برای اینکوترمز دو امتیازمی توان درنظرگرفت، اول اینکه روش شناخته شده وعمومی است و از تزلزل و چانه زنی طرفین قرارداد جلوگیری می کند و به این ترتیب موجب تسریع در مبادلات تجاری بین المللی می شود.امتیاز دوم اینکوترمز این است که باعث یکنواختی در مقررات بیع بین المللی می شود وهماهنگی را بین ارکان یک بیع بین المللی ایجاد می کند.به این نکته مهم باید اشاره کرد که درهمه ی کشورها برای این اصطلاحات معنای برابری قائل نشده اند.معنای این اصطلاحات نه تنها بین کشورهای مختلف بلکه گاهی در محدوده ی داخلی یک کشور از یک منطقه به منطقه ی دیگر و از بندری به بندر دیگر تفاوت دارد. اینکوترمز و استفاده از آن ها در قرارداد باعث می شود که چنین اصطلاحاتی که دارای معانی متفاوتی ممکن است باشند به طور یکسانی تفسیر شوند و از تشدد آرا جلوگیری شود.( قنبری، محمدرضا (۱۳۷۴)؛ قاعده ی تلف مبیع پیش از قبض، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، تهران، گنج دانش ، ص۷۴ )
اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری مقرراتی تدوین و منتشر کرده است که تقریباً در حمل کالا از کشوری به کشور دیگر مورد استفاده جهانی قرار دارد. مقررات مذکور هر چند سال یکبار بر حسب ضرورت توسط اتاق بازرگانی بین المللی با عرف و عملکرد تجارت بین الملل تطبیق داده می شود. به این ترتیب در سال های۱۹۸۰ ،۱۹۹۰و۲۰۰۰مقررات به روز شده است.
اینکو ترمز ۲۰۰۰ شامل ۱۳ اصطلاح می باشد که در ۴گروه تقسیم شده اند. ماهیت مختلف اصطلاحات تجاری با دسته بندی آن ها در ۴ گروه، با استفاده ازحرف اول به عنوان شاخص گروهی که اصطلاح به آن تعلق داردمشهود می باشد.
گروه اول فقط یک اصطلاح تجاری دارد یعنی EXW.، ولی در گروه بعدی یعنی (F3)اصطلاح وجود دارد که عبارتند از(FOB,FAS,FCA) در گروه بعدی که گروه(c) میباشد چهار اصطلاح(CFR،C1F،CPT،C1P)( International Chamber of Commerce)
مهم ترین اختلافات ماهوی بین اینکو ترمز ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ مربوط می شود به:
۱-گذاشتن وظیفه ی ترخیص کالا برای صدور به عهده فروشنده تحت FAS (که قبلا بر عهده خریدار بود.)
۲- مشخص کردن اینکه در FCA وظیفه ی بارگیری کالا روی وسیله حمل ارسالی خریدار به عهده ی فروشنده و وظیفه ی دریافت کالا به صورت تخلیه نشده از وسیله حمل وارده به عهده خریدار می باشد. ۳- گذاشتن وظیفه ی ترخیص کالا برای ورود به عهده خریدار در DEQ (که قبلا به عهده فروشنده بود.) به علاوه در مواردی واژه های به کار رفته در اینکو ترمز ۲۰۰۰ برای یکنواختی و سهولت فهم تغییر یافته است. این اصطلاحات کلا به منظور انطباق با شرایط روز صورت گرفته و نتایج حاصله ممکن است به نظر بعضی ها ناچیز و کم اهمیت باشد. (دست باز، ۱۳۸۷، ص۴۲) پنج اصطلاح هم در گروه Dوجود دارند که عبارتند از DAF)، DES،DEQ، DDP،(DDU حرف F حاکی از این است که فروشنده باید کالا را به حمل کننده تعیین شده بدون ریسک و هزینه برای خریدار (تا زمان تحویل) تحویل دهد . حرف (C) حاکی از این است که حتی بعد از رسیدن به نقطه حساس تقسیم ریسک، فقدان یا آسیب دیدن کالا، فروشنده باید هزینه های خاصی را به عهده بگیرد. حرف D نیز حاکی از این است که کالا باید به مقصد ذکر شده برسد. در ذیل فهرستی از اصطلاحات۱۳ گانه اینکوترمز۲۰۰۰ بیان می شود:
۱- تحویل کالا در محل کار (EXW)
2- تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده ( FCA)
3- تحویل کالا در کنار کشتی ( FAS)
4- تحویل کالا روی عرشه ی کشتی ( FOB)
5- قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد ( CFR)
6- قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد ( CIF)
7- پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد(CPT)
8- پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد(CIP)
9- تحویل کالا در مرز(DAF)
10- تحویل کالا روی عرشه ی کشتی در بندر مقصد(DES)
11- تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد(DEQ)
12- تحویل کالا درمحل مقرردرمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی(DDU) 13- تحویل کالا درمحل مقرردرمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی(DDP)
در مورد اصطلاحات فوق باید گفت که هفت اصطلاح قابل استفاده برای انواع شیوه های حمل ونقل می باشند که عبارتند از:EXW، FCA ، CPT، CIP، DAF، DDU، DDP
این هفت نوع روش حمل را نیز به دو دسته ی تحویل به حمل کننده و تحویل در مرز تقسیم می کنند که اصطلاحات، FCA،CPTوCIPدردسته ی اول قرارمی گیرندبه این معنی که بایع ومشتری نقطه ی معینی را به هنگام انعقاد قرارداد تعیین می نمایند که کالا در آن محل تحویل شود و در مواردیکه نقطه ی معینی مشخص نشده باشد بایع حق انتخاب نقطه ی مناسب در محدوده ای که بتوان کالا را در اختیار حمل کننده قراردهد، دارد. اما ۳ اصطلاح DDP،DDU و DAF از اینکوترمز۲۰۰۰ در گروه تحویل در مرز قرار می گیرند. در مورد ((تحویل در مرز)) نیز اینکوترمز نقطه ای را معین نموده است که محل تلاقی و تفکیکی مسئولیت های بایع ومشتری است، که تا رسیدن به این موضوع باید اشاره کرد که توضیح هر یک از این اصطلاحات به طور مفصل در توان این پایان نامه نمی باشد و برای آشنایی بیشتر با این اصطلاحات به کتاب زیر رجوع شود: طارم سری، مسعود، ۱۳۸۷، اینکوترمز۲۰۰۰(ترجمه)، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
نقطه ی تحویل کلیه هزینه های مربوط به کالا و حمل آن و هزینه های انجام تشریفات گمرکی لازم برای کالا و کلیه مسئولیت های تلف یا خسارت دیدن کالا بر عهده بایع است.
در اینکوترمز۲۰۰۰، ۶ اصطلاح دیگر به حمل و نقل کالا از طریق دریا اختصاص داده شده است که عبارتند از:
FAS، ۲-FOB، CFR، CIF، DES، DEQ
در اصطلاح FAS، تحویل هنگامی انجام می شود که کالا درکنار کشتی قرار می گیرد.

اما ۵ اصطلاح دیگر در دو گروه تحویل بر عرشه ی کشتی و تحویل در بندر مقصد قرار می گیرند.