تکنیک های آماری مورد استفاده و ساختار کلی پایان نامه

۱-۱۰-محدودیت های تحقیق:
اجرای این پروژه با محدودیتهای مختلفی روبرو بوده است. از جمله محدودیتهای این تحقیق
عدم وجود تحقیق مشابه و درنتیجه نبودن پرسشنامه استاندارد می باشد که یک چالش بزرگ در راه اجرای این پروژه ایجاد نمود.
محدودیت بعدی عدم همکاری مشتریان بانک در پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بود.
۱- ۱۱ نحوه فصل بندی و ساختار کلی پایان نامه
چهار چوب کلی پایان نامه در فصول آتی به شرح زیر خواهد بود:
فصل دوم: در این فصل مطالبی درباره ادبیات موضوعی این تحقیق گردآوری شده است ،نظریه ها ،تعاریف،
مفاهیم،مدلهای نظری و کاربردی مطرح شده در این حیطه و پیشینه تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مواردی از این جمله اند.
فصل سوم: در این فصل به طور کامل مسائل مربوط به روش انجام تحقیق ذکر شده اند.نوع تحقیق،جامعه و نمونه آماری،روش نمونه گیری،محاسبه حجم نمونه،روشهای گردآوری داده ها،ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن و در نهایت تکنیک های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مواردی هستند که در این فصل مطرح می شوند.
فصل چهارم: در این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و با استفاده از روشها و تکنیکهای آماری متناسب با نوع تحقیق و اهداف آن،داده های جمع آوری شده دسته بندی وتجزیه و تحلیل می گردند و در نهایت فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار خواهند گرفت و به سئوالات تحقیق نیز پاسخ داده خواهد شد.
فصل پنجم: در این فصل نتیجه گیری کلی از تحقیق انجام می پذیرد.نتایج و یافته های تحقیق ذکر شده و مورد تحلیل قرار می گیرند.محدودیت های انجام تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی نیز در این فصل ذکر خواهند شد.
۱-۱۲-تعریف واژه های تخصصی:
بازاریابی اجتماعی: کاربرد فناوری های بازاریابی تجاری برای تحلیل، طراحی ،اجرا وارزیابی برنامه های طراحی شده به منظور تاثیرگذاری بر رفتار اختیاری مخاطبان هدف به جهت ارتقای سطح رفاه فردی آنها وجامعه شان است.(اندریسن، ۱۹۳۴،۲۰)
نام تجاری:دیویدآکر ، نام و نشان تجاری را سمبولی می داند که با تعداد زیادی دارایی وتعهد ذهنی پیوند خورده است و برای شناسایی و تمایز محصولات ارائه می شود. (حسینی وابولفضلی ورحیمی هلری،۱۳۸۸،۱۲)
ارزش ویژه نام تجاری: مجموعه ای از دارایی ها و متعلقات مرتبط با نام تجاری مثل نام ، سمبل، که ارزش به وجود آمده از محصول یا خدمت را برای یک بنگاه اقتصادی و یا مشتریان بنگاه اقتصادی را اضافه می کند و یا کاهش می دهد.( آکر،۱۹۹۱، ۱۵)
وفاداری به نام تجاری :به عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک نام و نشان تجاری نگرش مثبت دارد میزان پایبندی او به نام و نشان تجاری مز بور ، وقصد ادامه خرید اودر آینده تعریف کرد .(حسینی وابولفضلی ورحیمی هلری ،۱۳۸۸،۱۵)
آگاهی ازنام تجاری:توانایی خریدار بالقوّه برای تشخیص و به خاطرآوردن یک نام تجاری به عنوان عضوی از یک طبقه کالایی خاص است.( آکر، ۱۹۹۱،۶۱)
تداعی نام تجاری: هر چیز مرتبط با نام تجاری در حافظه است. (آکر، ۱۹۹۱، ۱۰۹)
قدرت اجتماعی نام تجاری: به صورت توانایی یک نام تجاری برای تأثیر گذاری بر رفتار مصرف کنندگان و علت این که مصرف کنندگان چیزی را انجام دهند که در غیر این صورت انجام نمی دادند تعریف می شود.( الوانی و حیدرزاده و قلندری، ۱۳۸۹،۳۲)
کیفیت ادراک شده:کیفیت درک شده می تواند ، به صورت درک مشتری ازکیفیت کلی و یا برتری محصول یا خدمت با توجه به هدف مور انتظارش ، در مقایسه با گزینه های دیگر ، تعریف شود. در نهایت ، کیفیت ادراک شده ، احساس کلی و غیرعینی (ناملموس) درباره نام و نشان تجاری است.(کرباسی ور ویاردل،۱۳۹۰،۱۷)
ارزش ویژه نام تجاری مشتری محور: به عنوان تأثیر متمایز دانش نام تجاری بر روی پاسخ مصرف کننده به بازاریابی نام تجاری تعریف می شود .( الوانی و حیدرزاده و قلندری، ۱۳۸۹،۳۱)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-مقدمه :
اخیرا مسائل مربوط به آینده بازاریابی مخصوصا این مساله که آیا بازاریابی سنتی مناسب شرایط غالب قرن حاضر است یا خیر، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. هرچند در مورد به کار گیری اصل اساسی و اولیه بازاریابی یعنی برآوردن نیازهای مشتریان اجماع نظر وجود دارد، اما بحث بر سر این است که محیط کنونی بازار با تغییرات بنیادی نسبت به دهه ۶۰ میلادی تغییر در روشهای اجرای اصول را ضروری می سازد.