۴ـ مأمورابلاغ نسخه دوم اخطاریه را که مقید به بندهای بالاست به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا به دفتر دادگاه عودت می دهد .
۵ـ با اقدام مذکور خوانده می تواندتا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید و مدیر دفتر نمی تواند اوراق را به غیر از شخص خوانده به شخص دیگری بدهد .
بند سوم: انتشار آگهی
ماده ۷۳ :
در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد داد خواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
نکات :
۱ـ طبق این ماده و ماده ۷۲ این قانون مدیر دفتر موظف است مفاد دادخواست را در موارد ذیل برای یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار آگهی نماید.
۱ـ ۱ ـ در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند .
۲ـ ۱ـ در صورتی که خوانده مجهول المکان باشد.
۳ـ ۱ـ در صورتیکه معلوم شود محلی راکه خواهان در دادخواست معین کرده نشانی خوانده نیست .
۴ـ ۱ ـ در صورتی که نشانی خوانده قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد.
ناگفته نماند در دو مورد اخیر در صورتی آگهی منتشر می شودکه پس از اخطار رفع نقص خواهان از تعیین نشانی خوانده اعلام ناتوانی کرده باشد.
۲ـ بدلالت این ماده با اجتماع شرایط ذیل آگهی منتشر خواهد شد .
۱ـ ۲ـ درصورتیکه خواهان درخواست نماید
۲ـ۲ دادگاه دستور انتشار آگهی را صادر نماید .
۳ـ این سوال متبادر به ذهن است که چنانچه خواهان درخواست انتشار آگهی ننماید سرنوشت پرونده چه می شود ؟
همانطور که قبلاً بیان شد خواهان بایددر درخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی بنویسد که ابلاغ به سهولت ممکن باشد در فرض سوال چون اقامتگاه خوانده مشخص نمی باشدوظیفه ی مدیردفتر دادگاه است که ظرف ۲ روز به خواهان اخطار رفع نقص دهد تا ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نماید والا بموجب قراردفتر دادخواست رد می شود.
۴ـ عموم عبارت « یکی از روزنامه های کثیر الانتشار » شامل روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی است .
۵ـ نظریه مشورتی شماره ۴۸۰۱/۷ـ۵/۹/۱۳۵۸ اداره حقوقی دادگستری آورده : روزنامه کثیرالانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیراژ مبنائی معین نشده است عرفاً روزنامه های پروفروش هر کشور را روزنامه کثیر الانتشار آن کشور می نامند.
۶ ـ متأسفانه برخی ازدفاترکما فی السابق درانتشار آگهی به ماده ۱۰۰ قانون سابق استنادمی نمایند .
۷ـ هزینه انتشار آگهی بعهده خواهان است و در صورتی که خواهان ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه هزینه انتشار آگهی راتادیه ننمایددادخواست بوسیله دفتررد خواهد شد .
۸ـ مدیر دفتر باید دقت نماید که فاصله تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه نباشد و چنانچه فاصله مذکور رعایت نشود موجب ابطال ابلاغ است .
بند چهارم: اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او
ماده ۷۵: