تنظیم هیجان شناختی و تنظیم شناختی هیجان

نمودار ۴-۱، فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد را در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه ۱۰۶ نفری دانشجویان، میانگین نمرات گرایش به اعتیاد برابر ۲۷/۱۲ و انحراف معیار آن برابر ۹۸۹/۴ می باشد.
نمودار ۴-۱ مربوط به فراوانی نمرات گرایش به اعتیاد در نمونه مورد مطالعه
نمودار ۴-۲ فراوانی نمرات تنظیم شناختی هیجان را در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه ۱۰۶ نفری دانشجویان، میانگین نمرات تنظیم شناختی هیجان برابر ۶۷/۷۹ و انحراف معیار آن برابر ۳۰۱/۱۳ می باشد .
نمودار ۴-۲ مربوط به فراوانی تنظیم هیجان شناختی در نمونه مورد مطالعه
نمودار ۴-۳ مربوط به فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه
نمودار ۴-۳ فراوانی نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه ۱۰۶ نفری دانشجویان، میانگین نمرات سرزنش خود و فاجعه آمیزی برابر ۹۵/۳۴ و انحراف معیار آن برابر ۳۴/۸ می باشد .
نمودار ۴-۴ فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه ۱۰۶ نفری دانشجویان، میانگین نمرات کنار آمدن و پذیرش برابر ۴۶/۲۱ و انحراف معیار آن برابر ۶۲۵/۴ می باشد .
نمودار ۴-۴ مربوط به فراوانی نمرات کنار آمدن و پذیرش در نمونه مورد مطالعه
نمودار ۴-۵ فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود در نمونه ۱۰۶ نفری دانشجویان، میانگین نمرات مثبت اندیشی برابر ۴۶/۲۱ و انحراف معیار آن برابر ۶۲۵/۴ می باشد .
نمودار ۴-۵ مربوط به فراوانی نمرات مثبت اندیشی در نمونه مورد مطالعه
نمودار ۴-۶ فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه نشان می دهد . همانطور که مشاهده می شود در نمونه ۱۰۶ نفری دانشجویان، میانگین نمرات سرزنش دیگران برابر ۲۸/۷ و انحراف معیار آن برابر ۶۵/۲ می باشد .
نمودار ۴-۶ مربوط به فراوانی نمرات سرزنش دیگران در نمونه مورد مطالعه
۴-۲- تحلیل داده ها
در این بخش به آزمون سئوال ها پرداخته می شود.
سئوال اول
آیا راهبرد های تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای نشانه های کمبود توجه/بیش فعالی (ADHD) با دانشجویان عادی تفاوت دارد؟
جدول ۴-۳ نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یکراهه در متغیر تنظیم شناختی هیجان
منابع تغییر
مجموع
مجذورات
درجات
آزادی
میانگین
مجذورات