- تاثیر فرضیه ی بازار کارا بر حسابداری مالی
فرضیه ی بازار کارای اوراق بهادار بیان می دارد که گزارشهای حسابداری تنها منبع اطلاعاتی بازارهای سرمایه نبوده و فعالان بازار از کلیه ی اطلاعات مالی و غیرمالی که توسط منابع مختلف (مانند رسانه های گروهی و غیره …) در دسترس آنها قرار گرفته، جهت رساندن قیمت ها به نقطه ی تعادلی جدید استفاده می نمایند.
حسابداران که می دیدند با طرح فرضیه ی بازار کارا و بیان بلا تاثیر بودن گزارشات حسابداری (محصول اصلی فعالیت حسابداران) و یا تاثیر اندک آنها بر تصمیم گیری بازار سرمایه و در نهایت قیمت سهام عملکرد و فلسفه ی وجودی آنها با چالشی اساسی مواجه گردیده، کوشیدند با انجام پژوهش های تجربی با رویکرد اثباتی درباره ی رابطه ی قیمت سهام و اطلاعات حسابداری شامل سود هر سهم، سود تقسیمی، جریانات نقدی و … (یافتن رابطه ی علت و معلول در مشاهدات) به مواجهه با چالش های پیش رو اقدام نمایند. پژوهش هایی که توسط آقایان بال و براون در سال ۱۹۶۸ میلادی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
۲-۳- سود
۲-۳-۱- مفهوم سود