جایگاه دیوان عدالت اداری و دانشگاه علوم پزشکی

۱- حقوق و مزایای کارکنان
۲- کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی
۳- عوامل محیطی
۴-نظارت نهادهای مدنی در ادارات
۵-ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان
هر بعد حاوی ۷ سوال می باشد. پاسخگو با توجه به وضعیت خود در حال حاضر و روزهای اخیر یکی از پاسخ های پنج گزینه ای را در مورد هر پرسش استفاده می کند.
بررسی عوامل موثر در فساد اداری با استفاده از راهبردهای مدیریتی ، فرهنگی، سیاسی-مدنی می باشد که در این شرح چگونگی راهبردهای مدیریتی و تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و تقویت و نقش نهادهای مدنی در نظارت بر دستگاه های اجرایی دولت و الزام دستگاه های دولتی به ارایه اطلاعات مورد نیاز مردم و نهادهای دولتی و همچنین آموزش و ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی برای جلوگیری از فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵- ابزار اندازه گیری:
در این پژوهش برای اندازه گیری اطلاعات از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در این روش برای به کمیت در آوردن گزینه های کیفی پرسشنامه، ارزش عددی۱ برای گزینه کاملاً مخالفم تا ۵ که برای گزینه کاملاً موافقم منظور گردیده است. بدین ترتیب ویژگیهای کیفی تبدیل به کمیت هایی می شود که تجزیه و تحلیل های آماری بر اساس آنها انجام می گردد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها که شامل نمرات خام می باشد امتیازهای هر پرسشنامه محاسبه می شود. نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها به صورت جدول (۱-۳) می باشد.
جدول (۱-۳) نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه ها
کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳-۶- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم و مراجعه کنندگان به مراکز دولتی در گروه سنی مختلف می باشد . نمونه آماری متشکل از ۳۶۰ نفر در این مطالعه کلی انتخاب شدند.
شیوه انتخاب نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای بوده است بدین صورت که از ابتدا کارمندان و مراجعه کنندگان را انتخاب و سپس هر گروه به دو گروه دیگر (تحصیلات پایین تر از لیسانس ، لیسانس و بالاتر از لیسانس ) تقسیم نمودیم و از هر دو گروه به صورت تصادفی انتخاب نمودیم .
در انبوه مقالاتی که درباره روش های مبارزه با فساد مالی و اداری منتشر شده برخی از اصول بیشتر تاکید می شود که درهر کشور با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و مدیریتی آن باید تطبیق ، تبیین و اجرا گردد. فصل مشترک و اهم اصول مبارزه با مفاسد در این مقالات عبارت است از تقویت، شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی ، مستندسازی، تسهیل مقررات اداری، تقویت نظام حسابرسی و ذیحسابی و کنترل و نظارت موثر بر فعالیتهای مالی، خصوصی سازی و… که با مطالعه کتابهای مختلف در این زمینه این تحقیق صورت پذیرفت. بدین منظور پرسشنامه طراحی وسئوالات پرسشنامه طراحی برای جامعه آماری (کارمندان دولت و بعضی از مراجعه کنندگان به مراکز دولتی) تدوین شده است.
یافته های تحقیق شامل رتبه بندی متغیرهای موثر در بروز فساد اداری و همچنین راه کار مبارزه با فساد اداری و شناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری برای جامعه آماری است. درنهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
۳-۷- ابزارگردآوری اطلاعات:
در پژوهش حاضر برای سنجش اطلاع از فساد اداری وتاثیر دیوان عدالت اداری از فرم۴۵ سوالی پرسشنامه استفاده شد . این پرسشنامه از پنج خرده آزمون بر اساس پرسشنامه GHQ به شرح جدول ذیل تشکیل شده است .
جدول شماره (۲ – ۳ ): فهرست ابعاد آزمونGHQ
ردیف ابعاد شماره سوال ها تعداد سوال
۱ حقوق و مزایای کارکنان ۱ ، ۲ ، ۳، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ۷
۲ کارکرد مدیریتی ، فرهنگی ، سیاسی ۸ ، ۹ ، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ ،۱۵، ۱۶، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ۱۲
۳ عوامل محیطی ۲۰، ۲۱ ،۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱ ۱۲
۴ نظارت نهادهای مدنی در ادارات ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ ۷
۵ ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی کارکنان ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ ۷