رابطه مناسب کاری کارکنان آموزش دیده با سرپرستان .۵۱۹ .۵۶۷
رابطه مناسب کاری کارکنان آموزش دیده با همکاران .۶۹۰
بکارگیری فناویهای نوین توسط کارکنان آموزش دیده .۵۷۳
تامین منابع انسانی مورد نیاز وزارت متبوع .۶۵۶
درک جنبه های نظری و عملی کشاورزی .۵۰۷ .۵۹۳
میزان استفاده از روش های مشارکتی .۶۴۱
توانایی بکارگیری فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در ارائه خدمات .۵۴۴ .۵۱۵
میل به کسب دانش و یادگیری توسط کارکنان آموزش دیده .۷۵۷
نقش آموزش در بهبود انجام امور سازمانی
نقش آموزش ها در تحقق اهداف بخش کشاورزی .۷۰۱
تاثیر نوع دانشگاه محل تحصیل با کیفیت آموزش های بلند مدت .۸۸۸
بر اساس یافته های مندرج در جدول (۴-۳۳)، اهداف آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی را نشان میدهد .
۱-عامل توانمند سازی : عامل اول که به عنوان ارزشیابی و برنامه ریزی جامع نام گذاری شده است این عامل متشکل از متغیر های بهبود عملکرد فردی کارکنان،بهبود عملکرد تیمی کارکنان افزایش کارایی و اثر بخشی در ارایه خدمات سازمانی،توجه به قداست کار در بین کارکنان آموزش دیده، رابطه مناسب کاری کارکنان آموزش دیده با همکاران، بکارگیری فناویهای نوین توسط کارکنان آموزش دیده،، میل به کسب دانش و یادگیری توسط کارکنان آموزش دیده می باشد ۶۷۵/۲۰ درصد از واریانس کل را تبیین نموده است . نتایج نشان می دهد که توانمند سازی منابع انسانی از اهمیت ویژه برخوردار است.
۲-عامل رضامندی : عامل دوم که نیازهای بخشی نام گذار شده است شامل متغیر های افزایش رضایت شغلی؛افزایش انگیزش شغلی منابع انسانی رضایت از دستمزد در بین کارکنان آموزش دیده، رضایت از شرایط کاری در بین کارکنان آموزش دیده میزان استفاده از روش های مشارکتی توانایی بکارگیری فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در ارائه خدمات است این عامل ها ۸۷۹/۱۶ درصد از واریانس کل را تشکیل می دهند .
۳-عامل پرورش استعداد ها : این عامل متشکل از متغیر های افزایش دانش و اطلاعات کارکنان،شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته منابع انسانی؛تامین منابع انسانی مورد نیاز وزارت متبوع،درک جنبه های نظری و عملی کشاورزی وتوانایی بکارگیری فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در ارائه خدمات است که عنوان تحولات بخشی به خود گرفته است .که ۵۷۱/۱۵ درصد از واریانس کل را تشکیل میدهند .
۴-عامل رفتار مطلوب : این عامل ۵۳۳/۱۲ درصد از کل واریانس را تشکیل میدهند و شامل متغیر هایافزایش مهارتهای عملی کارکنان، افزایش علاقهمندی کارکنان به یاد گیری،ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارز شهای پایدار سازمانی ورابطه مناسب کاری کارکنان آموزش دیده با سرپرستان شامل میگردد .
۵-عامل کیفیت آموزش : این عامل ۰۵۵/۸ درصد از کل واریانس را تشکیل میدهند و شامل متغیر های نقش آموزش ها در تحقق اهداف بخش کشاورزی و تاثیر نوع دانشگاه محل تحصیل با کیفیت آموزش های بلند مدت شامل میگردد .

شکل ۴-۳- مدل تجربی اهداف آموزش های بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

۴-۲۵-رگرسیون چندگانه
رگرسیون چند گانه روش آماری است که با استفاده از آن تأثیر توأم دو یا چند متغیر مستقل را بر متغیر وابسته می سنجند. در این تحقیق اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت کارشناسان متغیر وابسته تحقیق می باشد. در روش آماری رگرسیون چند گانه، تغییرات متغیر وابسته از طریق متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین می شود و در واقع تحلیل رگرسیون، واریانس متغیر وابسته را بر اساس متغیر یا متغیرهای مستقل تبیین و پیش بینی می نماید. در تحلیل رگرسیون چندگانه از روش های مختلف برای ورود متغیرها برای معادله رگرسیونی استفاده می گردد. در این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. در این روش متغیرهای ضعیف تر از معادله حذف و در جدولی تحت عنوان Excluded Variables قرار می گیرند و متغیرهای باقیمانده بیشترین بخش از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. که به ترتیب تأثیرگذاری، وارد معادله رگرسیونی می شوند.نتیجه رگرسیون نشان داد که متغیرهای تناسب آموزش های بلند مدت با نیاز به منابع انسانی متخصص در وزارت، ایجاد انگیزه کارکنان برای افزایش کیفیت تحصیل خود،میزان تحصیلات،رشته تحصیلی،رضایت شغلی،نیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز و اهداف و ماموریت های وزارت از مهمترین متغیر های تاثیر گذار در بحث دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی می باشند .نتایج رگرسیون های به عمل آمده به شرح زیر است :
۴-۲۵-۱-رگرسیون چندگانه متغیرهای تبیین کننده دیدگاه مدیران نسبت به برنامه آموزش بلند مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
گام اول:
در این مرحله، اولین متغیری که وارد معادله رگرسیون گردید تناسب آموزش های بلند مدت با نیاز به منابع انسانی متخصص در وزارت است و این بدان مفهوم است که متغیر مزبور بیشترین تأثیر را داشته و بیش از سایر متغیرها وارد معادله رگرسیونی گردیده است. که در این مرحله ضریب همبستگی برابر ۶۳۲/۰= R و ضریب تعیین برابر ۳۳۹/۰= R2 محاسبه گردیده است. با عنایت به میزانR2 متغیر تناسب آموزش های بلند مدت با نیاز به منابع انسانی متخصص در وزارت ۳۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته این تحقیق را تبیین می کند .
گام دوم :
در گام دوم از معادله رگرسیونی، متغیر ایجاد انگیزه کارکنان برای افزایش کیفیت تحصیل خود وارد معادله رگرسیونی می گردد. ضریب همبستگی این متغیر برابر ۷۲۱/۰= R و ضریب تعیین برابر ۵۲۰/۰= R2 می باشند . با توجه به میزان ضریب تعیین ۵۲۰/۰= R2 متغیرهای عوامل ایجاد انگیزه کارکنان برای افزایش کیفیت تحصیل خود و تناسب آموزش های بلند مدت با نیاز به منابع انسانی متخصص در وزارت ۵۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تعیین می کند.