تلویزیون های ماهواره ای و پیام های رسانه ای

استفاده گسترده از اینترنت علاوه بر مشکلات جسمی و روحی, از هم گسیختگی اجتماعی و خانوادگی را نیز در پی داشته است. در چنین شرایطی که رسانه ها از جمله تلویزیون های ماهواره ای و تارنماهای اینترنتی نقشی مهم را در پر کردن اوقات نوجوانان بازی می کنند, پرداختن به مهارت سواد رسانه ای و بررسی رابطه آن با سبک زندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۱-۳- هدف های تحقیق
۱-۳-۱- هدف اصلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران است.
۱-۳-۲- هدف های فرعی
جهت مطالعه هدف اصلی تحقیق اهداف فرعی زیر مورد مطالعه قرار می گیرد:
۱-۳-۲-۱- بررسی رابطه سواد رسانه ای با نوع ارتباط نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با جنس مخالف
۱-۳-۲-۲- بررسی رابطه سواد رسانه ای با نوع ارتباط نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با والدین
۱-۳-۲-۳- بررسی رابطه سواد رسانه ای با نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران
۱-۳-۲-۴- بررسی رابطه سواد رسانه ای با انتخاب سبک پوشش نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران
۱-۳-۲-۵- بررسی رابطه سواد رسانه ای با نوع فعالیت نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران در مدرسه
۱-۴- سئوال های تحقیق
۱-۴-۱- سئوال اصلی
سئوال اصلی پژوهش حاضر این است که: چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با سبک زندگی نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران وجود دارد؟
۱-۴-۲- سئوال های فرعی
جهت مطالعه سئوال اصلی تحقیق سئوال های فرعی زیر مورد مطالعه قرار می گیرند:
۱-۴-۲-۱- چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با نوع ارتباط نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با والدین وجود دارد؟
۱-۴-۲-۲- چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با نوع ارتباط نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با جنس مخالف وجود دارد؟
۱-۴-۲-۳- چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با نحوه گذران اوقات فراغت نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران وجود دارد؟
۱-۴-۲-۴- چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با نوع فعالیت نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران در مدرسه وجود دارد؟
۱-۴-۲-۵- چه رابطه ای بین سواد رسانه ای با انتخاب سبک پوشش نوجوانان ۱۵تا ۱۸ساله دبیرستانی منطقه شش تهران وجود دارد؟
۱-۵- تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق
۱-۵-۱- سواد رسانه ای: سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام های رسانه ای است(پاتر,۱۳۹۱,صص۸۱ و۸۲ و ۸۵).
۱-۵-۲- سبک زندگی: بنا به تعریف وبر واژه سبک زندگی برای اشاره به شیوه های رفتار, لباس پوشیدن, سخن گفتن, و اندیشیدن به کار می رود(فاضلی,۱۳۸۲,ص۲۸).
۱-۵-۳- نوجوان: نوجوانی حساس ترین مرحله زندگی انسان و دوره انتقال از کودکی به بزرگسالی محسوب می شود. در تعریفی که هاروکس در کتاب نوجوانی خود ارائه کرده نوجوان فردی معرفی شده که از نظر بدنی در حال دگرگونی و تحول، از لحاظ عاطفی نابالغ، از نظر تجربه محدود و از دیدگاه فرهنگی تابع محیط بوده در رویا و تخیل زندگی می کند اما با واقعیت روبروست.
۱-۶- پیشینه تحقیق

Share this post

Post navigation

You might be interested in...