تغییر فرهنگ سازمان و معماری سرویس گرا

۲-۴ مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا :
سرویس ها بخش هایی از فرایند های کسب و کار هستند. مدیریت فرایند کسب و کار یک موضوع وسیع است که بعداً بیشتر به آن پرداخته خواهد شد. مدیریت فرایند کسب و کار با جنبه هایی نظیر آنالیز کسب و کار (شامل نیازها و فرصت ها) , پیاده سازی و یکپارچگی استراتژی های کسب و کار، نظارت و بهینه سازی فرایند های کسب و کار، تشخیص ابزار های مناسب و فرهنگ سازی و هم سویی کسب و کار و فناوری اطلاعات سرو کار دارد. [۱۵]
ارتباط مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا از آنجا مشخص است که فعالیت ها در پایین ترین سطح، سرویس ها هستند. یک سیستم یا تابع در رویکرد بالا به پایین (نگاه از کل به جز از بالا به پایین) به قسمت های کوچک تر شکسته می شود که تا اینکه به سطح سرویس های پایه می رسد. در رویکرد پایین به بالا سرویس ها با هم ترکیب می شوند و فرایندها یا سیستم را می سازند. هیچ برتری نسبت به روش های بالا به پایین و پایین به بالا وجود ندارد. ولی در رویکرد بالا به پایین در ابتدا به درک کسب و کار و سپس به جزئیات پرداخته می شود ولی در پایین به بالا امکان پرداختن زیاد به جزئیات وجود دارد که احتمال ایجاد فرایند های سلب وجود دارد. اصولاً پیشنهاد می شود ترکیبی از دو روش استفاده شود. [۲۵][۱۵]
۲-۵ سازمان سرویس گرا :
شکل ۲-۷- حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمان و تبدیل سازمان به یک سازمان سرویس گرا
امروزه اولویت های اصلی سازمان ها برای رقابتی شدن، افزایش کارایی عملیاتی، رشد درآمد و تولید بیشتر است. [۲۶]
کارایی سازمان، ارتباط مستقیمی با چابکی و قدرت پاسخگویی سریع دارد. انعطاف پذیری عامل اصلی برای کاهش زمان بازار و واکنش سریع به تغییرات است. قابلیت انعطاف بایستی در همه زمینه های سازمانی، نقش ها و فرایندها و غیره به طور شفاف انجام شود. سرویس گرایی ایده ایست که کمک می کند تا سازمان بتواند در برابر تغییرات سریعاً واکنش نشان دهد.
در ابتدا سازمان ها برای یکپارچه کردن سیستم ها و نرم افزارهایشان از تکنولوژی وب سرویس ها شروع کردند. این مرحله بیشتر کسب تجربه بود. [۲۶]
آن ها شروع به تلاش کرده و سعی داشتند تا این تکنولوژی را بشناسند و خاصیت اتصال سست را با یکپارچگی برنامه ها و سیستم هایشان به کار گیرند. در این مرحله تعداد نسبتاً کمی وب سرویس در داخل سازمان ها یا بر روی وب تهیه و را اندازی شد. مشتریان شروع به استفاده از چارچوب های توسعه وب سرویس نمودند تا این تکنولوژی نوظهور را بشناسند.
چیزی نگذشت که شرکت هایی نظیر آمازون، ebay ,google از واسط های مبتنی بر سرویس برای وب سایت هایشان استفاده کردند. در این مرحله میلیون ها وب سرویس تهیه شد که روزانه از طریق اینترنت مورد دسترسی و استفاده قرار می گرفت. با گسترش سرویس گرایی در مرحله دوم، سازمان های بزرگ فناوری اطلاعات از تکنولوژی وب سرویس به عنوان یک تکنولوژی قابل اعتماد برای یکپارچه سازی برنامه های پشت صحنه و سیستم پردازنده مرکزی استفاده کردند. همچنین تلاش های زیادی در زمینه تعیین ارتباطات کسب و کار مبتنی بر تکنولوژی وب سرویس صورت گرفت. در مرحله دوم تاکید بر روی ترکیب سرویس ها، استاندارد های مناسب برای کیفیت سرویس و مدیریت سرویس بود. در این مرحله همچنین مدیریت فرایند کسب و کار شکل گرفت که امکان خودکار سازی فرایندها و قواعد کسب و کاری را فراهم می ساخت. گذرگاه های سرویس، اسکلت معماری سازمان شدند دو زیر ساختی برای هماهنگی سرویس ها به وجود آمد و جنبه های اصلی یکپارچگی، نظیر انتقال پیغام، پروتکل انتقال، امنیت و پذیرش تعدادی از استاندارد های سرویس برای پشتیبانی از هماهنگ سازی نظیر ws-security , BPEL صورت گرفت. سازماندهی ثبت سرویس ها و به خصوص استاندارد های مربوط به مخازن و رجیستری نیز انجام شد.
