تصمیم گیری در شرایط اطمینان و استانداردهای حسابداری

تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور در شرایط اطمینان با اجرای حسابداری تعهدی متاثر شده است زیرا با در نظر گرفتن نتایج تحلیل آماری واز آنجا که میا نگین تصمیم گیری در شرایط اطمینان ۲۲/۷می باشد و بیشتر از ۳می باشد لذا فرضیه دوازدهم مور د تایید می باشد ونتایج بدست امده از ازمون فرضیه دوازدهم نشان می دهد که اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیم گیری در شرایط اطمینان مدیران شمال غرب تاثیر مثبت گذاشته است.
نتیجه آزمون فرضیه سیزدهم
تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور در تدوین بودجه تفضیلی با اجرای حسابداری تعهدی متاثر شده است زیرا با در نظر گرفتن نتایج تحلیل آماری واز آنجا که میا نگین تصمیم گیری در تدوین بودجه تفضیلی ۸۱/۸می باشد ودر رتبه ۳ می باشد لذا فرضیه سیز دهم مور د تایید می باشد ونتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه سیزدهم نشان می دهد که اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیم گیری در تدوین بودجه تفضیلی مدیران شمال غرب تاثیر مثبت گذاشته است۰
نتیجه آزمون فرضیه چهاردهم
تصمیم گیری مدیران شمالغرب کشور در کنترل هزینه و سنجش اثر بخشی ونتایج عملکرد با اجرای حسابداری تعهدی متاثر شده است زیرا با در نظر گرفتن نتایج تحلیل آماری واز آنجا که میا نگین تصمیم گیری در کنترل هزینه و سنجش اثر بخشی ونتایج عملکرد۹۰/۷می باشد وبیشتر از ۳ می باشدلذا فرضیه چهارد دهم مور د تایید می باشد ونتایج بدست امده از ازمون فرضیه چهاردهم نشان می دهد که اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیم گیری در کنترل هزینه و سنجش اثر بخشی ونتایج عملکرد در تدوین بودجه تفضیلی مدیران شمال غرب تاثیر مثبت گذاشته است.
۵-۴- پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج پژوهش
۱- برای افزایش پاسخگویی مدیران دولتی در زمینه دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده ،از نظرکارایی و اثر بخشی و مصرف منابع مالی، با توجه به انتشار پیش نویس استانداردهای حسابداری بخش عمومی نسبت به اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی اقدام شود.
۲- به منظور شفاف سازی بهای تما شده واگذاری خدمات به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۳- دیوان محاسبا ت کشور که تراز مالی دستگاههای دولتی را بررسی و تایید می کند و وظیفه تهیه تفریغ بودجه کل کشور رابرعهده دارد جهت ارتقا پاسخگویی از دستگاههای دولتی صورت های مالی در خواست نماید.
۴- در تهیه لایحه بودجه جهت ارتقا مسئولیت پاسخگویی که هرساله تهیه می شود از مبنای حسابداری تعهدی استفاده شود.
۵- برای اولویت بندی برنامه ها و فعالیتها و بهتر کردن تصمیم گیریها ی آینده مدیران بخش عمومی از اطلاعات ناشی از سامانه حسابداری تعهدی استفاده نمایند.
۶-برای تقویت کنترلهای داخلی ،شفاف سازی صورتهای مالی و ارزیابی نتایج عملکرد از اطلاعات حسابداری تعهدی در بخش عمومی استفاده شود
جهت تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی دولتی ،و تهیه بودجه عملیاتی در واقع اصلاح نظام بودجه ریزی فعلی به عملیاتی از اطلاعات حسابداری تعهدی استفاده شود.
پیشنهاداتی برای محققین آتی
بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی در پاسخگویی و تصمیم گیری مدیران بیمارستانهای دولتی دانشگاههای علوم پزشکی
بررسی اجرای حسابداری تعهدی در شفاف سازی و افزایش و یا کاهش در آمدهای اختصاصی بیمارستانهای دولتی
محاسبه آثار مالی مصوبات هیاتهای امنا دانشگاهها و نقش این مصوبات در کسری و یا عدم کسری بودجه دانشگاهها
بررسی و تاثیر اجرای حسابداری تعهدی در پاسخگویی و تصمیمگیری مدیران استانی در بخش عمومی
بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی در تصمیم گیری و پاسخگویی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
۵-۵- محدودیتهای تحقیق
هر پژوهش با یک سری از محدودیتهایی در تحقیق روبرو می باشد که این پژوهش هم از این قاعده مستثنی نیست بنا بر این محدودیتهای پژوهش