تحقیق درباره معنادار بودن

تحقیق درباره معنادار بودن
دسامبر 29, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra1--javid

اطلاعات، ابزارهای مورد نیاز برای جمعآوری آن‌ها، روشهای ذخیرهسازی و مدیریت آن‌ها و در نهایت روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات مورد شناسایی و انتخاب میشوند؛ بنابراین در این مرحله ابتدا به نوع تحقیق و چگونگی استفاده از آن پرداخته میشود. بعد از آن روشهای جمعآوری دادهها و اطلاعات و همچنین منابعی که این دادهها و اطلاعات در آن وجود دارند مورد شناسایی و معرفی قرار میگیرند. بعد از فرایند فوق، در مرحله دوم از این بخش، به معرفی محدوده مورد مطالعه تحقیق پرداخته شده و محدوده مورد نظر از تمام ابعاد جغرافیایی مورد شناسایی قرار میگیرد.
3-1- روششناسی تحقیق
3-1-1- مدل تحلیل SWOT
تحلیل سوآت یک مدل کیفی و ابزار برنامهریزی استراتژیک است. این مدل یکی از ابزار های استراتژیک تطابق با نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت‌ها و تهدیدات برون سیستمی است. مدل سوآت تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق را بین آن‌ها ایجاد نماید، ارائه می‌دهد. از دیدگاه این مدل، یک استراتژی مناسب، قوت‌ها و فرصت‌ها را به حداکثر و ضعف‌ها و تهدیدها را به حداقل می‌رساند. تجزیه و تحلیل سوآت در تقسیمات مربوط به انتخاب راهبردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رایج‌ترین کاربرد آن، فراهم کردن یک چهارچوب منطقی برای هدایت نظاممند بحث‌های سیستم، راهبردهای مختلف و در نهایت انتخاب راهبرد است؛ بنابراین به منظور ارائه راهبرد در شهرستان نیر از طریق گسترش گردشگری منطقه، شناخت عوامل چهارگانه جهت شناسایی و بررسی عوامل موثر درونی شامل نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل تأثیر گذار بیرونی ناحیه همچون فرصت‌ها و تهدیدات بر گردشگری امر ضروری است. در حقیقت از تحلیل سوآت به عنوان ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژی‌های مناسب استفاده می‌گردد، ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات مورد شناسایی قرار می‌گیرد، سپس محاسبه و تحلیل آن‌ها، اولویت‌ها را مشخص کرده و جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت‌های موجود در ارتباط با گسترش توریسم در منطقه مورد مطالعه، در این بخش راهبردها و استراتژی‌های متنوع، مناسب و ماتریس نهایی ارائه می‌گردد (صمدی، 1392: 93).
3-1-2- آزمون آماری اسپیرمن
برای محاسبه همبستگی و معنادار بودن ارتباط بین متغیرها در این فرضیه از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن استفاده می‌شود. این ضریب همبستگی که آن را با rs یا گاهی p نمایش میدهند زمانی به کار میرود که دادهها به صورت رتبهای یا ترتیبی بوده و یا اینکه اگر دادهها به صورت فاصلهای یا نسبی هستند، طی عملیاتی به رتبه تبدیل میگردند. برای محاسبه ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن از فرمول زیر استفاده می‌شود.
(فرمول 3-1)Rs =1- (6?d2/n (n2-1))
Rs: ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن است؛
d2: مجذور تفاوت رتبهها باهم است که از طریق تفریق رتبهی متغیر دوم (y) از متغیر اول (x) و مجذور کردن نتیجهی به دست آمده حاصل میگردد؛
N: تعداد آزمودنیها یا نمرهها است36.
3-1-3- آزمون T-Test
آزمون میانگین یک جامعه بر مبنای توزیع T یک آزمون پارامتری است که در آن به این موضوع پرداخته می‌شود که میانگین یک جامعه، به چه میزان از یک مقدار ثابت بیش‌تر و یا کم‌تر است. از این آزمون، از آن جایی که با یک متغیر سرو کار داریم، برای آزمون فرضیه‌های توصیفی استفاده می‌شود. برای نمونه، محققی می‌خواهد دریابد که آیا عملکرد شغلی کارکنان یک سازمان بالا است یا خیر. وی با طیف لیکرت ? گزینه‌ای، عملکرد شغلی کارکنان را سنجیده است. وی می‌تواند با استفاده از این آزمون، این مسئله را بسنجد که آیا میانگین جامعه? است یا خیر. اگر استنباط کند که میانگین ? نبوده و بیش‌تر از ? است، می‌تواند استنباط کند که عملکرد شغلی در جامعه مورد نظرش بالاست. از این آزمون می‌توان، بسته به موضوع پژوهش، برای تحلیل وجود یا عدم وجود یک متغیر نیز استفاده نمود37.
