تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر وفاداری نام تجاری
۲٫۴۶
تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برآگاهی نام تجاری
۲٫۷۲
تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برکیفیت ادراک شده نام تجاری
۳٫۲۳
تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر شهرت نام تجاری
۳٫۳۱
تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر رضایت نام تجاری
۳٫۲۸
بنا به نتایج مندرج در جدول بالا ملاحظه می شود که عوامل بازاریابی بر رضایت نام تجاری بیشترین تاثیر را داشته و بر وفاداری نام تجاری دارای کمترین تاثیر می باشند.
خلاصه فصل:
در این فصل به بررسی پرسشنامه از نظر آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداختیم، در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان ودر بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.و آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد ۳وآزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد ۳ .که نتایج آزمون ها تمام فرضیات تحقیق را تایید نموده استودر انتها نیز به برسی اهمیت متغیرها پرداخته شده است.
فصل پنجم
نتایج و ارائه پیشنهادات
۵-مقدمه:
در این فصل، پس از ارائه خلاصه نتایج به دست آمده از انجام پژوهش، به تحلیل آنها پرداخته می شود و سپس یافته های این پژوهش با یافته ها و نتایج پژوهش های پیشین مقایسه می شود؛ سپس به نتیجه گیری نهایی پژوهش پرداخته و در قدم بعدی، پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.
۵-۱-نتایج وتحلیل های تحقیق
همانطور که در فصول قبلی این تحقیق آمده است هدف محقق در این تحقیق بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک از دیدگاه مشتریان بوده است. تاکنون تحقیقی در خصوص استفاده بازاریابی اجتماعی در بخش خدمات وحوزه نام تجاری صورت نگرفته است اماطبق تحقیقات مشابه گذشته مدل فرایند ایجاد ارزش برند یو و همکارانش( ٢٠٠٠) نشان می دهد که فعالیتهای بازاریابی تأثیرات مهمی بر ابعاد ارزش برند مدل آکر ( ١٩٩١) دارند که موجب ایجاد و تقویت ارزش آن می شوند و همچنین فرض می شود که روابط قابل توجهی میان ابعاد ارزش برند وجود دارد. یو و همکارانشان از این مدل برای بررسی رابطه بین چند فعالیت آمیخته بازاریابی و ارزش برند از طریق تعدیل نقش ابعاد ارزش برند در ایالات متحده استفاده کردند و بعد یو و دانتو ( ٢٠٠٢) آن مدل را برای انجام یک مطالعه میان فرهنگی با نمونه های آمریکایی و کره ای اجرا کردند.
در مدل فرایند ایجاد ارزش برند، یو و همکارانش، ارزش برند را به عنوان تفاوت در انتخاب مصرف کننده بین محصول برند شده اصلی و یک محصول برند نشده که به لحاظ ویژگیها مثل هم هستند، تعریف کرده اند. آنها سه بعد ارزش برند را تشخیص دادند: کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و آگاهی برند با ارتباطات برند. آنها برخی از عناصر کلیدی آمیخته بازاریابی را انتخاب کردند. این عناصر شامل قیمت، تصویر ذهنی فروشگاه، شدت توزیع، هزینه های تبلیغات و ترفیعات قیمتی بودند.طبق مدل فرایند ایجاد ارزش برند یو و همکارانش تأثیرات فعالیت های بازاریابی بوسیله ابعاد ارزش برند، تعدیل می شوند.
نتایج تحقیقات حاضر هم نشان داد که عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری تاثیرگذارند.
در فصل چهارم طی فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه از جامعه آماری جمع آوری شده بود به منظور بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت مورد پردازش قرار گرفتند که نتایج ذیل حاصل گردید.
۵-۱-۱-نتایج آمارتوصیفی پاسخ دهندگان
پاسخگویان تقریبا به نسبت های برابر از دو جنسیت بوده اند.بیشتر پاسخ دهندگان(معادل ۱/۵۹ درصد) دارای سن کمتر از ۲۵ سال می باشند.بیشتر پاسخ دهندگان(معادل۷/۴۱ درصد) دارای مدرک فوق دیپلم می باشند. بیشتر پاسخ دهندگان(معادل ۹/۳۳ درصد) بین ۲ تا ۵ سال است که از خدمات بانک ملی استفاده می کنند.