میان جنسیت کارکنان با عوامل روانشناختی توانمندسازی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
میان سن کارکنان بااحساس موثربودن و احساس شایستگی ارتباط معنی دار وجود دارد .
میان سابقه کاری کارکنان با احساس موثر بودن ارتباط معنی دار وجود دارد .
میان رده شغلی کارکنان با احساس موثربودن و احساس شایستگی ارتباط معنی دار وجود دارد .

فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات وتحلیل،معرفی مدل
۳-۱- مقدمه
امروزه پژوهش علمی تاثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست, اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است: ” پژوهش علمی عبارت است از : مطالعه نظام دار, کنترل شده, تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی” . (هومن،۱۳۷۰، ۱۴).
در روش تحقیق ، منظور از روش ، مجموعه فعالیتهایی است که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از فعالیتهایی که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین واقعیت پی می برد .روشهای تحقیق در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند .در هر تحقیق محقق تلاش می کند دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است . در واقع می توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب روش تحقیق است که مناسب با آن پژوهش خاص باشد . (نوروزی ، ۱۳۸۴، ۷۹)
در این فصل به بیان روش تحقیق، ابزار جمع آوری داده ها ، روایی و پایایی پرسشنامه، جامعه آماری و روش نمونه گیری پرداخته می شود.
۳-۲- روش تحقیق
پژوهش حاضرکه در محیط طبیعی بانک صورت می گیرد ،از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی –پیمایشی محسوب می گردد.بدین صورت که برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و همچنین برای شناسایی میزان ارتباط بین هر یک از عوامل روانشناختی توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت ، از روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده می شود .در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توانمندسازی و تعهد سازمانی پرداخته شده است بنابراین از این نظر ، تحقیق از نوع همبستگی می باشد.
همچنین با توجه به تقسیم بندی تحقیقات از نظر هدف ، پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل سازمانی است.( صائبی و شیرازی،۱۳۸۴،۲۰)
۳-۲-۱- روش و ابزارگردآوری اطلاعات
با توجه به هدف پژوهشگر در طرح های تحقیقاتی از ابزارهای مختلفی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود که عبارتند از : پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده و … . با توجه به نوع متغیرها ، از روش های متفاوتی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می گردد :
اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است . بدین صورت که برای کسب اطلاعات نظری و ادبیات موضوعی تحقیق از منابع کتابخانه ای ، ترجمه مقالات انگلیسی ، مجلات و نشریات و برای گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است که شامل ۴۸ سوال است ، بخش اول سوالات در خصوص مشخصات فردی پاسخ دهندگان است که شامل : سن ، جنسیت ، میزان تحصیلات ، سنوات خدمت و سمت شغلی می باشد ، بخش دوم سوالات مربوط به عوامل روان شناختی توانمندسازی کارکنان و بخش سوم سوالات مربوط به تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت می باشد .
۳-۳- جامعه آماری
جامعه مجموعه عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم ، به عبارت دیگر جامعه آماری عبارت است از مقداری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند .
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در ادارات اداره کل امور کارکنان بانک ملت به تعداد ۱۴۰ نفر می باشد .
۳-۴- روش نمونه گیری