جنرال الکتریک و اطلاعات ثانوی

در این تحقیق ، اطلاعات ثانویه شامل استفاده از منابع فارسی و انگلیسی مرتبط و تحقیقات انجام شده مشابه می باشد که محقق از آنها استفاده نموده است.
اطلاعات اولیه
به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می گردد که با هدف انجام پروژه و توسط خودمحقق بدست می آیند. برخلاف اطلاعات ثانویه که قبل از انجام پروژه موجود هستند، اطلاعات اولیه از قبل موجود نبوده و باید توسط خود محقق حاصل گردد. انواع روشهای مورد استفاده محقق به منظور کسب اطلاعات اولیه ، به شرح ذیل می باشد:
مصاحبه
مصاحبه شیوه ای از جمع آوری اطلاعات است که در آن پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند . مصاحبه انواع مختلفی دارد . برای مثال می توان مصاحبه را به انواع ساختاریافته، نیمه ساختاریافته و اکتشافی طبقه بندی نمود.
مصاحبه اکتشافی : در این نوع مصاحبه، از قبل سوالات مشخص و دقیقی تنظیم نشده است و تنها فضای کلی مصاحبه تعیین می گردد این نوع از مصاحبه بیشتر در روش دلفی و یا در مواردی که نیاز به کشف عوامل و فاکتور های موثر داریم کاربرد دارد(خاکی، ۱۳۸۲(.
پرسشنامه
پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده تا وضعیت یک پدیده یا نگرش افراد نسبت به یک واقعیت را مورد سنجش قرار دهد . تکمیل پرسشنامه می تواند به طریق مراجعه شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد (خاکی، ۱۳۸۲(. در این تحقیق ، مهمترین ابزار به منظور جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه می باشد . سوالات مطرح شده در پرسشنامه تماما از نوع بسته می باشد . سوالات بسته به گونه ای هستند که پژوهشگر برای هر یک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را بر اساس قیاس ارایه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب نماید (خاکی، ۱۳۸۲(.
به عبارت دیگر، پاسخگو می باید فقط به موارد مطرح شده پاسخ دهد و در هیچ سوالی، پاسخگو بدون محدودیت به ارایه پاسخ نمی پردازد.
پرسشنامه بکارگرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینه ای برای سنجش وضعیت و سوالات پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد .
دربخش ضمایم، نمونه ای ازپرسشنامه که دراین تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است ارایه داده شده است.
شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل
متغیر مستقل
قدرت دارایی ها
قدرت دارایی ها
متغیر وابسته
متغیر وابسته
شایستگی ها
شایستگی ها
مولفه های ماتریس جنرال الکتریک
مولفه های ماتریس جنرال الکتریک
مولفه های ماتریس بوستون
مولفه های ماتریس بوستون
قوت نام تجاری