3-2- آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر
شهرستان نیر در 38 درجه و 2 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 59 دقیقه طول شرقی قرار دارد و از طرف شمال و شرق به شهرستان اردبیل، از جنوب به شهرستان کوثر و از مغرب به شهرستان سراب و میانه محدودمی شود. این شهرستان در ناحیه غربی و کوهستانی استان اردبیل قرار دارد به طوری که در شمال غربی آن توده آتشفشان سبلان و در جنوب آن کوه های بزقوش واقع اند که در گردنه صائین با یکدیگر پیوستگی و مجاورت پیداکرده اند. استان اردبیل در مجموع 17800 کیلومتر مربع مساحت دارد که شهرستان نیر نیز با مساحت 1224 کیلومتر مربع، 6.87 درصد از مساحت استان را تشکیل داده است. شهرستان نیر دارای 2 شهر (نیر و کوراییم)،2 بخش (مرکزی و کوراییم)، 5 دهستان (دورسونخواجه، رضا قلی قشلاق، یورتچی شرقی، یورتچی غربی و مهماندوست) و 97 آبادی دارای سکنه می‌باشد که در این پژوهش ما به مطالعه بخش مرکزی شهرستان نیر که شامل دو دهستان دورسونخواجه و رضا قلی قشلاق می‌باشد، می‌پردازیم (برگرفته از سایت فرمانداری شهرستان نیر، 1392)38.

شکل (‏3-1) موقعیت شهرستان نیر روی نقشه ایران و استان اردبیل (مأخذ: نگارنده، 1392)
توزیع جمعیت در آبادی‌ها متفاوت میباشد به طوری که 37 آبادی کمتر از 100 نفر جمعیت، 35 آبادی 249-100 نفر جمعیت،21 آبادی 499-250 نفر و 5 آبادی بین 999-500 نفر جمیعت دارند (گزارش سالانه استانداری اردبیل،
1392).
3-3- ویژگی‌های جمعیتی
ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی، از جمله بارزترین و مهم‌ترین خصوصیات هر منطقه محسوب شده و با توجه به اینکه تحول و دگرگونی در هر پهنه طبیعی بر سه اصل انسان، استقرار و فعالیت استوار است، توجه کافی به انسان و محیط انسانی و دگرگونی‌های احتمالی آن در فرآیند توسعه، از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. در فرآیند برنامهریزی توسعه در سطوح مختلف و در پی آن اجرای پروژه‌های گوناگون بر اساس اهدافی از پیش تعیین شده، بررسی شرایط موجود اجتماعی ـ فرهنگی حاکم بر منطقه مطالعاتی ضروری می‌باشد. در حقیقت، مطالعاتی از این حیث که با هدف شناخت شرایط اجتماعی ـ فرهنگی موجود و اثرگذار بر طرحهای توسعه انجام می‌گیرد، ضمن ارائه تصویری گویا و روشن و تا حد امکان به هنگام از وضعیت اجتماعی و فرهنگی، شرایط را برای امکانسنجی، ظرفیت سنجی و ارائه برنامههای راهبردی به صورت علمی و کارآمد مهیا میسازد. در زیر ویژگیهای جمعیتی مرتبط با منطقه مورد نظر مورد بررسی قرارگرفته است.
3-3-1- جمعیت
شهرستان نیر در دوره آماری سال 1385، 24288 نفر جمعیت با 5163 خانوار بوده است. در مجموع جمعیت شهرستان نیر، 1441 خانوار ساکن در نقاط شهری و 3722 خانوار ساکن در نقاط روستایی بودهاند. به عبارتی 27.91 درصد از کل جمعیت این شهرستان ساکن در نقاط شهری و 72.09 درصد نیز ساکن در نقاط روستایی ساکن بودهاند. همان طور که ملاحظه میشود میزان جمعیت روستایی در این شهرستان به نسبت در حد بالایی میباشد (جدول 3-1).
جدول (‏3-1) جمعیت ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان نیر در سال 1385
شرح
جمع
ساکن در نقاط شهری
ساکن در نقاط روستایی

خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
خانوار
جمعیت
شهرستان نیر
5163
24288
1441
6314
3722
17974
مأخذ: مرکز آمار ایران، 1385
سهم شهرستان نیر از کل جمعیت استان در سرشماری سال 1385 بالغ بر 1.98 درصد بوده است (مرکز آمار ایران، 1385).
