ایجاد گروه تا ۲۰۰ نفر
ارسال فایل تا حجم ۱ گیگابایت
کاملاً رایگان
نمایش افراد آنلاین
نسخه کامپیوتر و صفحه وب(www.softgozar.com)
-لاین
برنامه LINE که یک سرویس ارتباطی کاملاً رایگان است در کنار سایر برنامه های مذکور قرار گرفته است تا به شما امکان تماس و ارسال پیام رایگان را فراهم کند. LINE در واقع نسل جدیدی از برنامه های ارتباط جمعی است که هم اکنون در ۲۳۱ کشور فعال است و حدود ۱۷۰ میلیون کاربر دارد! خلاصه اینکه می توانید بدون هیچ محدودیتی در ۲۴ ساعت از تماس و ارسال پیام رایگان آن بهره مند شوید.
می توان گفت بیشترین کاربران این برنامه در کشورهای ژاپن، تایلند، تایوان، اسپانیا، چین، اندونزی، سنگاپور، هنگ کنگ، مالزی، سوییس، عربستان سعودی، مکزیک، روسیه، ماکائو، امارات متحده عربی وجود دارند. از نظر تماس صوتی نیز باید بگوییم که کیفیت این برنامه ظاهرا بهتر از سایر برنامه های مشابه است و این موجب جذب بسیاری از کاربران سایر سرویس ها به LINE  شده است! با استفاده از آیکون هایی با رنگ های جذاب می توانید تمام محتوایی که دوست دارید در قالب عکس و متن و… با دوستانتان به اشتراک گذارید! در واقع می توانید در یک محیط بسیار کاربر پسند با دوستانتان ساعتها تعامل داشته باشید و متوجه گذر زمان نشوید.
از ویژگی های برتر این برنامه این است که پیام تحویل موارد ارسالی خود را به دوستانتان را می توانید مشاهده کنید و اینکه گاهشمار فعالیت هایتان نیز برایتان فراهم است تا بدانید چه کارهایی کرده اید و برای چه کسانی چه چیزهایی ارسال کرده اید (http://getandroid.ir).
2-2-3حقوق شهروندی
پیش از ورود به بحث حقوق شهروندی جا دارد به تعاریف اصطلاحاتی همچون شهروند، شهروندی و فرهنگ و تکالیف شهروندی بپردازیم.
شهروند
شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است(کومبز، ۲۰۰۱،رضائی، زرافشان، ۹-۳)
مفهوم شهروندی
شهروندی معادل انگلیسی آن کلمه Citizenship بوده همانطور که روشن است از مشتقات کلمه City به معنای شهر است. شهروندی را قالب پیشرفته ی «شهرنشینی» می دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز می اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته است. (رضائی، زرافشان، ۹-۳)
فرهنگ شهروندی
فرهنگ شهروندی مجموعه ای از ارزشها، نگرش ها و قوانین مشترک بنیادی است که در بردارند احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک، همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی می باشد. این مفهوم نه تنها اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد، بلکه شامل کسب ارزشها، نگرشها، مهارت ها و وفاداری به تعهدات شهروندی است (یونسکو، ۲۰۱۰، رضائی، زرافشان، ۹-۳).
تکالیف شهروندی
در ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ «ﺷـﻬﺮوﻧﺪ » ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﮑـﺎﻟﯿﻔﯽ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺧلاق و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و در ﯾﮏ ﮐلام ﻋﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﺮوع و ﻣﻘﺒﻮل آن اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری در ﺗﺮﺳﯿﻢ آن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ اﻃلاق ﻣـیﺷـﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛـﺮ راﺑﻄـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﯾـﺎ اﻗﺎﻣـﺖ اﻓـﺮاد در ﮐﺸﻮر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و واﺟﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.(جاوید، صادقی، شفیع زاده، ۱۳۹۱: ۹۳)
۲-۲-۳-۱ تعریف حقوق شهروندی
هنگامیکه از حقوق شهروندی صحبت می شود صراحتاً نظام حقوقی و مجموعه مقررات داخلی یک کشور در کنار تعهدات بین المللی مبنای حقوق شهروندی اعلام می شود. حقوق شهروندی به طور کلی عبارتست از مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور در چارچوب نظام حقوقی و اجتماعی آن کشور مبتنی بر کرامت انسانی و منع تبعیض به عنوان دو اصل بنیادی حقوق انسان ها و در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شهروندان اعطا یا به رسمیت شناخته شده است.
واژه حقوق در این مفهوم به معنای تخصصی بوده و آن را باید حقوق و تکالیف مردم در قبال یکدیگر و در برابر دولت حاکم دانست. کانت در تشریح این وضعیت صفات زیر را خاص ذات یک شهروند و جزئی تفکیک ناپذیر از وی محسوب داشته است:
اختیار قانونی: شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی کند مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده باشد چه به طور مستقیم و چه از طریق نمایندگانش
تساوی مدنی: به معنی اینکه شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هیچ تبعیضی نمی بایست نسبت به وی روا داشت.
استقلال مدنی: هستی و تباهی شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست بلکه نتیجه حقوق و استعدادهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است.