تغییر رفتار و مدل‌سازی

محور افقی شکل ‏۴۱۴ جابجایی نقطه میانی در عرشه میانی پل را نشان میدهد، بعد از پنج سانتیمتر جابجایی شیب نمودار تغییر کرده دارای انحنا شده است، این نقطه از نمودار در واقع محل بسته شدن درزهای انبساط بین عرشهها میباشد، بعد از ۱۲ سانتیمتر جابجایی برخورد بین عرشه پل و کوله باعث افزایش آنی نیروهای پاسخ تکیهگاهی در نمودار شده است. از اینرو اهمیت در نظر گرفتن کولهها در تعیین نقطه عملکرد پل را نیز میتوان نتیجه گرفت.
.
شکل ‏۴ ۱۴ مقایسه نمودار نیرو-تغییر مکان پل با نمودار مرجع [۱۰ ]
نمودار Push X و Push Y که مبنای صحت سنجی پل مدل شده در اپنسیس میباشند به مرجع [۱۰ ] استناد داده شدهاند. نقاط برخورد منحنی بار افزون با طیف های آیین نامهای (طیف آشتو با شتاب مبنا g4/0 و g18/0) نشان دهنده نقطه عملکرد پل میباشد که طبق شکل انطباق کاملی با نقاط عملکرد پل مرجع [۱۰ ] دارد.

بررسی نتایج تحلیل
مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تحلیل پل های مدل سازی شده در فصل چهارم، ارائه می شود. در این راستا ابتدا به بررسی عوامل تأثیر گذار بر مودهای اصلی پرداخته شده است، سپس اثر مؤلفه قائم زلزله بر رفتار لرزهای پل ها مورد تحلیل قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن تحقیقات گذشته و نگاه جامعی بر کارهای انجام شده برای بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله روی پل ها، ملاحظه میشود که پارامترهای مهمی که برای بررسی انتخاب شدهاند عبارتند از: نیروی محوری ستون، نیروی محوری عرشه، لنگر خمشی در وسط عرشه و نیروی برشی قائم در سر ستونها. هر کدام از این پارامترها برای چهار مدل مختلف از پل تحت ۷ زلزله دور از گسل و ۷ زلزله نزدیک به گسل در دو حالت مقیاس شده و اصلی به دست آمده است.
تأثیر تغییر شرایط مرزی بر مودها و پریود سازه پل
به منظور نشان دادن تأثیر عوامل مختلف تکیه گاهی نظیر بالشتکها و جدایندهها بهتر آن است که فرض شود سازه پل مبنا بدون هر گونه بالشتک و جدایندهای به تکیهگاههای خود، یعنی پایههای میانی و تکیهگاه کناری متصل شده است.
همان طور که در بخش ۴-۹-۱ ملاحظه شد چهار مود اول مدل اصلی پل مربوط به حرکات افقی پل بود، ولی با تغییر رفتار بالشتکها این چهار مود دچار تغییر رفتار و تغییر پریود شدهاند. در شکل ‏۵۱ مودهای پل بدون استفاده از بالشتک نشان شده است، چهار مود اول با تغییر رفتار کلی نسبت به مدل اصلی فقط مربوط مودهای قائم پل میباشد. این تغییر رفتار نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن این جداگرها در مدلهای کامپیوتری میباشد.
در جدول ‏۵۱ زمان تناوب مودهای اول تا چهارم پل با تغییر رفتار بالشتکها بررسی شده است. این تغییر رفتار به ترتیب با اضافه کردن رفتار به بالشتک در جهت طولی و عرضی به بالشتکهای سرستون و کولهها و نیز تقویت این بالشتکها در جهت طولی و عرضی مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول ‏۵ ۱ زمان تناوب مودهای اول تا چهارم پل با تغییر رفتار بالشتکها
شرایط مرزی پل پریود مود
اول (sec) پریود مود دوم (sec) پریود مود سوم (sec) پریود مود چهارم (sec)
پل بدون بالشتک و خاک (شکل ‏۵۱ ) ۳۶/۰ ۳۵۷/۰ ۳۱۵/۰ ۳۰۶/۰
پل با بالشتک با عملکرد طولی در سر ستونها
(شکل ‏۵۲ ) ۵۲۳۱/۰ ۲۹۷۹/۰ ۲۹۷۹/۰ ۲۹۶۳/۰
پل با بالشتک با عملکرد در تمام جهات در سرستونها (شکل ‏۵۳ ) ۵۳۱۲/۰ ۴۶۸۲/۰ ۳۱۸۶/۰ ۳۰۴/۰
پل فقط با بالشتکهای طولی (شکل ‏۵۴ ) ۴۸۶۲/۱ ۹۱۶۸/۰ ۴۲۰۲/۰ ۳۳۵۶/۰
پل با بالشتک با عملکرد در تمام جهات ذکر شده در سر ستونها و عملکرد در جهت طولی در تکیهگاه کناری (شکل ‏۵ ۵) ۵۸۷۸/۱ ۹۹۴۳/۰ ۴۷۰۴/۰ ۴۱۹۷/۰
پل با بالشتک کامل در سر ستون و تکیه گاه کناری ۶۶۰۴/۱ ۰۴۶۹/۱ ۷۱۰۷/۰ ۶۲۳۶/۰
پل با بالشتک کامل با تقویت طولی بالشتک در سرستون ۵۸۴۸/۱ ۹۵۷۱/۰ ۶۸۹۷/۰ ۶۰۷۶/۰
پل با بالشتک کامل با تقویت عرضی بالشتک در سرستون ۶۳۱۲/۱ ۰۳۵۴/۱ ۶۷۴/۰ ۵۹۰۱/۰

Share this post

Post navigation

You might be interested in...