تغییرات سرمایه در گردش و اقلام تعهدی اختیاری

۱-۶- اهداف تحقیق
با توجه به اینکه مدیران شرکت ها بنا به دلایل مختلف دارای انگیزه های بالقوه ای هستند تا بتوانند حقایق شرکت را به واسطه اصول و روش های اختیاری حسابداری، کتمان نمایند. در این حالت سود ممکن است منعکس کننده منافع شخصی مدیران بوده و سبب خطای پیش بینی تحلیلگران شده و موجب بروز ارزشگذاری نادرست سود از سوی بازار شود. حال این تحقیق بر آن است تا به بررسی این موضوع بپردازد که آیا مدیریت سود بیش از حد آستانه سبب گمراهی بازار خواهد شد یا خیر؟
۱-۷- سؤالات تحقیق
۱- میان خطای پیش بینی سود شرکت ها و مدیریت سود آنها چه رابطه ای برقرار است؟
۲- میان بازده غیرعادی شرکت ها و خطای پیش بینی سود آنها چه رابطه ای برقرار است؟
۱-۸- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول تحقیق: میان خطای پیش بینی سود شرکت ها و مدیریت سود آنها رابطه معنی داری برقرار است.
فرضیه دوم تحقیق: میان بازده غیرعادی شرکت ها و خطای پیش بینی سود آنها رابطه معنی داری برقرار است.
۱-۹- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
۱-۱۰- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات
پیش بینی سود
منظور از پیش بینی سود، اولین پیش بینی سود ارائه شده برای هر سال مالی توسط شرکت است که آن را به بورس ارائه داده است.
خطای پیش بینی سود
منظور از خطای پیش بینی سود درصد اختلاف اولین سود پیش بینی شده با سود اعلام شده در صورتهای مالی است که هرچه درصد فوق کمتر باشد پیش بینی دقیق تر خواهد بود.
مدیریت سود
عبارت است از مداخله ی هدفمند مدیر در فرآیند گزارشگری مالی برون سازمانی به منظور آنکه برخی منافع شخصی را عاید خود نماید.که اعمال آن منجر به تضعیف سودمندی استاندارد در تصمیم گیری شود و یا انجام آن مطابق با اهداف استاندارد نباشد.
اقلام تعهدی
عبارت است ازتغییرات سرمایه در گردش غیر نقدی به اضافه هزینه استهلاک اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های نامشهود. به بیان دیگر، اقلام تعهدی یعنی ما به التفاوت سود حسابداری بر اساس سیستم تعهدی و بر مبنای حسابداری نقدی.
اقلام تعهدی اختیاری
آن گروه از اقلام تعهدی، اختیاری است که مدیریت بنگاه اقتصادی می تواند آنها را در کوتاه مدت کنترل کند. در فرآیند گزارشگری مالی بنگاه اقتصادی، مدیران می توانند با دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود را اعمال نمایند.در تحقیق حاضر از مدل تعدیل شده ی جونز (۱۹۹۱) برای محاسبه ی اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است.
۱-۱۱- مدل های تحقیق
برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های زیر استفاده می شود: