بورس اوراق بهادار و نقدشوندگی سهام

در این پژوهش، رابطه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام شرکت در طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول هر‎چه نرخ کمیسیون(نسبت سرعت گردش معاملات) افزایش یابد در راستای این افزایش بازده سهام نیز افزایش خواهد یافت؛ بالعکس هرچه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد، بازده سهام به همان نسبت کاهش خواهد یافت؛ هرچه نسبت حجم معاملات شرکت‎ها طی روزهای معاملاتی افزایش باید، این افزایش منجر به افزایش بازده سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‎گردد. در نتیجه نشان داده شده که بیـن شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد، تأیید شده و بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام با توجه به نوع شاخص‎ها ارتباط معنادار (رابطه خطی مثبت) وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ارتباط بیـن نرخ کمیسیون و بازده سهام بررسی شده، که نتایج تحقیق رگرسیون طی پنج سال این ارتباط را پذیرش می‎کند و نشان می‎دهد بین نرخ کمیسیون و بازده سهام شرکت طی پنج سال ارتباط معنادار (رابطه خطی مثبت) وجود دارد چون با افزایش نرخ کمیسیون، بازده سهام افزایش مییابد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ارتباط بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحلیل آزمون این فرضیه پذیرفته می شود یعنی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش با بازده سهام شرکت ارتباط معنادار (خطی منفی) وجود دارد، چون با افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ، بازده سهام کاهش می یابد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ارتباط بین حجم معاملات با بازده سهام شرکت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده از تحلیل آزمون این فرضیه پذیرفته می شود یعنی بین حجم معاملات با بازده سهام شرکت ارتباط معنادار(خطی مثبت) وجود دارد چون با افزایش حجم معاملات، بازده سهام افزایش می یابد.
جدول(۵-۱)خلاصه نتایج ارتباط متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته
مدل پژوهش
بازده سهام (SR)
متغیر وابسته
متغیرها
رابطه مثبت و معنادار

نرخ کمیسیون (CR)
متغیرهای مستقل
رابطه منفی و معنادار

شکاف بین پیشنهاد خرید و فروش (GBBS)
رابطه مثبت و معنادار
حجم معاملات (TU)
5-3 مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داده استکه بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام شرکت یک رابطه خطی مثبت وجود دارد یعنی شرکت هایی که نسبت نقدشوندگی بالاتری دارند، بازده سهام بالاتری دارند، مطالعات آمیهود ومندلسون نیز نشان داد شرکت ها تمایل دارند تا سیاست‎هایی در پیش گیرند تا نقدشوندگی سهام شرکت افزایش یابد، زیرا نقدشوندگی باعث افزایش بازده وارزش شرکت می‎گردد. نتایج مطالعات عمری، زیانی و لوکیل، دمایز، ماتوس و والتر نیز ارتباط بین شاخص‎های اندازه‎گیری نقدشوندگی و بازده سهام را تأیید کرده‎اند.
در فرضیه دوم ارتباط بین نرخ کمیسیون با بازده سهام شرکت تأیید شده است. این نتیجه با یافتههای مطالعات مارشال و یانگ، پیکوثریا مطابقت داشته است. این مطالعات نشان می دهد که یک رابطه مثبت بین سرعت گردش معاملات با بازده سهام وجود دارد و شرکت هایی که نرخ کمیسیون بالاتری دارند، بازده بالاتری را به دست آوردند.
در فرضیه سوم ارتباط اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش با بازده سهام شرکت تأیید شده است و ارتباط معنادار منفی را در طی پنج سال نشان داده است، مطالعات ماتوسی و همکاران، بیکر، استین، چوردیا، احمد پور و رسائیان و ارتباط معناداری بین اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش با بازده سهام نشان می دهند.