مادی
حجم
تلفیقی
دارد
ندارد
طبیعی
در چوبی
هنرهای چوبی
نامشخص
مادی
سطح
ندارد
دارد
گٌل میخ
طبیعی
در بخش فعالیت، ساخت راکت بازی، صفحه ی شطرنج، قاشقک و گلدان تزیینی آموزش داده شده است. هرچند که با توجه به تعریف صنایع دستی ما این آثار را نمیتوانیم صنایع دستی بنامیم، امّا از آنجا که شیوه ای که برای تولید این آثار استفاده میشود کاملا مشابه شیوهی تولید برخی از صنایع دستی است، بنابراین می توان گفت که این بخش از کتاب با صنایع دستی ارتباط دارد. در صفحه ی ۶۴ در بخش تحقیق کنید، از دانش آموزان خواسته شده تا نمونهی کار یا تصویری از محصولات هنری چوبی تولید شده در زندگی خود را تهیه کند و به کلاس بیاورند. این تمرین نشان از توجه مولّفین به صنایع دستی چوبی دارد.
بخش ۵ : کار با فلز
در ابتدای این بخش تصویر ساغر طلایی دورهی هخامنشی مکشوف از همدان چاپ شده است(شکل شماره۴۱) که هم اکنون در موزهی هنر متروپولیتن نگهداری می شود (پوپ ، ۱۳۸۹ :۸۱). این اثر که بوسیلهی روش کوبشی و دواتگری و قلمزنی ساخته شده دارای ظریف کاری فراوان می باشد.
شکل۴۱ ،ریتون طلا، هخامنشی، موزه متروپولیتن (آجرلو ودیگران،۱۳۹۰ :۴۴).
“روش کوبشی: ساخت اشیا و ظروف با استفاده از چکش و سندان را روش کوبشی می گویند. این روش شامل دواتگری، ورقه کاری و پرس و خم کاری میشود. دواتگری: شکلدهی ورقههای فلزات چکش خوار به صورت مدور، متقارن، حجمی و بدون درز و با استفاده از چکش و سندانهای خاص برای تولید ظروف یکپارچه را دواتگری گویند. ظروف حاصل از دواتگری در شکل و اندازههای مختلفی دیده میشوند. انواع ظروف کوچک و بزرگ مانند بشقاب، کاسه، تنگ، سراحی، دیگ، پاتیل، سینی، قاب، قدح، کوزه و غیره از آن جملهاند”( تسلیمی، ۱۳۸۵ :۱۲۹).
“ریتون که یک واژه یونانی است، معمولا به ظرفی اطلاق می شود که از بخش قدامی انسان یا حیوان و از یک ظرفی به شکل شاخ که در قسمت تحتانی ظرف بهم متصل می شوند، تشکیل می گردد. هرچند که تاثیر هنر اورارتویی، آشوری و سکایی در بعضی از ریتونها به چشم میخورد، ولی هنرمندان عصر هخامنشی در ساختن ریتونها از نمونههای مادی الهام گرفته و دست به خلق چنین شاهکارهایی زده اند”(سرافراز و فیروزمندی،۱۳۸۱ :۱۵۷).
این آموزه دارای هدف معنوی شامل باور به تاثیر شکل اشیاء در قدرت انسان می باشد. شکل آن دارای حجمی به شکل سر شیر و دارای نقوش شکسته و گردان می باشد. آرایهای در این آموزه به کار نرفته است، امّا رنگ زرد طلا تاثیر زیادی در زیبایی آن دارد.
در صفحه ی ۶۱ تصویر یک قطعه گردنبند ساخته شده از طلا آورده شده است(شکل شماره۴۲). استفاده از طلا در ساخت زیور آلات سابقه ای طولانی دارد. در ایران آثار بجا مانده از دوره ی هخامنشی نشان از استفادهی گسترده از طلا در آن دوران دارند.