جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و اقدامات تأمینی و تربیتی

شیخ الاسلامی، عباس، جرایم مطبوعاتی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۰٫
صادقی، محمدهادی، جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، انتشارات میزان، چاپ دوم،۱۳۷۹٫
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
عمید، حسن، فرهنگ فارسی، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۶۸٫
عوده، عبدالقادر، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، مترجم: حسن فرهودی نیا، نشر یادآوران، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
غنی نژاد، موسی، جامعه مدنی، نشر طرح نو، ۱۳۷۷٫
قاسمی، ناصر، اقدامات تأمینی و تربیتی درح کیفری ایران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۷۴٫
کاتوزیان، ناصر، کتاب اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ ۵، ۱۳۸۳٫
کشاورز، بهمن، مجموعه محشای تعزیرات، نشر گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
کارو، رئه، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، مترجم: سیدضیاءالدین نقابت، گنج دانش، جلد۳، ۱۳۶۷٫
گلدوزیان، ایرج، بایسته حقوق جزای اختصاصی ۳-۲-۱)، نشر میزان، چاپ ۱۳، ۱۳۸۵٫
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۱۲، ۱۳۸۵٫
معین، محمد، فرهنگ لغت فارسی، جلد۱، انتشارات امیرکبیر ایران، چاپ ۱۳، ۱۳۵۷٫
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، نشر میزان، چاپ ۵، ۱۳۵۷٫
میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، نشر میزان، چاپ ۷، ۱۳۸۵٫
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، هاشم بیگی، حمید، دانشگاه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
نوربهار، رضا، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ ۱۱، ۱۳۸۳٫
نوربهار، رضا، زمینه جرم شناسی، انتشارات گنج دانش، چاپ ۱۳۸۸٫
یکرنگی، محمد، جرایم علیه اجرای عدالت قضایی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹٫
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم،۱۳۷۳٫
ب) پایان نامه و مقالات
الستی (ساناز)، حسین پور (معصومه)، بزده دیده شناسی – پیگیری از بزه دیدگی، ماهنامه نشریه دادرسی ش ۶۵ سال دهم، خرداد و تیرماه ۱۳۸۵٫
باقرزاده، یحیی، جرایم مطبوعاتی و مسئولیت کیفری در مطبوعات، پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۶٫
بهارلو، تهمینه، هواپیماربایی در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد مرکز، ۱۳۸۴٫