تغییرات دبی و اندازه گیری

شکل(۴-۷)-روند تغییرات رسوب معلق شبیهسازی شده و اندازهگیری شده در ایستگاه کشکان پلدختردر دوره با استفاده از HEC-RAS 4.1
در شکل (۴-۷) در دوره واسنجی مدل، و در شکل (۴-۸) دوره اعتبار سنجی، دبی جریان زیاد منجر به وقوع سیلابهای بزرگ و انتقال رسوب بیشتر در ایستگاه کشکان پلدختر میباشد. همچنین سیلاب با حجم رسوب انتقالی حداکثر دوره آماری در اسفند سال ۱۳۷۱ در دوره واسنجی رخ داده است. سیلاب با دبی جریان حداکثر در دوره اعتبارسنجی رخ داده اما رسوب انتقالی آن کمتر از سیلاب با رسوب حداکثر در دوره واسنجی است.
شکل(۴-۸)-روند تغییرات رسوب معلق شبیهسازی شده و اندازهگیری شده در ایستگاه کشکان پلدختردر دوره اعتبار سنجی با استفاده از HEC-RAS 4.1
4-8 نحوه شبیهسازی رسوب معلق حداکثر و حداقل دوره آماری با نرمافزار HEC RAS 4.1
برای مقایسه بهتر رسوب معلق شبیهسازیشده با رسوب اندازهگیری شده، سیلاب با حداقل رسوب انتقالی و سیلاب با حداکثر رسوب انتقالی نیز مورد برررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل(۴-۹) دیده میشود.
شکل(۴-۹)-(الف) مقایسه سیلاب با رسوب حداقل و (ب) سیلاب با حداکثر رسوب معلق در دوره شبیهسازی و اندازهگیری رودخانه کشکان کل دوره آماری
۴-۹ بررسی تغییرات زمانی ماهانه سیلابها در دوره آماری با نرمافزار HEC RAS 4.1
جهت بررسی تغییرات زمانی انتقال رسوب معلق در مدل HEC-RAS 4.1 پس از مشخص کردن بهترین فرمول برآوردی رسوب، میزان رسوب معلق برآوردی از هر سیلاب در ماههای دی، بهمن، اسفند و فروردین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به صورت زیر است:
در شکل(۴-۱۰، الف)، ماه دی چهارمین ماه سال آبی بوده که میزان بارشها کم کم روبه افزایش بوده و سیلابهایی با حجم رسوب انتقالی بالا، بیشتر رخ خواهد داد. قبل از هرچیز لازم است که روند شبیهسازی رسوب تجمعی در سیلابهای ماههای دی دوره آماری، در مرحله شبیهسازی و اندازهگیری مورد ارزیابی قرار گیرد. شکل(۴-۱۰، ب) دومین ماهی که در تقسیمبندی بروز سیلاب و انتقال رسوب مورد بررسی قرار خواهد گرفت ماه بهمن میباشد. برای اطلاع از نحوه شبیهسازی رسوب، رسوب تجمعی آن در کل سیلابهای بهمن ماه در دوره آماری آورده شده است پس از آن بررسی سیلابها و رسوب انتقالی در ماه اسفند که دارای دبی بالا وحجم رسوب انتقالی بالایی میباشد انجام شد، شکل(۴-۱۰، ج). و در نهایت تغییرات رسوب انتقالی سیلابهای ماه فروردین که همراه با آغاز نیمه دوم سال آبی است مورد ارزیابی قرار گرفت، شکل (۴-۱۰، د). همانطور که در شکل(۴-۱۰)، نیز مشهود است بیشتر سیلابهای رخ داده در ایستگاه هیدرومتری کشکان پلدختر که حجم رسوب بالایی را انتقال داده است مربوط به سیلابهای ماههای اسفند و فروردین و کمترین آن سیلابهای ماههای دی میباشد. در نرمافزار HEC RAS 4.1، نیزبا وجود شبیهسازی رسوب کمتر نسبت به رسوب اندازهگیری شده، شبیهسازی رسوب از بیشترین به کمترین اسفند، فروردین، بهمن و دی بوده است که مطابق با دوره اندازهگیری است.

(ّب)
(ّب)
.
شکل(۴-۱۰)- رسوب معلق تجمعی سیلابها در ماههای دی(الف)، بهمن(ب)، اسفند(ج) و فروردین(د) دوره آماری با استفاده از HEC-RAS 4.1
4-10 بررسی رسوب شبیهسازی شده هر یک از سیلابها در ماههای مختلف دوره آماری
۴-۱۰-۱ رسوب سیلابهای دی ماه در طول دوره آماری
شکل(۴-۱۱) تغییرات رسوب معلق شبیهسازی شده و رسوب معلق اندازهگیری شده را در ماههای دی دورهی آماری نشان میدهد. همانطور که ملاحظه میشود با افزایش دبی جریان میزان رسوب معلق انتقالی نیز افزایش و با کاهش دبی میزان رسوب معلق انتقالی نیز کاهش یافته است. این ماه از سال در کل دوره آماری دارای کمترین تعداد سیل بوده است.
شکل(۴-۱۱)-نحوه شبیهسازی رسوب معلق سیلابهای ماههای دی با استفاده از HEC-RAS 4.1
4-10-2 رسوب سیلابهای بهمن ماه در طول دوره آماری
در شکل(۴-۱۲) نحوه تغییرات دبی جریان و رسوب معلق انتقالی شبیهسازی ماههای بهمن با استفاده از HEC-RAS 4.1 و رسوب معلق اندازهگیری شده در ایستگاه هیدرومتری کشکان پلدختر آورده شده است.
.
شکل(۴-۱۲)-نجوه شبیهسازی رسوب معلق سیلابهای ماههای بهمن با استفاده از HEC-RAS 4.1
4-10-3 رسوب سیلابهای اسفند ماه در طول دوره آماری
تغییرات دبی جریان همراه با رسوب شبیه سازی شده و رسوب اندازه گیری شده در ماههای اسفند دوره آماری در شکل (۴-۱۳) آمده است.