تامین مالی خارجی و مدل رگرسیون

۰٫۰۲۱
۵٫۵۳۶
۱٫۹۹۰
۱٫۹۰۸
۰٫۰۴۳
منبع : محاسبات تحقیق
طبق جدول بالا مدل رگرسیونی با توجه به آماره F و به دست آمده معنی دار است که این موضوع بیانگر تأثیر کلی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته است که برای تعیین اثر هریک از این متغیرها در ادامه آزمون معنی داری ضرایب انجام و اعتبار مدل را نیز از طریق ضریب تعیین مشخص می شود.
از طرف دیگر با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل که ۰٫۰۴۵ است می توان نتیجه گرفت که در حدود ۴٫۵ درصد تغییر در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. همچنین آماره دوربین- واتسون نیز برابر ۱٫۹۹۰ است که چون عددی نزدیک ۲ است بنابراین خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
۴-۳-۳-۴-۱- بررسی پیش فرض های مدل
در مرحله بعد برای اطمینان از درستی آزمون، پیش فرض های مدل رگرسیون که عبارت است از آزمون مستقل بودن خطاها، آزمون ثابت بودن واریانس خطاها، آزمون نرمال بودن خطاها و متغیر وابسته است و در صورت درست بودن آن نتایج آزمون پذیرفته خواهد شد.
یکی از پیش فرض های مدل ثابت بودن واریانس خطا است برای بررسی این فرض هم از نمودار استفاده می کنیم. نمودار خطاها در مقابل مقادیر برآورد شده برای آزمون ثابت بودن واریانس استفاده می شود بدین صورت که اگر شکل کلی (دامنه تغییرات) نمودار بصورت افزایشی یا کاهشی باشد (اصطلاحا نمودار به شکل قیفی به سمت چپ یا راست باشد) واریانس ثابت نیست که با توجه به نمودار زیر فرض ثابت بودن واریانس خطاها پذیرفته می شود. همچنین یکی از پیش فرض های مدل رگرسیونی مستقل بودن خطاها (مانده ها یا قدرمطلق مقدار واقعی متغیر وابسته منهای مقدار برآورد شده) است برای بررسی این فرض از نمودار خطاها در مقابل ترتیب زمانی برای فرض مستقل بودن استفاده می شود بدین ترتیب که اگر روند این نمودار دارای نظم خاصی باشد (مثلا روند سینوسی و …) خطاها مستقل نیستند. با توجه به نمودار زیر فرض مستقل بودن خطاها پذیرفته می شود. از جمله مفروضات در نظر گرفته شده در رگرسیون آن است که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می باشند. نرمال بودن خطاها بدین معنا است که میانگین خطاها صفر و واریانس خطاها ثابت باشد. بدیهی است در صورت عدم برقراری این پیش فرض، نمی توان از رگرسیون استفاده کرد. بدین منظور باید مقادیر استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار توزیع داده و نمودار نرمال آن رسم شود و سپس مقایسه ای بین دو نمودار صورت گیرد. این فرض با رسم نمودار مستطیلی و نمودار احتمال نرمال انجام می شود. در این نمودار همان طور که ملاحظه می شود مقادیر احتمال نرمال (محور عمودی) در مقابل مقادیر خطاهای مدل (محور افقی) رسم می شود. بطور منطقی محل انطباق ایندو خط نیمساز می باشد و نقاط نشانگر مقادیر واقعی است که اگر این نقاط روی این خط یا در اطراف این خط باشند ( البته بطور تقریبی) فرض نرمال بودن پذیرفته می شود که با توجه به نمودار زیر فرض نرمال بودن متغیر وابسته پذیرفته می شود.
نمودار ۴-۴: نمودار پیش فرض های مدل
۴-۳-۳-۵- نرخ رشد تامین مالی خارجی (EXCESS-IG)
در این حالت متغیر وابسته را EXCESS-IG در نظر می گیریم. نتایج به صورت زیر هستند:
خلاصه نتایج مدل شامل مقدارضریب تعیین، تعدیل شده و همچنین انحراف استاندارد بدست آمده برای هر مدل رگرسیونی و برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی دار بودن آنها در جدول زیر ارایه شده است که در آن مقدار ضریب تعیین و تعدیل شده نشان داده شده و ضریب تعیین نشان دهنده این موضوع است که تغییرات ناشی از رگرسیون چه درصدی از تغییرات کل را به خود اختصاص می دهد. هرگاه در مدل رگرسیون هر ضریب معنی دار نشود بدین معنی است که در مدل رگرسیون آن متغیر بر روی متغیر وابسته اثر ندارد که این آزمون با استفاده از بدست آمده در جدول که در مقابل هر ضریب نوشته شده انجام می شود بدین صورت که اگر کمتر از باشد ضریب معنی دار شود و اگر بیشتر از باشد ضریب معنی دار نمی شود.
جدول ۴-۱۱: خلاصه نتایج مدل رگرسیونی
متغیر
ضریب
مقدار
انحراف استاندارد
آماره
ثابت مدل
۲٫۲۸۰-