توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد …

۰۵/۰≥

۰۳/۱۵-

۲٫۵

دانش گردشگر

۰۵/۰≥

۴۹/۲۸

۷۱۱/۳

ریسک پذیری

۰۵/۰≥

۸۷/۵-

۷۴/۲

نیت گردشگر

۴-۴-۱ تحلیل میانگین ریسک کلی ادراک شده ی گردشگران

با توجه به اینکه ریسک از ابعاد متنوعی برخوردار است لذا ریسک کلی نیز توسط میانگین این ابعاد به شکل ساده محاسبه شده است. در این بخش این سئوال مهم قابل طرح است که سطح ریسک کلی ادراک شده از مقصد ایران چگونه است. آیا ایران از نظر افراد سفر نکرده مقصدی پر خطر تلقی می شود یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به این سئوال از آزمون tتک متغیره با نطقه ی برش ۳ استفاده شده است. نتایج آزمون t نشان می دهد که میانگین نمرات نمونه آماری ۲۹۳/۲t= با خطای استاندارد۰۲۴/۰و میزان Sig=0 از حد متوسط ۳ بیشتر بوده وبا احتمال ۹۵درصد اطمینان در جامعه آماری مقصد کشور ایران برای افراد سفر نکرده ، یک مقصد پر خطر تلقی می گردد.

۴-۴-۲ تحلیل میانگین فاصله روانی ادراک شده از مقصد ایران

آیا گردشگران فاصله روانی زیادی بین کشور مبدا خود و مقصد گردشگری ایران ادراک نموده اند. به منظور پاسخ به این سئوال با محاسبه میانگین سه بعد فاصله روانی ادراک شده ی قانونی ، فرهنگی و زیرساختی میزان فاصله روانی ادراک شده کلی ایجاد شده است. سپس از آزمون t تک متغیره با نقطه برش ۳ استفاده شده است. نتایج آزمون t نشان می دهد که میانگین نمرات نمونه آماری۰۴/۴ t= با خطای استاندارد ۰۲۶۷/۰ و میزان sig=0 بیشتر از میانگین یا حد متوسط ۳ بوده و با احتمال ۹۵ درصد اطمینان در جامعه آماری، فاصله روانی بین کشور مبداء گردشگر ها با مقصد ایران فاصله بالایی تلقی می شود . لذا در کل گردشگران مقصد ایران را بسیار متفاوت از کشور مبدا خود از نظر قانونی ، فرهنگی و زیر ساختی ادراک می کنند.

۴-۴-۳ تحلیل میانگین تصویر ذهنی عاطفی از مقصد ایران

به منظور بررسی اینکه آیا گردشگران تصویر ذهنی عاطفی مثبت یا منفی در خصوص ایران دارند از مقیاس ترستون به شکل دوقطبی های متضاد استفاده شده است. این مقیاس نشان می دهد که در قطبی های مهربان دوستانه بودن – خصومت داشتن، دلربا-کسل کننده، خوشایند- ناخوشایند ، ملال آور – انرژی زا ،تنش زا – آرام بخش، غیر امن – امن برای سنجش تصویر ذهنی عاطفی استفاده شده است. به منظور اینکه آیا تصویر ذهنی عاطفی ایران به سمت صفات با بار منفی است یا خیر .در طیف عدد۳ به عنوان سطح متوسط در نظر گرفته شده است.لذا نتایج آزمون t نشان می دهد که در کل تصور ذهنی عاطفی مثبتی در مورد ایران وجود دارد. آماره تی استیودنت برابر است با ۹۵/۳t= ،میانگین نمونه نیز برابر با ۱۱/۳ و اندازه Sig=0 است. با توجه به اندازه میانگین ، می‌توان گفت که نظرات پاسخگویان بیشتر به سمت صفت مثبت طیف بوده و تصویر ذهنی عاطفی ایران که بیشتر خصیصه های مردم مقصد و ویژگی های احساسی مقصد ایران را بیان می کند، توسط گردشگران مثبت ادراک می شوند.

۴-۴-۴ تحلیل میانگین تصویر شناختی ازکشور مقصد ایران

تصویر ذهنی شناختی از کشور مقصد ایران ، شامل سنجش آیتم هایی است که از نظر عاطفی خنثی بوده و خصیصه ها و ویژگی های کشور مقصد ایران را بیان می کند. این آیتم ها شامل خصیصه ثبات سیاسی کشور ،نقش ایران در امور سیاسی جهان، کیفیت زندگی در کشور ایران،نوگرایی در ایران می باشد. این عناصر تصویر ذهنی شناختی از مقصد ایران را نشان می دهند. نتایج آزمون t نشان می دهد که اندازه آماره ۲۹/۱۴-t= و sig=0 همچنین میانگین نیز نمونه برابر ۵۷/۲ است. لذا می توان نتیجه گرفت که تصویر ذهنی شناختی از ایران پایین تر از سطح متوسط است. ایران از نظر خصیصه های شناختی ذکر شده تصویر ذهنی مطلوبی ندارد.

۴-۴-۵ تحلیل میانگین نیت سفر به ایران

به منظور سنجش نیت سفر به مقصد ایران سئوال مطرح شده است . به منظور تحلیل اینکه آیا نیت گردشگران به سفر به مقصد ایران بالاتر از متوسط است و یا اینکه پایین تر از متوسط است. از آزمون t شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که در نمونه آماری ۶۲۱ نفری، میانگین نیت گردشگران به سفر به ایران برابر ۷۴/۲ است. اندازه آماره۵٫۸۷۷- t=می باشد و با توجه Sig=0 می توان نتیجه گرفت که نیت سفر به مقصد ایران کمتر از متوسط می باشد.

۴-۴-۶ تحلیل میانگین دانش گرشگران نسبت به مقصد ایران

با توجه با اهمیت دانش گردشگر برای تصمیم گیری سفر به یک مقصد ، این سئوال قابل طرح است که آیا میزان دانش گردشگران نسبت به مقصد ایران بالاتر از حد متوسط است یا خیر ؟با توجه به اندازه آماره۰۳/۱۵- t= و sig=0.0 می توان در نظر گرفت که سطح دانش گردشگران نسبت به مقصد ایران از مقدار متوسط ۳ پایین تر می باشد. اندازه میانگین نمونه نیز برابر با ۵/۲ است.

۴-۴-۷ تحلیل میانگین ریسک پذیری گردشگران

آیا در جامعه آماری خصیصه ریسک پذیری بالاتر از متوسط است؟ به منظور پاسخ به این پرسش از تحلیل میانگین ریسک پذیری و مقایسه آن با عدد ۳ استفاده شده است. با توجه به نتایج جدول بالا میانگین نمونه برای برابر است با ۱۷/۳و آماره۴۹/۲۸ t= که نشان می دهد میانگین خصیصه ریسک پذیری در کل جامعه بالاتر از متوسط می باشد.

۴-۴-۸ مقایسه میانگین سازه های پژوهش بین گروه های جنسیتی زن و مرد

به منظور مقایسه میانگین سازه های پژوهش بین گروه های جنسیتی زن ومرد از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.در ذیل جدول مقایسه سازه ها قابل مشاهد است.
جدول ۴-۲۷ نتایج مقایسه میانگین سازه ها بین گروه های جنسیتی

Sig F میانگین جنسیت سازه
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است