(تبصره) در مورد فیلهای مستند طبی و آموزنده که برای تماشاگران خاصی است هیئت نظارت میتواند با توجه به مفاد این تبصره اقدام به صدور پروانه نمایش فیلم در سینماهای معین یا برای تماشاگران مخصوص بنماید.
۱۷ ـ تمسخر زبان یا لهجه اقلیتهای مقیم ایران یا لهجه و زبان مردم شهرستانهای مختلف منحصراً به قصد استهزا و کوچک کردن آنان به طوریکه هیچگونه نتیجه مثبتی از این عمل عاید نشود (منظور فیلمهای گویا به زبان فارسی اعم از فیلمهای فارسی یا فیلمهای خارج دوبله شده است).
۱۸ ـ بکار بردن عبارات و اصطلاحات و اصوات وقیح و رکیک و نشان دادن مناظر مخروبه و عقب مانده و افراد پاره پوش به منظور تخفیف حیثیت شئون ایران و ایرانی.
۱۹ ـ صحنههایی که موجب تحریک اختلافات نژدای و قومی گردد و مقصودی جز ممتاز شمردن قوم یا نژادی بر نژاد دیگر نباشد.
۲۰ ـ صحنههایی که در آن جزئیات یک قتل نشان داده میشود. صحنههایی از کشتن حیوانات اهلی با شکنجه و به طور کلی حیوانآزاری تا آن حد که موجب ایجاد ناراحتی و اشمئزاز بیننده گردد.
(تبصره) در مورد فیلمهای مستند که درباره کشتارگاهها و آزمایشگاهها تهیه سرم و واکسن و آزمایشهای علمی و یا درباره شکار ساخته میشود هیئت نظارت میتواند با توجه به مفاد این تبصره اقدام به صدور پروانه نمایش فیلم برای سینماها یا تماشاگران مخصوص بنماید.
فیلمهایی که تمام یا قسمتی از آن در نتیجه بیارزشی ایجاد مبتذلپسندی در تماشاگران نماید.
منابع
منابع فارسی- کتاب
آراستهخو، محمد، جامعهشناسی سیاسی: مجموعه و زیرمجموعههای دولت، تهران، نشر صدوق، ۱۳۷۱٫
ابروین، رابرت تی.، راهنمای نظریه و نقادی فیلم برای تماشاگران، ترجمه فؤاد نجف زاده، تهران، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۷۳٫
استم، رابرت، مقدمهای بر نظریه فیلم، گروه مترجمان (به کوشش احسان نوروزی)، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۳٫
باتامور، تام، جامعهشناسی سیاسی، منوچهر صبوری کاشانی، تهران، انتشارات کیهان، زمستان ۱۳۶۶٫
بالاش، بلا، تئوری فیلم: خصوصیت و رشد هنری جدید، مترجم کامران ناظر عمو، تهران، نشر دانشگاه هنر، ۱۳۷۶٫
بشیریه، حسین، جامعهشناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران، نی، ۱۳۷۴٫
بشیریه، حسین، دیباچهای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۸۱٫
بوتول، گاستون، جامعهشناسی سیاسی، هوشنگ فرخجسته، تهران، نشر شیفته، ۱۳۷۱٫
بوردیو، پییر، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، تهران، نقش و نگار، ۱۳۸۱٫
تیودور، اندرو، تئوری های سینما، مترجم رحیم قاسمیان، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۵٫
جنکینز، ریچارد، پییر بوردیو، حسن چاووشیان و لیلا جوافشانی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫
جنکینز، ویلیام، ادبیات فیلم: جایگاه سینما در علوم انسانی، ترجمه محمد تقی احمدیان و شهلا حکیمیان، تهران، انتشارات سروش، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫
دوورژه، موریس، جامعهشناسی سیاسی، ابوالفضل قاضی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۶٫
دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵٫
راست گفتار، کاظم، نگرشی بر تاریخ سیاست در سینما، تهران، نشر پارت، ۱۳۶۶٫