جایگاه دیوان عدالت اداری و راهبردهای مدیریتی

نمودار (۵-۴) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری ۱۱۵
نمودار (۶– ۴): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات ۱۱۶
نمودار (۷-۴):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول ۱۲۰
نمودار(۸-۴) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول ۱۲۳
نمودار (۹-۴): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم ۱۲۵
نمودار (۱۰-۴) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم ۱۲۸
نمودار (۱۱-۴) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم ۱۳۰
نمودار (۱۲-۴):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم ۱۳۳
نمودار (۱۳-۴) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم ۱۳۵
نمودار (۱۴-۴): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم ۱۳۸
نمودار (۱۵-۴): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم ۱۴۰
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (۱۶-۴) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم ۱۴۳
نمودار (۱۷-۴) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم ۱۴۵
نمودار (۱۸-۴) ناحیه بحرانی فرضیه ششم ۱۴۸
نمودار (۱۹-۴) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم ۱۵۰
نمودار (۲۰-۴) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم ۱۵۳
چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،۱۳۸۳). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، ۱۳۸۱، ص.۵۰)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، ۱۳۸۳، ص.۱)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...