کشوربحریننیزچهارپایگاهنظامیرادرخاکوجزایرخودبهآمریکاییهاواگذارکردهاستکهازجملهآنهامیتوانبهپایگاهدریاییالمنامه،پایگاهلجستیکیالمحرقوهمچنیننقاطیکهناوهاییواساسواشنگتنویواساسآبراهاملینکلنمستقرشدهانداشارهکرد. اینپایگاههاهماکنونازمهمترینپایگاههایآمریکادرمنطقهخلیجفارسمحسوبمیشوندکهدرمواقعحساسازسوینیروهایآمریکاییمورداستفادهقرارخواهندگرفت.(سایت خبرگزاری دفاع مقدس.۱۳۹۲) (http://defapress.ir/Fa/News)
عربستانسعودیباسهپایگاه،عماندوپایگاهواماراتبایکپایگاههواییدرمنطقهالظفره،ازدیگرپایگاههایمهمنظامیآمریکادرخلیجفارسمحسوبمیگردندکهاینتواناییرابهآمریکاییهادادهاندکهدرسراسرمنطقهبهگونهایزنجیروارمتحرکباشندوعملیاتهاینظامیاینکشوررادرمنطقهیخلیجتحتپوششقراردهند. برخیازپایگاههاینظامیآمریکادرخاورمیانهعبارتنداز :
پایگاههواییعلیالسالمکویت: اینپایگاهواقعدرکویتباطولباندحدود ۳۰۰۰ مترظرفیتپذیرشعمدههواپیماهایسبکوسنگینآمریکاییراداراست.
پایگاههواییاحمدالجابرکویت: پایگاههواییاحمدالجابرکویتبادارابودنباندهاییباحداکثرطول ۳۰۰۰ مترقابلیتپذیرشانواعهواپیماهاینظامیرادارد. قرارگاههاینیروهایارتشآمریکادرکویتنیزعبارتنداز: کمپهای دوحه،بوهرینگ،اسپیرهد،پاتریوت، عارفجان. کویتکشوریکوچکدرمنطقهخلیجفارساستکههماکنونباوجوددوپایگاههواییو ۶ کمپنیروهایارتشآمریکاعملابهمنطقهاینظامیبرایاینکشورتبدیلشدهاست.
پایگاههواییبگرامافغانستان: اینپایگاهمحلاستقرارانواعهواپیماهایترابریوجنگندههایآمریکاییوسایرکشورهایغالباعضوناتواست. پایگاهبگرامباطولباند ۳۰۰۰ مترظرفیتپذیرشهواپیماهایترابریسی-۱۳۰هرکولس،سی-۱۷ گلوبمستر۲،هواپیمایپشتیبانینزدیکA-10وانواعبالگردهاراداراست. ازسایرپایگاههاوفرودگاههایمهمافغانستانکهمورداستفادهآمریکاییهاقرارمیگیردمیتوانبهفرودگاهقندهار،شیندندوهراتاشارهکرد.
پایگاههواییالعدیدقطر: پایگاههواییالعدیدقطرکهبسیاریآنراابرپایگاهمینامندتقریباًدرمرکزکشورکوچکقطرواقعشدهاست. گزارششدهکهدراینپایگاهانواعهواپیماهایترابری،جنگنده،جاسوسیورادارگزیرموجودهستند.
ناوگانپنجمآمریکادربحرین: پایگاهبحرینمحلاستقرارناوگانپنجمدریاییآمریکااست. دراینپایگاهچندینفروندناوشکنوناوآمریکاییباتجهیزاتوتسلیحاتمستقرهستند. یکیازدلایلاهمیتاینپایگاهبهنزدیکیآنبهمرزهایدریاییوزمینیکشورمانبرمیگرددکهبرایایرانوامریکادارایاهمیتمیباشد.
پایگاههواییالظفرهاماراتمتحدهعربی: پایگاههواییالظفرهاماراتدیگرپایگاهبزرگآمریکادرمنطقهاست. اینپایگاهبسیاربزرگدارایدوبانداصلیباطولدرحدود ۴۲۰۰ متراست. وسعتتأسیساتاینپایگاهتقریباباپایگاهالعدیدقطرقابلمقایسهاست.
پایگاههواییتومریتعمان: پایگاههواییتومریتعمانمحلدیگریدرمنطقهاستکهفعالیتهایآمریکاییهادرآنبهچشممیخورد.
فرودگاهماناسقرقیزستان: ازدیگرمراکزمورداستفادهآمریکاییهادرمنطقهاستوبیشتربرایامورترابریوجاسوسیمورداستفادهقرارمیگیرد. اینپایگاهبهدلیلفراهمکردنحضورامریکادرمنطقهآسیایمرکزینیزاهمیتزیادیبرایاینکشوردارد.
پایگاههواییاینجرلیکترکیه: دربینمراکزنظامیآمریکادرخاورمیانهوخلیجفارسازجایگاهمهمیبرخورداراست. بسیاریاینپایگاهراقابلمقایسهباپایگاهالعدیدقطرمیدانند. گفتهمیشوددراینپایگاهبزرگترینهواپیماهایزرادخانهنظامیآمریکامستقرهستند.
