توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

 
فرضیه شماره ۱۰ پژوهش عبارت است از اینکه خصیصه ریسک پذیری بر نیت سفر به مقصد ایران تاثیر می گذارد. اندازه آماری t (t=3.81) بیشتر از ۲ بوده و P-value =0 می باشد لذا فرضیه H0:B=0 در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد و فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر خصیصه ریسک پذیری بر نیت سفر به مقصد ایران تایید می شود. علامت بتای غیر استاندارد (B= 0.297) نشان می دهد که هرچه افراد ریسک پذیر تر باشند نیت قوی تری برای سفر به مقصد ایران دارند.
فرضیه شماره ۱۱ پژوهش مبنی بر تاثیر دانش گردشگر بر نیت سفر به مقصد می باشد. نتایج P-value=0 و t= 7.451 نشان می دهد که فرضیه آماری H0:B=0 در سطح معنی داری ۰۵/۰ رد و در مقابل فرض پژوهش مبنی بر تاثیر دانش گردشگر بر نیت صفر به مقصد تایید می شود.علامت بتای غیر استاندارد نیز (B= 0.53) بیان می کند که نحوه تاثیر مثبت بوده و با افزایش سطح دانش گردشگران نیت سفر به مقصد بیشتر خواهد شد.
فرضیه شماره ۱۲ پژوهش بیان می کند که تصویر ذهنی از کشور مقصد ایران بر نیت سفر به مقصد تاثیر دارد. با توجه به اینکه اندازه ی آماره ی t بزرگتر از ۲ می باشد ( t= 5.03) اندازه ی P- value برابر با صفر است . لذا فرض آماری H0 مبنی بر عدم تاثیر رد (H0:B=0) و فرضیه پژوهش در خصوص تاثیر تصویر ذهنی از کشور مقصد ایران بر نیت سفر به مقصد تایید می شود. علامت بتای غیر استاندارد نیز نشان می دهد که نحوه تاثیر مثبت می باشد. به عبارتی با افزایش و بهبود تصویر ذهنی از مقصد ایران ، نیت سفر و بازدید از ایران قوی تر خواهد شد.
فرضیه شماره ۱۳ پژوهش بیان می کند که فاصله روانی ادراک شده از مقصد ایران بر نیت سفر به مقصد ایران تاثیر دارد. با توجه به اینکه اندازه ی P-value=0.033 می باشد و آماره ی t= -2.136 است. می توان فرضیه آماری H0:B=0 را در سطح خطای ۰۵/۰ رد و فرضیه پژوهش را مبنی بر تاثیر فاصله روانی ادراک شده بر نیت سفر به مقصد را تایید نمود. علامت پارامتر بتا در حالت غیر استاندارد بیان می کند که با هرچه گردشگران فاصله روانی ادراک شده ی بیشتری بین کشور خود و مقصد ایران را ادراک کنند نیت ضعیف تری برای سفر به ایران خواهند داشت.
فرضیه شماره ۱۴ پژوهش (H14) بیان می کند که خصیصه ریسک پذیری بر تصویر ذهنی از مقصد کشور تاثیر می گذارد. در سطح خطای ۰۵/۰فرض H0 رد و فرض مقابل تایید می شود. علامت مثبت پارامتر بتا ی غیر استاندارد نشان می دهد که هرچه افراد ریسک پذیری بیشتری داشته باشند تصویر مثبت تری از مقصد کشور ایران دارند.
فرضیه شماره ۱۵ پژوهش (H15) بیان می کند که ریسک ادراک شده از مقصد ایران بر نیت سفر به مقصد تاثیر دارد. در سطح خطای ۰۵/۰ ، از آنجا که P-value= 0.3 است و میزان آماره ی t نیز کمتر از ۲ می باشد (t=-1.035) در ناحیه پذیرش H0 قرار گرفته و فرض H0 در سطح پذیرفته می شود.لذا فرضیه پژوهش مبنی تاثیر ریسک ادراک شده بر نیت سفر به مقصد رد می گردد.

۴-۳-۸ مدل نهایی پژوهش

با توجه به نتایج فرضیات تایید شده و نشده ی مدل ساختاری پژوهش و برازش مدل در ادامه مدل نهایی پژوهش قابل مشاهده می باشد.
۰۸۰۶/۰
شکل ۴ -۱۸ مدل نهایی پژوهش

۴-۳-۹ تحلیل تاثیرات واسطه ای و غیر مستقیم سازه های مدل

در این بخش اثرات غیر مستقیم متغیر های پنهان مدل برهم مورد بررسی قرار می گیرد. در قسمت بالا اثرات مستقیم متغیر های مدل برهم قایل مشاهده می باشد. اما این بخش اثر واسطه ای برخی از سازه های مدل مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول ۴-۲۵ تحلیل آثار واسطه ای یا غیر مستقیم اجزای مدل

Sig B اثرات غیر مستقیم
۰٫۰ ۳۵/۰- نیت سفر به مقصد تصویر ذهنی ریسک ادراک شده
۰٫۰ ۱۲۳/۰- ریسک ادراک شده – فاصله روانی ادراک شده دانش گردشگر
۰٫۰ ۱۷۷/۰ تصویر ذهنی ادراک شده ریسک ادراک شده دانش گردشگر
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...