3-4- وجه تسمیه نیر
دوران ماقبل تاریخی نیر از روی آثار بجا مانده در منطقه و دوران تاریخی منطقه (دهکده، معابد و دژهای صخره‌ای که در دل زمین کنده شده‌اند) قابل مطالعه است. به طور کلی کثرت معماری‌های صخره‌ای در منطقه که یادمان‌های ماندگار و پایداری از زمان کهنند، اولین وسیله شناخت پیشینه تاریخی نیر می‌باشند و دوم متون تاریخی اعم از سالنامه‌های آشور و اوراتور و متون هخامنشی است که نشانگر تحولات تاریخی در آن روزگار پرتلاطم هزار ساله است. اطلاق لفظ زیکرتو در عصر مادها و اوایل هزاره اول و لفظ ساکارتی در عصر هخامنشی به معنی (سرزمین ساکنان در غارهای سنگی)، وجود معابد میترائیسم و نیز اشارات متون اوستا بر وجود بناهایی مثل دژ زیر زمینی و نیز متون شاهنامه که سرشار از چنین اشاراتی است مؤید قدمت این منطقه است. متون دوران اسلامی نیز موضوع فوق را تایید می‌کند. چرا که در صحبت از اردبیل در کتاب معتبری چون احسن التقاسیم (قرن 4 هجری) اشاره به این نکته شده است که “بیشتر خانه‌ها را در زیر زمین ساخته‌اند”. بنا به نوشته بلاذری: ‍”نیر دهی بود و کوشک کهنه و درهم شکسته‌ای داشت. مرّبن عمر موصلی طایی در آنجا فرود آمد و بنیاد نهاد و پسرانش را در آن سکنی داد که به ظن قوی، اینان کوشک‌هایی در آن قریه بنا کردند و به صورت شهری درآوردند که احتمالاً باید همان قریه نیر باشد (برگرفته از وب سایت بهراه، 1392)39.
یکی از پسران مرّبن علی از سرکشان آذربایجان بود و در سال 212 هجری محمد بن حمید طوسی او را دستگیر ساخته به بغداد فرستاد، ولی او بار دیگر به آذربایجان برگشته و به حکمرانی خود پرداخت، ابن خردابه در کتاب مسالک و ممالک (تألیف سال‌های 230-234) او را خداوند جابروان و نی‌ریز می‌خواند. جابروان یکی از شهرهای آذربایجان بوده و یاقوت حموی می‌نویسد که در نزدیکی نریز (نیر فعلی) بوده ولی از بلاذری نقل شده که در نریز و در نزدیکی‌های اردبیل بوده است. طبق اظهار نظر مطلعین نام اصلی آن نرسی بوده است و چنین مشهور است که نرسی پادشاه مشهور ساسانی آن را آباد کرده است. این نام در نوشته‌های قدیمی این شهر دیده شده است (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، 1392).
3-4-1- فرهنگ، زبان و دین
زبان مردم شهرستان نیر ترکی آذری است و به لحاظ فرهنگ ساختار قبیله ای و عشیرهای و بافت سنتی دارای قدرت و حاکمیت قابل ملاحظه ای است و از جمله نکات قابل توجه پایبندی مردم محلی به سنتها میباشد. از لحاظ دینی مردم منطقه معتقد به مذهب شیعه اثنی‌عشری می‌باشند (برگرفته از وب سایت استانداری اردبیل، 1392).