پایگاههایپاکستان: دربینپایگاههاییکهمورداستفادهآمریکاییهاهستندنامچندمحلدرپاکستاننیزبهچشممیخوردکهشاملدوپایگاهمهمشمسیوشهبازاست. گفتهمیشودکهازپایگاهشمسیبرایپروازهواپیماهایبدونسرنشیناستفادهمیشود.(http://irartesh.ir/post/922.html)
3-9-2 نیروهایآمریکاییدراطرافمرزهایایران
براساسآماریکهمرکزسنترومدر ۳۰ آوریلارائهداد،درحدود ۱۲۵ هزارنیرویزمینیدرمجاورتجمهوری اسلامی ایرانمستقرهستند. بدینترتیبکه ۹ هزارسربازدرافغانستانومناطقاطرافآنهستندکهمی توانندآزادانهدراینکشورتحرکداشتهباشند، ۲۰ هزارسربازدرمنطقهخاورنزدیکمستقرندوبین ۱۵ تا ۲۰ هزارسربازدیگرنیزبررویناوهایمستقردرآب هایدریاییاطرافایرانمستقرند. ۱۶ هزارنیروینظامیدر ۴۰ ناوامریکاییمستقرخواهندبودکهازسویناوگاندریاییپنجمامریکادرخلیجفارسحمایتمی شوند. http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1900811))
همچنانکهاینآماروتعدادپایگاههاینظامیآمریکادرکشورهایهمسایهایراننشانمیدهدمیتوانگفتیکیازاهدافاساسیآمریکاازاستقرارنیروهاینظامیخوددرخارجازاینکشورایجادتهدیدبرایکشورمانواستفادهازآندرصورتلزوماستبهنحویکهبرایپیشبردمنافعخودازایننیروهایدرمنطقهاستفادهنماید؛ازنمودههایاینامرمیتوانبهاستفادهازایننیروهادرجریانجنگاولودومعراقعلیهاینکشوروهمچنیناستفادهازنیروهایخودعلیهکشورماندرجریانجنگتحمیلیاستکههدفقراردادنهواپیمایمسافربرییکیازمواردآنبهشمارمیرود.

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق)
مقدمه
ایرانیکی از بزرگترین قدرتهای سیاسی، اقتصادی در منطقه خلیج فارس است که از نظر کشتی رانی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر بهایران،قدرتیژئواستراتژیکبخشیدهاستکهکشوریبالندهومؤثرباشد.مرز طولانی، وجود منابع عظیم نفت و گاز، جمعیت زیاد نسبت به کشورهای منطقه و در نتیجه بازار مصرف فراوان، ایران را در منطقه از هر جهت ممتاز نموده است.
همچنین ایرانباداشتنبیشترینهمسایهدراینمنطقهوزمینهمناسبجهتمبادلاتاقتصادی،موقعیتارتباطیبرایکشورهایمحاطدرخشکیوامکاندریافتحقترانزیتکالاوخدماتوارتباطدادنآنهاباجهان،اتصالوپیونددادنحوزههایژئوپلتیکیمجاور (موقعیتچهارراهی)،کوتاهترین،باصرفهترینوامنترینراهانتقالانرژی،امکاندریافتنفتدرحوزهخزرباقیمتپایینتر،فروشنفتازخلیجفارسبدونصرفهزینهانتقال،موقعیتبریوبحریتوأم،دراختیارداشتنبیشترینسواحلوساحلشمالیتنگههرمز،داشتنسواحلکافیدردریایخزروامکانارتباطآبیباچهارکشورساحلیو… دارایامتیازاتفراوانبه عنوانقدرتبرترمنطقهایاست(فیروزی؛ ۱۳۸۳: ص ۷۸).
و نیزبهدلیلبرخورداریازپایههایذاتیقدرتوویژگیهایدرونیساختقدرتوسیاستازاهمیتویژهایبراینظامبینالمللبرخورداراست. درواقعهیچکشوریبهاندازهجمهوریاسلامیایراندرطولسهدههگذشتهموضوعصلحوامنیتمنطقهایوبینالمللینبودهاستبههمیندلیلسرنوشتتحولاتدرایراننهتنهادرسطحنظاممنطقهایبلکهدرسطحنظامبینالمللیدارایاهمیتاست(برزگر؛ ۱۳۸۵:ص ۱۵۳).
ایران در طول تاریخ گذشته خود، چه به هنگام اقتدار و چه در روزگار ضعف، در مسائل منطقه ای و جهانی به ایفای نقش سیاسی پرداخته است. نقش آفرینی سیاسی ایران محدود به شکل گیری دولت و حکومت برای اداره امور سرزمین و سکنه آن نبوده است؛ با آنکه این امر خود از ضروریات اولیه برای پیدایش دولت به حساب می آید. هم اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند منطقه ای با به چالش کشیدن ایدئولوژیهای غربی و شرقی به دنبال ایفای نقش جدیدی است که حداقل بتواند رهبری کشورهای منطقه را بر عهده بگیرد. بیداری اسلامی در مکنطقه که به نظر می رسد با الگوپذیری از انقلاب اسلامی شکل گرفته است روزنه های امید را برای این مقصود فراهم ساخته است. اما از سوی دیگر حضور فعال ایالات متحده آمریکا در منطقه خصوصا با اشغال افغانستان و عراق و طرح مباحثی چون تروریسم، حقوق بشر و نیز نفوذ پررنگ بر سازمانهای بین المللی شرایط دشواری را در راستای ایجاد وحدت و همکاری کشورهای منطقه بوجود آورده است.در واقع منافع دو کشور از زوایای مختلف در تقابل با یکدیگر قرار دارد اینکه چگونه می توان تقابل منافع دو کشور را مورد ارزیابی قرارداد و یا اینکه تداوم این روند تا چه حد می تواند بر صلح و امنیت بین الملل تاثیر بگذارد و یا چگونه می توان از این تهدیدها استفاده نموده و آن را به فرصت تبدیل نمود موضوعی است که از اهمیت فراوانی برخوردار است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت تعادل بخش می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود منطقه ای در جهت ایجاد تعادل اقدامات موثری انجام دهد.