راهنماییوارایهاطلاعاتلازمومفید:راهنماییهایدقیقودرستدرموردنحوهاستفادهمشتریانازخدماتیکهبانکهاارایهمیکنندبدونشکموجبسرعتبخشیدنبهکاربودهوبهرضایتمندیمشتریانمنجرخواهدشد.
رضایتکارکنانازمدیریتبانکها: بدونشکرضایتکارکنانکهتحتتأثیر عواملمختلفیمیتواندباشدبرنحوهیارایهخدمتآنانودرنهایتسطحرضایتمشتریانمؤثراست. ازعواملمؤثربررضایتکارکنانتأمیننیازها،افزایشسطحرفاهآنان،احترامبهآنان،ایجادفرصتبرایبروزخلاقیتونوآوریآنانودرنهایتمشورتکردنباآناناست.
نظم: ازاموربسیارمهمدرتمامابعادزندگیانساننظماست. نظمموجبتمرکزبیشتررویکارشدهوسطحارایهخدمتبالاتررود. اینکارازراههایگوناگونمانندایجادصفیاشمارهدادنبهمشتریانمحققمیشود.
وجدانکاری: کارمندانبانکبایدهموارهبهاینفکرکنندکهدرمقابلمشتریانمسئولهستندوازمشتریاندرواقعحقوقمیگیرند؛بنابراینبایددرمقابلآنانپاسخگوباشند. کارمندهرگزحقانتخابمشتریرانداردبلکهاینمشتریاستکهحقانتخاببانکوکارمندرادارد(مصطفوی، ۱۳۹۰).
۲-۲-۵-۳-۱ نقش تنوع خدمات در جذب منابع مالی
خدمات بانکی به صورتی متنوع گسترش یافته و این جریان در آینده با سرعت بیشتری توسعه خواهد یافت. مؤسسات خدماتی برای ارائه خدمات متنوع مشتریان را شناسایی و نیازهای مشتریان را مشخص مینمایند. مدیران این مؤسسات توجه خود را در بازار به مشتری معطوف میدارند و تلاش میکنند تا دریابند مشتری به چه خدماتی نیاز دارد و با اتخاذ تدابیر لازم سعی در حفظ مشتریان فعلی خود دارند، چون هزینه جذب مشتری جدید بیشتر از نگهداری مشتریان جاری است. در این سازمانها به نیازهای مشتریان توجه میشود و سازمانها برای ارضای آنها دست به ارائه خدمات متنوع میزنند خدمات متنوع با دانستن خواستههای مشتریان قابل طراحی است. با ارزیابی میتوانیم اولاً مشتریان را شناسایی نموده، ثانیاً نیازهای گوناگون آنها را مشخص نماییم و ثالثاً بر اساس نیازهای مشخص شده و شناخت کامل از مشتری، خدمات متنوع و گوناگون برای مشتریان طراحی کرد.
۲-۲-۵-۳-۱-۱ تنوع فعالیتهای بانکی در بانکداری نوین
بر اساس قانون بانکداری ثانویه مصوب اولیه ژانویه ۱۹۹۳ در انگلستان یک مؤسسه اعتباری میتواند فعالیتهای زیر را انجام دهد. آنچه در فهرست زیر میآید شامل فعالیتهایی است که امروزه به عنوان فعالیتهای بانکی در نظر گرفته میشود:
پذیرش سپردهها و هر گونه وجه قابل بازپرداخت از مردم
وام دادن شامل:
تسهیلات اعتباری مصرفکننده
تسهیلات اعتباری رهن
عاملیت/ فروش، با یا بدون ضامن
اجاره مالی (نوعی اجاره است که در آن اغلب مخاطرات و منافع مالکیت اموال استیجاری به مستأجر منتقل میشود) ( نوروش، ۱۳۸۱).
خدمات نقل و انتقال پول
انتشار و اداره ابزار پرداخت( کارتهای اعتباری، چکهای مسافرتی، چکها و …)
ضمانتها و تعهدات
تجارت با حساب خود مشتریان
اسناد بازار پول ( چک، صورتحساب، گواهینامه سپرده بانکی و غیره)
مبادله خارجی ( تبدیل ارز)
معاملات آتی( معاملات سلف مالی) و حق انتخاب معامله
اسناد نرخ بهره ومبادلات