3-4-2- اوضاع اقتصادی شهرستان نیر40
شهرستان نیر با توجه به وضع کوهستانی و آب و هوای سرد در زمستان و آب و هوای معتدل در تابستان، شرایط اجتماعی و تاریخی و فرهنگی، دارای استعدادها و تنگناهای اقتصادی مخصوص خودش است. مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی قابل ذکر این منطقه بدین ترتیب هستند:
1) زراعت و دامداری
2) شیلات
3) صنعت و معدن
4) خدمات و گردشگری
3-4-2-1- زراعت و دامداری
در این شهرستان دامداری به دلیل وجود شرایط مناسب آب و هوایی و طبیعی شغل اول مردم محسوب می‌شود و اهالی اقبال بالایی به این شغل نشان می‌دهند، زراعت پس از دامداری در رتبه دوم قرار دارد و محصولات به خصوصی در سطح منطقه کشت می‌شود و برخی از محصولات صنعتی زراعی قابل کشت و پرورش نمی‌باشد. در زمینه باغداری، فعالیت چندانی مشاهده نمی‌شود و این به
دلیل سرمای شدید هوا در فصل بهار و برخی ویژگی‌های طبیعی است. بر طبق آمار وسعت اراضی کشاورزی منطقه 47590 هکتار بوده که شامل 39393 هکتار اراضی دیم و 8197 هکتار اراضی آبی و 257 هکتار باغات است. در سطح منطقه نیر ظرفیت بسیاری برای فعالیت پرواربندی گوساله گوشتی، گاوداری شیری، مراکز جمع آوری شیر و مرغداری موجود است و سرمایه گذاری در این واحدها دارای توجیه فنی اقتصادی است. در قسمت زراعت، شهرستان نیر با تولید محصولاتی همچون سیب زمینی و چغندر قند در رتبه سوم استان جای دارد و با توجه به بارش مناسب و آب و هوای کوهستانی تولید علوفه جهت تأمین نیازمندی‌های دامداری منطقه قابل توجه است. به طور کلی مهم‌ترین محصولات کشاورزی و دامی نیر عبارت از غلات، علوفه دامی، لبنیات، اعم از گوشت گاوی،‌ گوسفندی (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، 1392).
3-4-2-2- شیلات
فراوانی بارش و به دنبال آن پرآب بودن رودها و چشمه‌ها،‌آب و هوای کوهستانی، زیربنای مناسبی را برای توسعه پرورش ماهیان سرد آبی فراهم نموده است. وجود چشمه سارهای دایمی بولاخلار، برجلو و قینرجه، صندوقلو، آبشارلای، رودخانه آغلاغان و بالخلو ازجمله این استعدادها و زیربناها است (آمار اقتصادی شهرستان نیر، 1392، فرمانداری نیر).
3-4-2-3- صنعت و معدن
در بخش صنعت، شهرستان نیر از مناطق محروم استان بوده و این بخش سهم کوچکی از اشتغال و امرار معاش مردم را برعهده‌گرفته است، در حالی که با توجه به دسترسی آسان منطقه به بازار مصرف در شهرستان‌ها و استان‌های مجاور تولیدات صنعتی توجیه اقتصادی دارد. از مهم‌ترین کارخانه های این شهرستان میتوان به شرکت فرآورده های لبنی گلدشت سبلان نیر، واشرسازی و کارخانه آسفالت شهرداری نیر اشاره کرد و صنایع کوچکی همچون تولید ظروف پلاستیک، دستکش دوزی و چند واحد دیگر وجود دارند و از طرح‌های در دست اجرای مهم شهرک تخصصی آب در مسیر روستای اسلام آباد بخش مرکزی و تولید انواع نخ ریسندگی در شهرک کارگاهی نیر مطرح میباشند که با اجرا و راه اندازی آن‌ها اشتغال مناسبی ایجاد خواهد شد. در زمینه معدن، شهرستان استعداد مناسبی دارد و معادنی از قبیل گچ خاکی، خاک رس، مرمریت، سنگ چینی، آهک، سنگ لاشه، خاک صنعتی و شن و ماسه قابل ذکر است. سنگ لاشه ایلانجیق به میزان 4 میلیون تن، گچ خاکی اینانلو به میزان 2/4 میلیون تن، سنگ لاشه قره تپه به میزان 2 میلیون تن و سنگ چینی قره شیران به میزان 35 هزار تن بخشی از استعداد منطقه است (شرکت آذران نیر سقزچی، 1392، ص 121).
بر اساس آمارهای موجود در سالنامه آماری سال 1387 در شهرستان اردبیل، 40.4 درصد از جمعیت فعال این استان در بخش کشاورزی، 22.5 درصد از جمعیت فعال در بخش صنعت و 37.2 درصد از جمعیت فعال در بخش خدمات مشغول فعالیت بودهاند. نکته قابل توجه در رابطه با چگونگی توزیع نیروی فعال جمعیت در بخشهای عمده اقتصادی و تفاوت آن در نقاط روستایی و شهری است. همان طور که از جدول (3-4) مشخص است در نقاط شهری بیشتر نیروی شاغل (61.4) درصد در بخش صنعت و تنها 5.9 درصد از نیروی شاغل در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند اما در نقاط روستایی به گونهای دیگر است و بیشترین نیروی شاغل در بخش کشاورزی (72.7) درصد و کمترین آن در بخش صنعت (13) درصد مشغول به فعالیت هستند (سالنامه آماری استان اردبیل، 1387).
جدول

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *