سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مشتری مداری- قسمت ۳

۵-۳-۶ نتایج ازمون فرضیه فرعی ششم پژوهش ۸۶
۵-۳-۷ نتایج ازمون فرضیه فرعی هفتم پژوهش ۸۶
۵-۳-۸ نتایج ازمون فرضیه فرعی هشتم پژوهش ۸۶
۵-۴- نتیجه گیری نهایی ۸۷
۵-۵- پیشنهادات ۸۷
۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی ۸۷
۵-۵-۲ پیشنهادات پژوهشی ۹۰
۵-۶- محدودیت های پژوهش ۹۰
منابع ۹۱
پیوست ها ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- شاخص های کیفیت زندگی کاری ۱۳
جدول ۲-۲- استراتژی بهبود کیفیت زندگی کاری ۲۰
جدول ۲-۳- تعریف و مفاهیم کلیدی مشتری مداری ۳۱
جدول ۳-۱- متغیرهای پژوهش به همراه ابعاد و پرسش های مربوط به ان ها ۶۱
جدول ۳-۲- ضریب الفای کرونباخ گویه های پرسشنامه به تفکیک متغیرهای پژوهش ۶۳
جدول ۴-۱- جنسیت پاسخگویان ۶۷
جدول ۴-۲- سن پاسخگویان ۶۷
جدول ۴-۳- تحصیلات پاسخگویان ۶۸
جدول ۴-۴- سابقه کار پاسخگویان ۶۸
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی گویه های میزان پرداخت منصفانه از دید پاسخگویان ۶۹
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی گویه های میزان بهداشت و ایمن بودن محیط کار از دید پاسخگویان ۷۰
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی گویه های میزان تامین فرصت رشد و امنیت مداوم از دید پاسخگویان ۷۰
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی گویه های میزان قانون گرایی در سازمان از دید پاسخگویان ۷۱
جدول ۴-۹- توزیع فراوانی گویه های میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری از دید پاسخگویان ۷۲
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی گویه های میزان فضای کلی زندگی از دید پاسخگویان ۷۲
جدول ۴-۱۱- توزیع فراوانی گویه های میزان یکپارچگی و انسجام اجتماعی از دید پاسخگویان ۷۳
جدول ۴-۱۲- توزیع فراوانی گویه های میزان توسعه قابلیت های انسانی از دید پاسخگویان ۷۴
جدول ۴-۱۳- توزیع فراوانی گویه های میزان مشتری مداری از دید پاسخگویان ۷۴
جدول ۴-۱۴- نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرونوف ۷۶
جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن ۷۷
جدول ۴-۱۵-۱ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اول ۷۸
جدول ۴-۱۵-۲ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم ۷۸
جدول ۴-۱۵-۳ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه سوم ۷۹
جدول ۴-۱۵-۴ نتایج به دست آمده از آز فرضیه چهارم ۷۹
جدول ۴-۱۵-۵ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه پنجم ۷۹
جدول ۴-۱۵-۶ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ششم ۸۰
جدول ۴-۱۵-۷ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه هفتم ۸۰
جدول ۴-۱۵-۸ نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه هشتم ۸۰
جدول ۴-۱۶- خلاصه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات ۸۱