تولید ناخالص داخلی و فعالیتهای اقتصادی

۲-۵-۱- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶/۶/۱۳۱۴
۲-۵-۲- قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۴۹
۲-۵-۳- قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۶۱
۲-۵-۴- قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۷۰
مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا
گفتار نخست: آثار قاچاق
قاچاق آثار و تبعات گوناگونی در جامعه می گذارد، اختلال در سیستم اقتصادی کشور، ایجاد شغلهای کاذب، آثار سوء فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از جمله این آثار می باشد. آگاهی و شناخت صحیح و منطقی از تبعات ناشی از قاچاق به منظور دستیابی به راهبردهای مقابله اساسی با این پدیده مجرمانه نیاز به فرصتهای مستقل و جداگانه ای دارد.
در این مبحث آثار پدیده قاچاق در دو گفتار جداگانه تحت عنوان آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق و آثار اقتصادی قاچاق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) آثار اقتصادی قاچاق
۱- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت
مجموعه اقدامات دولت که برای دستیابی به اهداف اقتصادی مانند اشتغال، میزان درآمد دولت، تثبیت قیمتها، رونق بخشیدن به تولید داخلی انجام می دهد را سیاست اقتصادی دولت گویند.
چون در قاچاق کالا برخلاف تجارت رسمی نوع کالا و میزان آن مشخص نیست همواره برنامه ریزیهای تولیدی و سیاستهای تجاری دولت با ریسک همراه است.
قاچاق وارداتی مانع از کنترل بهینه دولت بر مجموع هزینه های وارداتی و اختصاصی ارز موجود به واردات کالا ضروری که نقش بیشتری در رونق اقتصادی دارد می شود. قاچاقچی منابع عمومی را نادیده می گیرد و همواره به منافع شخصی خود توجه دارد.
پیامد دیگر قاچاق در اقتصاد، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت افزایش تقاضای آن جهت واردات غیرقانونی کالاست. بخش مهمی از توان ارزش ریال در برابر ارز در بازار غیررسمی وابسته به قاچاق است. بازرگانی غیرمجاز به پول رسمی کشور فشار آورده و اثرات تورمی به دنبال دارد.
بنابراین برنامه های دولت در این زمینه مخدوش و فاقد نتیجه گیری مطلوب می گردد.
۲) افزایش فقر
فقر و ناامنی های اجتماعی از دیرباز با شرایط اقتصادی رابطه مستقیمی داشته، مطالعه فساد و بزه کاری در فضای نامناسب اقتصادی همواره مورد علاقه محققین قرار گرفته و مشکلات اقتصادی و فقر حاصل از آن را عاملی مسئله ساز برای قربانیان و مسئولان کشور کرده است. در مطالعات جرم شناسی، فقر از شاخص های مهم بحران اقتصادی است که با گذشت زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطرآفرین می باشد.
قاچاق کالا شرایط توزیع درآمدها و ثروتهای اجتماعی را به هم می ریزد. رسیدن طبقه قاچاقچی به ثروتهای هنگفت، روند فقیرترشدن طبقات پایین جامعه را سرعت می بخشد؛ چرا که با افزایش تقاضای کاذب و فشارهای تورمی، سطح رفاه اجتماعی پایین آمده و فاصله طبقاتی زیاد می شود.
۳- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی
حقوق گمرگی و سود بازرگانی با هدف حمایت از تولیدات داخلی تعیین می شود و دولت با اعمال تعرفه بر ورود یک سری از کالاها اقدام به حمایت از تولید داخلی می کند که قاچاق در رسیدن به این هدف مشکل ساز می شود.
بسیاری از تولیدکنندگان هم متضرر از امر قاچاق می گردند. ورودی کالای قاچاق یک میلیون فرصت شغلی را از بین برده است. تولید داخلی کشور امروزه تحت تأثیر ورود کالاهای پاکستانی و هندنی و چینی قرار گرفته است.
قاچاق کالا علاوه بر این، باعث منحرف شدن مسیر سرمایه گذاری نیز می شود. در واقع قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مواد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد، چرا که قاچاق کالا در مدت زمان کوتاهی سودی را نصیب سرمایه گذاران می کند، که این میزان سود حاصل از این گونه سرمایه گذاری، با میزا سود حاصل از سرمایه گذاری در فعالیتهای مولد تفاوت چشمگیری خواهد داشت. بنابراین قاچاق کالا در مسیر سرمایه گذاری ایجاد انحراف کرده و رشد فعالیتهای اقتصادی را کندتر می کند.