تولید ناخالص داخلی و الگوی اثرات تصادفی

(۴-۳)
درست همان گونه که از متغیرهای موهومی برای ملاحظه و بررسی تأثیر تکی استفاده کردیم، می توانیم تأثیر زمان را نیز بررسی کنیم به این معنی که تابع مورد بررسی طی زمان انتقال می یابد و این انتقال به دلیل عواملی چون تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات در مقررات دولتی و یا سیاست های مالیاتی و اثرات خارجی از قبیل جنگ ها یا دیگر درگیریها و نزاع هاست.
۴-۹-۳ روش اثرات تصادفی
روش سوم برآورد داده های تابلویی روش اثرات تصادفی میباشد این روش را هنگامی به کار میبریم که انتظار وجود همبستگی احتمالی میان جزء خطای تکی و یک یا چند متغیر توضیحی وجود داشته باشد.
حال نکته اساسی در این است که چگونه میتوان در مورد ارجحیت استفاده از یک روش تصمیم گیری نمود. راه حل استفاده از آزمونهای آماری می باشد.
۴-۹-۴ آزمونها
در ارتباط با بررسی استفاده از روشهای موجود برآورد دو آزمون موجود است:
۱_ آزمونF
2_ آزمون هاسمن
۱- آزمون F
مورد استفاده آزمون فوق هنگامی است که می خواهیم در مورد انتخاب بین دو روش برآورد عمومی و برآورد از طریق روش اثرات ثابت تصمیم گیری نمائیم. در این حالت باید ابتدا مدل را از دو روش برآورد نمود سپسSSR را برای دو روش محاسبه کرد و از طریق فرمول مشخص مقدار آماره F را مشخص کرد.
F ()/N/(1- )/df (4-4)
کهdf درجه آزادی مدل است.
در تحقیق حاضر با بدست آمدن آماره فوق الذکر مشخص شد که فرضیه برابری عرض از مبداها رد میشود بنابراین از روش اثرات ثابت استفاده مینمائیم.
۲- آزمون هاسمن
مورد استفاده آزمون فوق هنگامی است که می خواهیم در مورد انتخاب بین دو روش برآورد از طریق روش اثرات تصادفی و برآورد از طریق روش اثرات ثابت تصمیمگیری نمائیم. در این آزمون (فرض صفر) ارجحیت روش اثرات تصادفی را با (فرض ۱ ) استفاده از روش اثرات ثابت، مقایسه میشود. برای این منظور ابتدا باید مدل را از دو روش برآورد نمود سپس از طریق آزمونهای موجود در نرم افزارمقادیر بدست آمده برای ضرائب شیب و واریانس را ذخیره نموده و سپس آماره آزمون محاسبه میشود.
در تحقیق حاضر با محاسبه آماره فوق و مشاهده P-VALUE، فرضیه صفر مبنی بر این که الگوی اثرات تصادفی را میتوان بجای الگوی اثرات ثابت بکار برد، رد می شود. با توجه به آزمون های بالا، روش انتخابی و مناسب برآورد، روش اثرات ثابت خواهد بود.
به طور کلی عواملی از قبیل قیمت انرژی الکتریکی در هر منطقه، جمعیت منطقه، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه هر منطقه بر مقدار تقاضا موثر هستند.
میزان تقاضای انرژی الکتریکی در هر منطقه بر اساس رابطه مفهومی زیر برآورد میشود :
معادله (۴-۵) fkolt =f(pkol, gdps, pop)
که در آن fkolt میزان تقاضای مناطق که بر حسب میلیون کیلووات است، و pkol قیمت واقعی انرژی الکتریکی در هر منطقه است که با توجه در هر زیر بخش اقتصادی به دست آمده است، وgdps تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر میباشد که همان تولید ناخالص داخلی سرانه برای هر منطقه است.
معادله تقاضا مناطق(۴-۶)