بهبود تصویر برند بانک سینا و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا
* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
به پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
-بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا
-انجام این پژوهش در بانک های دولتی و در مناطق جغرافیایی مختلف..
-انجام مطالعات لازم در زمینه بهبود تصویر برند بانک سینا و مزایای آن برای بانکهای مختلف
-مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در استان های دیگر کشور
۵-۴ محدودیتهای تحقیق
هر پژوهشی با یکسری محدودیت ها روبرو است این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نبوده است اما مشکلات و محدودیتهایی که بر نتایج تحقیقی تاثیر منفی داشته باشد وجود نداشت.
منابع فارسی:
– ایرانزاده ، سلیمان. رنجبر، آیدا. پورصادق ، ناصر(۱۳۹۱)، بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی –پژوهش تحقیقات بازاریابی نوین ، سال دوم ، شماره سوم ،
-باغبان،علی. موسوی، سید عباس (۱۳۸۳) .ارزش نام تجاری. تدبیر، شماره ۴۴٫ صص ۴۸-۴۴٫
-بحرینی زاده ، منیجه(۱۳۸۷) بررسی و توضیح مفهوم ارزش نام ونشان تجاری از دیدگاه مصرف کننده ومعرفی شیوه های مختلف ایجاد ارزش نام و نشان تجاری ، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۰
-حسینی، سید محمود. ابوالفضلی، سید الوالفضل. رحیمی هلری، محمد(۱۳۸۸) بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول، چشم انداز مدیریت ، شماره ۳۲، ص ۲۸-۹
-حقیقی کفاش، مهدی(۱۳۹۱)عوامل موثر بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری از منظر مشتریان ، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق ) سال بیست و هفتم ، شماره ۳، صص ۱۲۰-۹۷
-خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
– خیری، بهرام(۱۳۸۷) بررسی و ارزیابی رابطه بین آگاهی از خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از تولید کشور ،مجله مدیریت بازاریابی، سال سوم، پیش شماره۴،صص۶۱-۸۴
-رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، سیده زهرا (۱۳۹۱). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.صص ۹۲-۷۳
– دیواندری، علی؛ حقیقی، محمد؛ الهیاری؛ اشکان، باقری، تینا (۱۳۸۸). بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور مزیت از های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت) . چشم انداز مدیریت. شماره ۳۰ . صص ۴۸-۲۹٫
-شمس، راحیل؛ سید رضا، سیدجوادین.(۱۳۸۷) بررسی ارتباط میان فعالیت های بازاریابی و عوامل ایجاد ارزش ویژه برند با استفاده از مدل تعمیم یافته آکر کنفرانس بین المللی برند۴۳-۶۷
-طباطبایی هنزابی، سید ولی. اخوان ، نیما(۱۳۸۹)، بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات: مطالعه موردی بانک کشاورزی، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
-عزیزی، شهریار. آژینی ، احمدرضا(۱۳۹۱)، طنین برند، کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران. پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم ، شماره هفدهم
-غفاری، فرهاد. جعفری، پژمان. امیر مدحی ، اشکان.(۱۳۹۱)مطالعه رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره ۲۴٫ص ۶۶-۴۱