جلسه سوم : هدف : آموزش چگونگی ارائه تحسین و امتیاز به کودک به منظور آگاه کردن والدین به نکات مثبت در کودک و افزایش اثربخشی ارائه دستورالعمل ها . معرفی انواع تقویت کننده ها ، معرفی روشهای افزایش توجه از طریق متون ارائه توجه ، تحسین کلامی ، امتیاز ، فعالیت های جالب و پاسخ های عینی و استفاده از سیستم اقتصاد ژتونی و چارت رفتاری ، ارائه تکلیف در مورد استفاده از روشهای مذکور(تهیه یک چارت رفتاری برای کودک ، تشکیل یک جلسه خانوادگی و وضع ۴ یا ۵ قانون اصلی در خانه) ، پاسخ به سوالات در زمینه کاربرد و اجرای مهارت ها و موارد آموزش داده شده .
جلسه چهارم : هدف : آموزش مهارت هایی به والدین به منظور کنترل رفتارهای نا مطلوب خفیف و شدید کودک. شناساندن اثرات ناخواسته ی والدین ، نکات لازم برای استفاده ی موثر از تنبیه ، نحوه تعیین مقررات در منزل ، روش ارائه دستورالعمل و نیز معرفی مداخلات مربوط به کاهش رفتارهای نامطلوب و اصلاح رفتار به والدین ، ارائه تکلیف در مورد استفاده از روش های مذکور(انتخاب یکی از رفتارهای خفیف کودک ، استفاده از روش نادیده گرفتن و ثبت آن در جدول مربوط ، انتخاب و ثبت یکی از رفتارهای شدید کودک و استفاده از روش های آموزش داده شده). پاسخ به سوالات در زمینه کاربرد و اجرای مهارت ها و موارد آموزش داده شده .
جلسه پنجم : هدف : آموزش چگونگی کنترل کودک در موقعیت هایی که کنترل به حداقل می رسد و نیز ارائه راهکارهایی به منظور بقاء خانواده. شناساندن و آموزش برنامه ریزی قبلی برای رویارویی با موقعیت های پردردسر و روشهای برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله ی موثر با آنها به والدین ، ارائه تکلیف در مورد استفاده از روشهای مذکور (موقعیت های دردسرساز را تشخیص داده و چگونگی مراحل را در جدول ارائه شده یادداشت کنند) ، پاسخ به سوالات در زمینه کاربرد و اجرای مهارت ها و موارد آموزشی داده شده.
جلسه ششم : هدف : شرح عواملی که مانع حفظ تغییرات و اصلاح های صورت گرفته خواهد شد و ارائه راهکارهایی برای حفظ تغییرات مذکور. شناساندن موانع تغییر و روشهای مقابله با آنها ، معرفی روشهای مقابله با برخی مشکلات شایع ، ارائه تکلیف در مورد استفاده از روشهای مذکور ، هماهنگی در زمینه جلسات تلفنی ، پاسخ به سوالات
جلسه هفتم و هشتم : جلسه تلفنی – در صورت وجود مشکلات در اجرای دستورات به آن دسته از والدین که متقاضی استفاده از برنامه مشاوره ی انفرادی بودند ،باتوجه به آنچه که درجلسات آموخته شده است راهنمایی های لازم صورت گرفت.
۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ، از پژوهش حاضر داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری (SPSS-18)از دو جنبه توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. در قسمت آمار توصیفی از توزیع فراوانی ، شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شد.
در قسمت آمار استنباطی ، داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
در این فصل ابتدا توصیف داده های جمع آوری شده و سپس به تحلیل های استنباطی فرضیه های پژوهش
پرداخته شده است.در ابتدا شاخص های توصیفی متغییرهای دموگرافیک ارائه و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری مناسب، داده ها تجزیه و تحلیل و نتایج آن ارائه شده است.
۱-۴ یافته های توصیفی
ابتدا شاخص های توصیفی متغییرهای دموگرافیک مربوط به مادران و کودکان دارای اختلال فزون کنشی /
کمبود توجه ارائه شده اند.
جدول ۱-۴ میانگین و انحراف معیار سن مادر و کودک
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
سن مادر
آزمایش