ضریب آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگی‏های درونی میان آیتم‏های اندازه‏گیری کننده مفهوم، محاسبه می‏شود. پایایی‏های کمتر از ۶/۰ نوعاً ضعیف تلقی می‏شوند، و پایایی‏های ۷/۰ قابل قبول و بالاتر از ۸/۰ خوب قلمداد می‏شوند. اگر آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۸).
جدول ۲-۳( ضریب آلفای کرونباخ
عاملها
کل
ضریب الفای کرونباخ
۷۴۳/۰
ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه حاضر ۷۴۳/۰ درصد بدست آمده که نشان می‏دهد این پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
۷-۳) روش تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‏ها ابتدا برای توصیف داده ها از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و سپس از آزمون‏های کولموگروف-اسمیرنوف، tتک نمونه ای،t با دو نمونه مستقل، تحلیل واریانس (آنوا)، رتبه بندی فریدمن و تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است.
۱-۷-۳) آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمّی مورد استفاده قرار می‏گیرد. توزیع نرمال برای متغیرهای کمّی پیوسته، توزیع یکنواخت برای متغیرهای کمّی گسسته و پیوسته مورد استفاده قرار می‏گیرد. KS هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می‏گیرد (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹).
۲-۷-۳) آزمون t تک نمونه ای
درآزمون میانگین یک جامعه فرضیه مطرح شده در مورد میانگین جامعه در سطح خطای α موردبررسی قرار میگیرد (مؤمنی ،۱۳۸۹). هدف از این آزمون تعیین تفاوت میانگین یک متغیر کمی با یک عددمفروض میباشد (افشین نیا، ۱۳۸۴). در این گونه موقع فرضی درباره میانگین جامعه به صورت فرض صفر بیان میشود.با استفاده از یک نمونه ی تصادفی از یک جامعه ومحاسبهی میانگین و واریانس نمونه، آزمون t استیودنت ۳ تشکیل و با مقایسه با t بحرانی فرض صفر مورد آزمون قرار میگیرد. در این تحقیق میانگین مورد آزمون ۳ در نظر گرفته شده است و میانگین بدست امده برای هریک از متغیرهای تحقیق با این میانگین مقایسه شده است.
۳-۷-۳) آزمونT با دو نمونه مستقل
آزمونT با دو نمونه مستقل (t-test) میانگین یک متغیر را برای دو نمونه مستقل از ویژگیهای خاصی باهم مقایسه می کند ما در اینجا برای بررسی تأثیر متغیر جنسیت و اینکه آیا در بین مردان وزنان از نظر متغیرهای اندازه گیری شده در تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر از این آزمون استفاده شده است.
۴-۷-۳) آزمون مقایسه میانگین چند جامعه برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تأثیر یک متغیر مستقل گروهبندی بر یک متغیر کمی وابسته ) از این آزمون استفاده می شود(مؤمنی و فعال قیومی ،۱۳۸۹). در این تحقیق به منظور بررسی این موضوع که بین قیمت ،وفاداری به مارک ،مد ،کیفیت ادارک شده ، زیبایی، راحتی ، موقعیت اجتماعی ، درآمدو جنسیت، سن ، تحصیلات، تعداد افراد خانئاده و میزان درآمد آنها تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر از آزمون مقایسه چند جامعه (تحلیل واریانس) استفاده شده است.
۵-۷-۳) آزمون فریدمن
آزمون فریدمن برای آزمون کردن فرضیه هایی استفاده میشود که از یک فرد چندین اندازهگیری بدست آمده است (فتوحی و اصغری،۱۳۸۷). از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویتبندی(رتبه بندی)،تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده میشود (مؤمنی وفعال قیومی، ۱۳۸۹)، برای محاسبه آزمون فریدمن، در هر فرد مقادیر متغیرهای وابسته مرتبسازی میشود و سپس متوسط رتبه ها مقایسه میشود(فتوحی و اصغری،۱۳۸۷). در این تحقیق از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید پوشاک استفاده شده است.
۶-۷-۳) تحلیل عاملی
به منظور پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. موارد استفاده تحلیل عاملی را به دو دسته کلی می توان تقسیم کرد: الف) مقاصد اکتشافی   ،   ب) مقاصد تاییدی
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‏ها
۱-۴) مقدمه
یکی از مراحل مهم هر پژوهش تجزیه وتحلیل دادهها با استفاده از ابزارهای مناسب و معتبر است زیرا استخراج نتایج بدیع و کاربردی مستلزم تحلیل صحیح ومناسب دادههاست. دادههای جمعآوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی میباشند که از آمار برای معنیدار کردن آنها به منظور تحقیق اهداف پژوهش و تحقیقات کمک گرفته میشود .تجزیه وتحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و پژوهش بشمار میرود که بوسیله ان کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه،کنترل و هدایت میشوند.
در فرایند چند مرحله ای تجزیه وتحلیل دادهها، هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی غربال میشوند واز تکنیکهای آماری گوناگونی در استنتاجها وتعمیمها استفاده میشود.تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است، ابتدا شرح و آماده سازی داده‏های لازم برای آزمون فرضیه ها و سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده می‏باشد. در این پژوهش داده‏های گروه نمونه با استفاده از علم آمار و نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ دسته‏بندی و یکپارچه گردیده و سپس تجزیه و تحلیل شده و مورد تفسیر قرار گرفته‏اند و همچنین در این پژوهش از فنون و آمار توصیفی شامل جدول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده‏های شناختی نمونه آماری استفاده شده است. متغیرهای مورد مطالعه از طریق پرسشنامه، سنجش و گردآوری شده است و سپس با کمک گرفتن از روش‏های آماری به متغیرهای کمّی تبدیل شده است تا ب
توان از آزمون‏های آماری پیشرفته استفاده کرده و یافته‏های تحقیق را کاربردی نمود.
۲-۴) توصیف ویژگی‏های جمعیت شناختی نمونه
با توجه به اهمیت ویژگی‏های عمومی گروه نمونه در مطالعات پیمایشی به توصیف این ویژگی‏های در مورد جنسیت، سن، سطح تحصیلات، شغل، میزان درآمد و تعداد افراد خانواده اشاره می‏کنیم.