بورس اوراق بهادار و تامین مالی خارجی

۱٫ ارائه مجدد صورتهای مالی ناشی از وجود خطای اندازه گیری حسابداری
۲٫ ارائه مجدد صورتهای مالی بدلیل وجود تخلف مالی
که منظور از خطای اندازه گیری حسابداری همان مواد مذکور ، یعنی تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات می باشد و تخلف مالی را هم موارد عدم پرداخت بموقع تعهدات مالی شرکت مانند : بازپرداخت تسهیلات بانکی ، بدهی های مالیاتی ، بدهی های تأمین اجتماعی و جرایم در نظر گرفته شده است.
مدل و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، بر اساس مقاله ی” تاثیر ارائه مجدد حسابداری بر رشد شرکت ” نوشته شده توسط ( Albring ,Huang &Pereira) در سال ۲۰۱۳ می باشد.
نوع تحقیق:
بطورکلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به ۲ ملاک زیر طبقه بندی نمود: (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶)
۱) هدف تحقیق
۲) نحوه گردآوری داده ها
این تحقیق از لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف از نوع کاربردی است. این تحقیقات با استفاده از زمینه فراهم شده از طریق تحقیقات بنیادی، برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها و روشها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند(حافظ نیا،۱۳۸۶). تحقیق حاضر از آن جهت که نتایج آن ممکن است مورد استفاده احتمالی سازمان بورس اوراق بهادار وسایر نهادهای تدوین کننده ضوابط ومقررات، بانکهای تجاری، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل، تحلیل گران مالی واساتید ودانشجویان رشته حسابداری و سایر ذینفعان قرار گیرد، می تواند به عنوان یک تحقیق کاربردی قلمداد گردد.
از سوی دیگر براساس چگونگی جمع آوری داده ها تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. روش تحقیق همبستگی برای دو هدف “کشف همبستگی بین متغیرها” و” پیش بینی یا توضیح یک متغیر از طریق یک یا چند متغیر دیگر”به کار میرود (دلاور،۱۳۸۳). همچنین داده های تحقیق، رویکرد پس رویدادی (ازطریق اطلاعات گذشته) دارند. متغیرهای تحقیق در زمان گذشته اتفاق افتاده اند و قابلیت کنترل و دستکاری برای محقق وجود ندارد.
فرضیه های تحقیق
محقق پس از تعقل در باره مسئله، بررسی تجارب و مطالعات مقدماتی درباره جوابهای ممکن به تدوین فرضیه می پردازد. فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس مبهم و یا یک جواب مستدل می باشد. به عبارت دیگر فرضیه حدسی زیرکانه و علمی درباره پیامد پژوهش است. (کیانی،۱۳۹۰)
برای حصول به اهداف تحقیق ، دو فرضیه به شرح زیر تدوین شده است. فرضیه های مذکور عبارتند از :
فرضیه اول : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که تجدید ارائه نداشته اند، در یک دوره زمانی یکسان کمتر است.
فرضیه دوم : نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد.
الگوهای پژوهش
برای آزمون فرضیات فوق، مدل اصلی رگرسیونی تحقیق به صورت زیر طراحی شده است:
EFGit = α + ۱β DIVit/TAit + β۲ NIit/NSit + β۳ NSit/NFAit + β۴ LOG_TAit + β۵ LTDit/TAit+ β۶ NFAit/TAit + β۷ Qit + β۸ POSTit + β۹ RESTATEMENTit + β۱۰ POST * RESTATEMENTit + £it
برای اندازه گیری رشد تامین مالی خارجی ( عبارت سمت چپ مدل اصلی)، از روش “درصد فروش” برنامه ریزی مالی کانت و ماکسیموویکس(۲۰۰۲-۱۹۹۸) استفاده می کنیم که به قرار زیر می باشد :
EFNt = (gt * At) – ((۱+gt) * (Et * bt)),
که داریم :
EFNt = معیارسنجش نیاز تامین مالی خارجی
gt = نرخ رشد فروش یک شرکت در دوره زمانی t