تحلیل روایت و سیستم‌ها

بازیگردان: عمر محی الدین، مریم بوبانی، محرم حسین قادر، ولید معروف جارو، فخرالدین بارزانی و…
۳۵ میلیمتری رنگی
سال تولید ۱۳۸۷
۴-۴-۲: داستان فیلم
فیلم با نمایی از جاده مارپیچی و حرکت ماشین در طول جاده شروع می شود سپس شخصیت/راننده فیلم با برخورد به جمعیتی کوچنده که سنگهای گور را بر پشت حمل می کنند، از نزدیکتر شدن جنگ به روستاها مطلع می شود. راننده فردی میان سال به نام “مام بالدار” است که در نقش یک پیک پیله ورمانند صداهای مردم را ضبط کرده و به گوش گیرنده هایش می رساند: از صدای زن به شوهر و فرزند به پدر و مادر به فرزند گرفته تا صدای مبارزین و چریک های نشسته در آلاچیق ها و رساندن ناله ها به گوش مردگان و خدا. در همین رفت وآمدها بیننده شاهد ویرانی های جدیدتر و کشتار روزافزون مردمی در روستاها و عروسیهاست. مام بالدار در هر بازگشتش به خانه حوادث روز را برای همسری بازگو می کند که بی توجه به او همچون جسمی نامتحرک بر بلندی تپه نشسته است، مام بالدار در حین بافتن گیس های زن ناچار از یادآوردن مرگ فرزندانش “هیمن” و “آکو” می گوید و زن به مثابه تنها فرد بدون صدای فیلم، بی هیچ پاسخی چشم به افق دوخته است. چشمان زن حکایت از رنجی دیرین دارد و وقتی مام بالدار او را دعوت به خویشتن داری می کند، زن بدون هیچ حرکتی برماندن خود پافشاری می کند.
روز جدید با پیامهای ضبط شده جدید و اتفاقات جدید از قبیل درد دل زنان عزادار از مرگ عزیزانشان در فاجعه انفال و بازداشت فرد تعمیرکار ضبط صوتها همراه با به دار کشیدن رادیوها و ضبط صوتهایش بر درختی که بدان بسته شده است، حکایت از تنگتر شدن فرصت رد و بدل پیامها دارد. انفجارهای بسیار در اطراف جاده که مام بالدار در آن تردد می کند گویای مرگ بسیاری از گیرندههاست. تا جایی که مام بالدار در صحنهی پایانی با نشستن بر نعش همسرش بر بلندی همان تپه، امید خود را به بازگشت عزیزانش از دست میدهد. با این حال مام بالدار آخرین کاست ضبط شده یا همان آخرین پیام برای فرد پیشمرگی به نام “شَمال” که در اثنای درگیری ها کشته شده است، را به مقصد میرساند تا از طریق رادیوی محلی مبارزین منتشر شود، آخرین پیام صدای گریهی نوزادیست که باز امیدها را در دل شنوندگان زنده می کند. شنونده و گیرنده آخرین پیام تمام کسانی است که پیام ضبط شده را از رادیو میشنوند.
۴-۴-۳: تحلیل روایت فیلم
سرگردانی
ورود مام بالدار
ورود مام بالدار
هراس و ناامنی
کوچندگی
نمایی بلند و درشت از جاده های مارپیچی
حضورتعمیرکار/ فرستندگان
حضورتعمیرکار/ فرستندگان
انتظار برای شنواندن صداها
فرکانس به مثابه تسلیهات جنگی
بازداشت تعمیرکار و به دار کشیدن سیستم های ترانزیستوری
پایان شب و سکوت زن مام بالدار

Share this post

Post navigation

You might be interested in...