در مرحله سوم که هم اکنون نیز در حال بهبود و شکل گیری است، دیدگاه نرم افزار به عنوان یک سرویس مطرح خواهد شد. این رویکرد یک روش دشوار را در فرایند های کسب و کار، برنامه های داخلی سازمان، سیستم مدیریت فرایند کسب و کار و گذرگاه های سرویس را به همراه دارد. از منظر تکنولوژی، سرویس ها در همه جا قابل استفاده اند. از منظر تقاضا، مشتریان فرایند های پویایی را خواهند ساخت. ترکیب وب سرویس ها در فرایند های هوشمندانه در انتخاب و به کار گیری روش وب سرویس ها ضروری است. مرحله سوم موج جدیدی در توسعه نرم افزار به عنوان سرویس به وجود خواهد آورد. [۲۶]
(توسعه مشاب ها نیز در امتداد این مسیر قرار دارد) همچنین این دیدگاه معتقد است که سرویس گرایی همان طور که در لایه های نرم افزارهای کاربردی منجر به سبک معماری سرویس گرا می شود، در کسب و کار سازمان نیز می تواند اثر بخش بوده و سازمان سرویس گرا را تعریف کند.
شکل ۲-۸- فازهای سیستم سرویس گرا
در سرویس گرایی علاوه بر تکنولوژی، نیاز به تغییر فرهنگ سازمان نیز هست. سرویس گرایی بیشتر یک فرهنگ است. فرهنگ سرویس گرایی بدین معناست که هدف اصلی، ارائه خدمات به دیگران باشد آن هم به بهترین روش ممکن.
در سازمان های سرویس گرا دو هرم در مورد سرویس دهی وجود دارد. اولین هرم سازمان شامل ۳ مؤلفه کلیدی سازمان است. که سیستم مدیریت فرایند کسب و کار و زیر ساخت فناوری اطلاعات سرویس گرا را شامل می شود. هرم دوم مربوط به مجریان و ارائه دهندگان سرویس است. [۲۶] سازمان سرویس گرا با استفاده از مؤلفه های سه گانه و رهبری و مدیریت خدمت گذار می تواند در برابر گروه های مختلف
ذینفعان موفق
عمل کند. شکل زیر مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا را نشان می دهد.
شکل ۲-۹- هرم های مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا [۲۶]
در هرم اول برای سرویس گرایی سازمان سه لایه اساسی مورد نیاز است. مدیریت کارایی سازمان، مدیریت فرایند کسب و کار و معماری فناوری اطلاعات … شکل زیر سه لایه بنیادی سازمان سرویس گرا را نشان می دهد.
شکل ۲-۱۰- لایه های بنیادی سازمان سرویس گرا
همان طور که مشاهده می شود مدیریت کارایی سازمان در سازمان مربوط به کارایی سرویس ها در سازمان است در لایه بعدی یکپارچگی سرویس ها در فرایند های کسب و کار و زیر ساخت ها و تجهیزات و فناوری های اطلاعاتی در لایه آخر متناسب با معماری سرویس گرا است. [۲۷]
۲-۶ فرایند های کسب و کار سازمان :
از آنجا که هدف اصلی این پروژه یکپارچه سازی سازمان سرویس گرا است و عملاً سازمان هم بر اساس فرایند های کسب و کار خود ساخته می شود، این نیاز وجود دارد که به تشریح فرایند های کسب و کار و تا حدودی به مدل سازی آن ها پرداخته شود.
یک فرایند کسب و کار، مجموعه ای از فعالیت ها است که به منظور تولید یک خروجی خاص برای یک مشتری یا بازار مشخص طراحی می شود. تاکید فرایند روی چگونگی کارها درون سازمان می باشد. بنابراین یک فرایند، ترتیب مشخصی از فعالیت ها در گذر زمان و مکان است که دارای یک شروع، پایان، ورودی ها و خروجی ها است که به روشنی تعریف شده اند. [۲۸]
یک فرایند دارای قسمت های مختلفی می باشد که شکل زیر نشان می دهد.
رویداد
خروجی

Share this post

Post navigation

You might be interested in...