تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

۵٫ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی الارض
۶- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال می باشد.
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می شود. چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند دادگاه صادرکننده حکم می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرا مجازات ها برای بار اول یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار اول موجب الغا قرار تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود.
تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا خواهد شد.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود محکومیت تعلیقی بی اثر خواهد شد.
در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شده باشد مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق احتساب خواهد شد.
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحاً محکوم به اعدام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا می شود. هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجرای حکم کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.
مجازات تعزیری مقرر و برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه یک:
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد
– حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال
– مصادره اموال
درجه دو:
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی پس از پانصد و پنجاه میلیون تا یک میلیارد ریال
درجه سه:
– حبس بیش از ده سال تا ۱۵ سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
درجه چهار:
– حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون تا سیصد و شصت میلیون ریال
– انتقال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج:
– حبس بیش از دو ت ۵ سال